Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim


Jak chronić swoje dane osobowe? UODO wyjaśnia

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Urząd Ochrony Danych Osobowych nakreślił kilka zasad, których stosowanie wpłynie na bezpieczeństwo danych osobowych każdego użytkownika sieci i nie tylko.

(czytaj więcej…)


Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przygotowało Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków tych czynów.
W publikacji znajdziemy m.in. odpowiedzi na takie pytania:
– Jak długo może trwać zatrzymanie sprawcy?
– Na podstawie jakich przepisów prawnych policja mają uprawnienie do zatrzymania sprawcy?
– W jaki sposób osoba pokrzywdzona może złożyć organom ścigania zawiadomienie o popełnionym na jej szkodę przestępstwie?
– Co może być dowodem w sprawie o znęcania się?
– W jaki sposób rozpoczyna się ściganie osoby stosującej przemoc w rodzinie?
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

do pobrania


Konkurs na Inicjatywy sąsiedzkie, zwany dalej konkursem, jest realizowany na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” – zadania organizowanie społeczności lokalnej, realizowanego przez partnera projektu: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Projekt jest finansowany ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(czytaj więcej..)


Regionalny Konkurs Grantowy Programu “Równać Szanse 2019”

 (czytaj więcej…)


 

    

Od 1 lipca program Rodzina 500 + będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) (…)

czytaj dalej…


Program “Dobry Start”

Dobry StartMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z wejściem rządowego programu „Dobry start” – 300 zł na wyprawkę, wnioski w sprawie ustalenia prawa do tego świadczenia będą przyjmowane od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną (za pomocą Portalu Informacyjno Usługowego Emp@tia oraz za pomocą systemów teleinformatycznych banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych), a drogą tradycyjną od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 r.

„Dobry start” – 300 zł na wyprawkę, to świadczenie, które rodzice będą raz w roku otrzymywać na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 lat lub do 24 r.ż.,  jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 20 urodzinami, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie będzie przyznawane bez względu na dochód rodziny.

Złożenie wniosku elektronicznie znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli zaoszczędzić czas !

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22, V piętro, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Szczegółowe informacje dotyczące rządowego programu Dobry Start można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce
czytaj dalej

Projekt GraduatON

Szanowni Państwo,

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.

Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej


Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

czytaj dalej


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Opiekun medyczny

Oferta kształcenia skierowana jest do osób bezrobotnych i pracujących.

patrz dalej

 


W dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.30 dzięki współpracy pracowników socjalnych zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z Radą Osiedla Częstocice…

czytaj dalej…


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,V piętro, uprzejmie informuje,

od 1 kwietnia 2019 r. wnioski są przyjmowane od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w piątki od 7.00 do 16.00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, wychowawczych oraz Dobry Start są przyjmowane w:

  • pokój 5.18, obsługującym nazwiska: A – Jeż,
  • pokój 5.15, obsługującym nazwiska: Jęcz – Nowak…,
  • pokój 5.6, obsługującym nazwiska: Nowako… – Soj,
  • pokój 5.12, obsługującym nazwiska: Sok – Ź,
  • pokój 5.16, obsługującym osoby, wobec których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczeń Dobry Start są przyjmowane w pokoju 5.13.

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski na w/w świadczenia, można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną i za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2019

czytaj więcej…


Ustawa „Mama 4+”

W dniu 18.02.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019r. poz. 303).
Wskazane świadczenie może być przyznane na wniosek:

  1. matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  2. ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Wniosek jest składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to wniosek składany jest w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wspomniany na wstępie obowiązek wychowania określonej liczby dzieci dotyczy dziecka własnego lub współmałżonka lub dziecka przysposobionego lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Świadczenie wychowawcze może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, jednak pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Świadczenia wychowawcze może zostać nie przyznane w przypadku gdy:

  1. osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;
  2. w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Świadczenie to nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.

ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym


Dzień Sprawiedliwości Społecznej

czytaj więcej..


Zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 roku

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”.

Podkreślamy, że w myśl w/w Ustawy :

prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli  dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia poniższe warunki:

„dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18  roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności”.

Prosimy również pamiętać o uzupełnianie wniosków o adresy dzieci, które nie zamieszkują z rodzicami


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W 2019 ROKU- WYŻSZA KWOTA

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie ono o 106 zł.

W dniu 14 listopada 2018 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2018 r. poz. 1099) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł miesięcznie.


Ogłoszenie rekrutacyjne PROJEKT AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99/201 ogłasza rekrutację do II edycji projektu AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA

W ramach projektu min. szkolenia grupowe – kurs spawalniczy oraz indywidualne np. prawo jazdy C, C+E, D, operator koparko-ładowarki, uprawnienia elektryczne/energetyczne/gazowe, księgowość, handlowiec+prawo jazdy B

czytaj więcej…


Informacja przekazana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca spraw, które obywatele mogą załatwić drogą elektroniczną…

czytaj więcej…


Nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej

czytaj dalej…


Wyższe świadczenia rodzinne

Od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:

czytaj więcej..


Bezpłatne porady prawne

W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych świadczonych drogą internetową oraz porad psychologicznych w formie telefonu zaufania. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017„Samodzielni i skuteczni”.

Porady prawne – świadczone są drogą internetową poprzez stronę:

http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

Porady psychologiczne – świadczone są w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że jest realizatorem innowacji społecznej w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji, w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Projekt „Lokator” to autorski i nigdzie dotąd nierealizowany pomysł pracowników naszego Ośrodka, polegający na połączeniu osób poszukujących miejsca do zamieszkania z osobami wymagającymi opieki, które dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi do przyjęcia lokatora, w zamian za towarzyszenie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz partycypację w opłatach mieszkaniowych.

czytaj więcej…


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia DOBRY START będą wysyłane z adresu e-mail:

info_sr@mopsostrowiec.pl

Informacje te wysyłane będą z automatu – prosimy nie odpowiadać na nie. Ponadto prosimy o nie kierowanie żadnej korespondencji na ten adres poczty elektronicznej.


dobray start online


Składanie wniosków drogą elektroniczną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+) przez Internet za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia.

Empatia

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Bank Polski PKO BP, Inteligo, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao S.A., mBank, ING Banku Śląskiego, Millennium, Envelo (Grupa Poczty Polskiej).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/


Bezpieczny i Aktywny Senior

Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa jest pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Ulotka – Bezpieczny i Aktywny Senior

Jak wybrać placówkę TT

Informator – Bezpieczny i Aktywny Senior