Aktualności


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje zgłoszenia Kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych


MOPS przestrzega !
Seniorzy są jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na nadużycia i wyłudzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim apeluje do wszystkich seniorów i osób samotnych zamieszkujących na terenie naszego miasta, o ostrożność i szczególną uwagę wobec osób, które w próbują dostać się do ich mieszkań.
Otrzymaliśmy bardzo niepokojące sygnały, iż do mieszkań, szczególnie osób starszych i samotnych zgłaszają się osoby podające się za pracowników ośrodka pomocy społecznej. Chcemy Państwa bardzo gorąco uczulić na takie sytuacje. To nie są pracownicy naszego Ośrodka. Nasi pracownicy socjalni dysponują legitymacją służbową oraz imiennym identyfikatorem, który przedstawiają podczas pierwszego kontaktu. W każdym przypadku seniorzy którzy dotychczas korzystali z pomocy i wsparcia MOPS znają swoich pracowników osobiście. Na wizytę w domu seniora, pracownicy umawiają się osobiście.
W przypadku nowych zgłoszeń o pomoc dla seniora – telefonicznych, szczególnie od członków rodzin mieszkających na co dzień poza terenem Ostrowca, pracownicy osobiście w rozmowie telefonicznej ustalają zarówno z rodziną, jak i z podopiecznym zakres pomocy. Dodatkowo informujemy, kiedy i o której godzinie ta pomoc zostanie udzielona przez pracowników MOPS.

Drodzy Seniorzy.

Apelujemy bądźcie bardzo ostrożni przed otwarciem drzwi nieznanej Wam osobie. Zawsze proście o pokazanie legitymacji służbowej MOPS, a w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości najpierw zadzwońcie do naszego Ośrodka pod numerami telefonów 41 276 76 57 lub 41 276 76 28 lub 41 276 76 50, aby potwierdzić tożsamość osoby podającej się za naszego pracownika.
Jeżeli trudnością jest wykonanie takiego telefonu poproście o to sąsiada.


Wzory prawidłowo wypełnionych wniosków

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dodatków do zasiłku rodzinnego (.pdf)
 2. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (.pdf)

Ruszył nabór do projektu kompleksowej rehabilitacji

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt PFRON skierowany do wszystkich osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę zarobkową.
Program daje możliwość również tym wszystkim, którzy ze względów zdrowotnych nigdy jeszcze nie pracowali.

Kompleksowa rehabilitacja składa się z trzech elementów, które wzajemnie się uzupełniają:

Moduł zawodowy – spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,

Moduł medyczny – zabiegi fizjoterapeutyczne,

Moduł psychospołeczny – wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.
Udział w projekcie związany jest z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Aktualnie funkcjonują cztery ośrodki:

 • ORK Wągrowiec
 • ORK Grębiszew
 • ORK Nałęczów
 • ORK Ustroń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym PFRON tel. 22 50 55 600 lub email – ork@pfron.org.pl
Rekrutacja trwa od 1 lipca 2019 r. do 1 września 2021 r lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-nabor-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

INFORMUJE

że od 1 sierpnia 2020 przyjmowanie wniosków w wersji papierowej dotyczących:

 • zasiłków rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,

odbywać się będzie poprzez wrzucanie w/w wniosków do urn, zlokalizowanych przy głównym wejściu do budynku.

Prosimy, żeby uzupełnione wnioski były dobrze spięte, włożone w koszulkę lub w kopertę.

Ponadto informujemy, iż wszelkiego rodzaju wnioski o wypłatę świadczeń przyjmowane są również w wersji elektronicznej poprzez strony:

Emp@tia,

– bankowość elektroniczna,

– ZUS PUE.

WAŻNE:

 1. Dla Państwa informacji, na drzwiach budynku będą wywieszone wzory wypełnionych wniosków.  
 2. W celu zachowania ciągłości wypłat zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie w/w świadczeń należy złożyć do 30 listopada 2020.
 3. Okres świadczeniowy  Programu „ Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31. Wobec powyższego przyjmowanie wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się od:
  1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  1 kwietnia 2021 w formie papierowej oraz droga pocztową

Ponadto informujemy, iż w punkcie informacji MOPS, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych może udzielić wskazówek przy wypełnianiu wniosku.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021:

 1. informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. – PIT 11 za 2019 r. lub pit -36 za 2019 r.
 2. świadectwa pracy wykonywanej w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 3. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o staż wykonywana w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 4. zaświadczenie ZUS/KRUS/ MSWiA o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2019 r. (dotyczy tylko osób które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe),
 5. oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego za 2019 r.
 6. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za 2019 r. (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ulga na dzieci, alimenty – w tym uzyskane od komornika, stypendia socjalne, świadczenie rodzicielskie, diety uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, dochód uzyskany z zatrudnienia poza granicami RP),
 7. numer rachunku bankowego,
 8. dane członków rodziny (imię nazwisko pesel),
 9. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku dzieci które dojeżdżają do szkoły lub zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła oraz dzieci które ukończyły 18 lat),
 10. zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła (w przypadku dzieci które zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła),
 11. zaświadczenie od komornika o wysokości ściągniętych alimentów za 2019 r.
 12. wydruk z CEIDG ( dot. osób prowadzących działalność gospodarczą),
 13. zaświadczenie Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
 14. wyrok rozwodowy, orzekający separację, wyrok alimentacyjny, orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 15. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego ze wskazaniem dziecka, okresu na jaki urlop został udzielony oraz okresu zatrudnienia,
 16. akt zupełny urodzenia dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 17. oświadczenie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku osób pracujących za granicą (dane członków rodziny, adres zamieszkania poza granicami członka rodziny, nazwa pracodawcy, data podjęcia zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, informacja czy świadczenia się pobierane poza granicami RP oraz informacja czy członek rodziny przebywający w RP jest aktywny zawodowo).

aktualne informacje dotyczące koronawirusa

(Więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/koronawirus)


linia pomocy pokrzywdzonym str 1
linia pomocy pokrzywdzonym str 2

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż od lipca 2020 r funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego.
(Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych/)


Uwaga! Zmiany w sposobie obsługi klientów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

(Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/zasady-udzielania-pomocy-spolecznej/)


„Złotówka za złotówkę” w Funduszu alimentacyjnym

Rodzice, którzy o małą kwotę przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), będą otrzymywać je w pomniejszonej wysokości. Jest to tak zwana zasada „złotówka za złotówkę” (taka zasada stosowana jest od kilku lat przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego). Dzięki wykorzystaniu wspomnianej reguły w takich przypadkach rodzice zachowają (lub uzyskają) pieniądze na dzieci, tyle że w zmniejszonej wysokości. Takie rozwiązanie znalazło się w artykule 18 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Oprócz zasady „złotówka za złotówkę” w projekcie znalazła się jeszcze jedna ważna zmiana dotycząca FA – wprowadzenie do przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) – podwyższenie progu dochodowego, który uprawnia do świadczeń na dzieci z FA do 900zł (z 800 zł).
Obie te zmiany będą uwzględniane w FA przy rozpatrywaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.