Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne

Pierwszym miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie powinni szukać pomocy w sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego, są poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Są to ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane na terenie całego kraju. Możliwość uzyskania pomocy psychologicznej blisko domu pozwala objąć wsparciem również rodzinę dziecka. Zaletą ośrodków I stopnia referencyjności jest możliwość uzyskania pomocy bez skierowania. Wpływa to na skrócenie drogi pacjenta do otrzymania niezbędnej pomocy. Ważnym atutem Ośrodków jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na wizytę oraz kompleksowość udzielanej pomocy.

Niezwykle ważne jest, aby osoby potrzebujące wiedziały, gdzie mogą zgłosić się po niezbędną pomoc.

Wykaz Ośrodków I stopnia referencyjności dostępny jest pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – ankieta dla mieszkańców miasta

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju rozpoczął pracę nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Dokumenty powstają w ramach wspólnego Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.05.2021r MOF Miasta Północy 17 samorządów Gmina Skarżysko – Kamienna Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ćmielów, Gmina Bałtów, Gmina Bodzechów, Gmina Waśniów, Gmina Kunów, Gmina Starachowice, Gmina Brody, Gmina Pawłów, Gmina Wąchock, Gmina Mirzec, Gmina Skarżysko Kościelne, Gmina Bliżyn, Gmina Suchedniów, Gmina Końskie , Gmina Stąporków.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Plan Mobility) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.
Opracowanie planu pozwoli lepiej:

 • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach, w całym obszarze funkcjonalnym,
 • planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
 • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu ww. dokumentów, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy ich tworzeniu.
TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE
Ankietę można wypełnić pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp9vW5ALKacjV1G4B-E3ayGa9DibtJc2V0UZwQnTfFvZ9DQ/viewform?usp=sf_link

Ankietę można wypełniać do 20 czerwca 2022.


Festyn z okazji „Dnia Rodziny”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na festyn z okazji „Dnia Rodziny” ,który odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku godzinie 13:00 na placu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Świętokrzyskiej 22.

W programie :

 • muzyka na żywo,
 • gry, zabawy, konkursy,
 • dmuchany zamek, wata cukrowa,
 • miasteczko ruchu drogowego,
 • poczęstunek (grill)

Realizatorzy: Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej, Szkoła Rodziny, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komenda Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komenda Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

plakat Dzień Rodziny13.05.2022

Wydawanie żywności w PKPS

baner wydawanie żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w dniach od 04.05.2022 do 06.05.2022 wyznaczono termin na odbiór żywności dla osób uprawnionych z tereny Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wydawanie żywności w godzinach od 8:00 do 13:00 w magazynie PKPS na ul. Samsonowicza 17A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Osoby zgłaszające się po żywność powinny posiadać:

 • aktualne skierowanie z MOPS (druk)
 • dowód osobisty
 • upoważnienie – w przypadku, gdy skierowanie nie jest na ich imię i nazwisko
 • numerek jeżeli odbierają kolejny raz

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki i zachowaniu odpowiedniego dystansu

baner program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Informacje o pomocy obywatelom Ukrainy


Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością / Допомога громадянам України з інвалідністю

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Szczegóły programu dostępne na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/

Kontakt z Oddziałem Świętokrzyskim e-mail: kielce@pfron.org.pl lub telefonicznie:
Moduł I – numer telefonu +48 41 23 09 780
Moduł II – numer telefonu +48 41 23 09 705
Moduł III – numer telefonu + 48 41 23 09 722


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy / Психологічна допомога громадянам України

Муніципальний центр соціальної допомоги в Островці Свентокшиському повідомляє, що в місцевому центрі є можливість скористатися психологічною підтримкою.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w tutejszym Ośrodku istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

Więcej informacji pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór kandydatów na opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy

Więcej informacji pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/#opiekun-tymczasowy


Informacje o świadczeniach dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy można znaleźć pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/#zakwaterowanie-i-wyzywienie

Uwaga!!

Ze strony można pobrać wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

На сайті можна завантажити заяву на одноразову грошову допомогу в розмірі 300,00 злотих на одну особу, призначену для утримання, зокрема для покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://mopsostrowiec.pl/posilek-w-szkole-i-w-domu/


W 2022 roku „Fundacja Pomocna Dłoń” realizuje zadanie publiczne: Rozwiązywanie problemów społecznych pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”.

więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/centrum-seniora/


Od 01.03.2022 r. działa „Szkoły Rodziny”.

Zespół ds. rodzin prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w ramach „Szkoły Rodziny”.

więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/szkola-rodziny/


Zakończenie projektu „Razem raźniej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Razem raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, uprzejmie informuje, iż liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu pn. „Razem raźniej” wynosi 5.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 24.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. zapewni trwałość utworzonych, nowych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych po zakończeniu realizacji ww. Projektu przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2021 r.

Utworzone nowe miejsca świadczenia usług społecznych świadczonych niestacjonarnie w ramach ww. Projektu (w miejscu zamieszkania UP) zostaną utrzymane w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi tj. 33 miesiące.

MOPS deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach ww. Projektu przez okres 33 miesięcy.

Źródłem finansowania usług społecznych będą środki własne oraz inne środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę.


Informacja o przystąpieniu do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 440 640,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wsparcie w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
(więcej na stronie: https://mopsostrowiec.pl/opieka-wytchnieniowa-3/)


Informacja o przystąpieniu do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 1 493 280,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

(więcej na stronie: https://mopsostrowiec.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2022/)


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że w związku z panującą pandemią prosimy Państwa o wrzucanie wniosków o świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, dodatek mieszkaniowy oraz brakujących dokumentów do wniosków do urn, które znajdują się przed budynkiem.

Ponadto informujemy, że na parterze budynku w punkcie informacyjnym od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 do Państwa dyspozycji będą pracownicy działu, którzy udzielą informacji dotyczących dodatku osłonowego oraz pomogą w wypełnieniu wniosku.


Informacja dotycząca Dodatku Osłonowego

 1. Wypłata dodatku osłonowego zostanie wypłacona w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu 2022 r. Osoby składające je od lutego do końca października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę.
 2. MOPS informuje, że osoba ubiegająca się o dodatek osłonowy w wyższej kwocie powinna zgłosić główne źródło ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) w gminie.
  • Jeśli tego wpisu jeszcze nie ma, dostanie podstawową kwotę dodatku.
  • Jeśli wnioskodawca nie dysponuje teraz wpisem do ewidencji, a zależy mu na wyższym świadczeniu, może poczekać ze złożeniem wniosku do tego czasu (do 31.10.2022 r.).
  • Rodziny, które do tej pory nie złożyły deklaracji do CEEB, mają czas do końca czerwca 2022 r.

Jak można złożyć deklarację do CEEB:

 • w formie elektronicznej online – samodzielnie bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl w zakładce złóż deklarację,
  UWAGA, aby złożyć deklarację online należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny,
 • w formie papierowej – wypełniając deklarację w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub wysyłając ją listownie na adres: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Infrastruktury Komunalnej, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

więcej informacji na stronie https://mopsostrowiec.pl/dodatek-oslonowy/


Dodatek osłonowy – wniosek do pobrania


Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+) w 2022 roku

Od 01 stycznia 2022 r. instytucją upoważnioną do realizacji spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym w ramach programu Rodzina 500+ jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci należy kierować do ZUS.

Wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. oraz świadczenia wypłacane w okresie świadczeniowym od 01.06.2021 r. do 30.05.2022 r. będą nadal realizowane (dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Aby otrzymać świadczenie 500+ od 01 czerwca 2022 r. należy złożyć nowy wniosek do ZUS. Wniosek na nowy okres ZUS będzie przyjmował od 01 lutego 2022 r.

Wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

 • platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
 • system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
 • platformę informacyjno – usługową EMPATIA.

Dni wolne od pracy

Informujemy, że dzień 07 styczeń 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zamian za święto 01 stycznia 2022 roku przypadające w dzień wolny od pracy (sobota).

W związku z powyższym w dniu 07 stycznia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w MOPS.


W dniu 20.12.2021 r. nastąpiło otwarcie nowego mieszkania chronionego treningowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/mieszkanie-chronione-wspierane/#otwarcie20.12.2021


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 jako jedyny w Województwie Świętokrzyskim otrzymał certyfikat jakości Centrum Aktywności Lokalnej przyznawany przez Centrum Wpierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie za wdrożenie modelu organizowania społeczności lokalnej.

Zobacz certyfikat


Wsparcie dla osób zagrożonych wychłodzeniem – pomóż!

Niskie temperatury występujące zwłaszcza nocą, stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia osób zmagających się z kryzysem bezdomności, ubogich, starszych, samotnych. Dlatego zwracamy się z apelem o pomoc dla osób w potrzebie.

Gdy widzimy osobę potrzebującą powiadamiajmy odpowiednie służby:

 • numer alarmowy – 112,
 • Straż Miejska – tel. 986,
 • Policja – tel. 997


Ponadto osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc zgłaszając się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, do Zespołu ds. bezdomnych, na ulicy Świętokrzyskiej 22,I piętro, tel. 41 2677621.
Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie lub potrzebującego pomocy, reagujmy!

Jeden telefon może uratować komuś życie!


Świadczenie Pielęgnacyjne w 2022 roku – wyższa kwota

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie o 148,00 zł.

W dniu 8 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2021r. poz. 1021) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022.

Od 1 stycznia 2022 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119,00 zł miesięcznie.Zaproszenie na seminarium – Działania sąsiedzkie i społecznościowe, usługi społeczne i ekonomia społeczna szansą dalszego rozwoju uczestników projektu.

Więcej informacji na stronie https://mopsostrowiec.pl/akcja-aktywizacja/#dzialaniasasiedzkie


Zaproszenie do konsultacji społecznych

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2028.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Termin konsultacji: do 30 listopada 2021 r.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2028 wraz z formularzem konsultacji społecznych jest dostępny na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza. Wypełniony formularz konsultacji można składać w terminie od 25 do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Świętokrzyska 22 – Sekretariat.

Wyniki konsultacji społecznych przekazane zostaną do publicznej wiadomości do 7 grudnia 2021 roku.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2028 wskazuje kierunki wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Do pobrania

 1. Zarządzenie Nr V/480/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
 2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2028

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy, składamy Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.

Praca, którą wykonujemy, to najważniejsza forma wsparcia w pomocy społecznej.
To jednocześnie wyzwanie, trud i wielka odpowiedzialność, do których potrzeba niezwykłych ludzi. Nasza praca dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie pozwalające łatwiej przezwyciężyć troski i problemy dnia codziennego.

Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka oraz życzliwość i wrażliwość.

Życzymy, by nigdy nie zabrakło żadnemu Pracownikowi Pomocy Społecznej energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Zaproszenie na seminarium – Gesty solidarności codziennie w pracy społecznościowej

więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/akcja-aktywizacja/#gestysolidarnosci


Msza święta w intencji Dzieci Utraconych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 16.10.2021 r. o godzinie 18.00 w Parafii pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Spacerowej 15 (Kolonia Robotnicza) zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Dzieci Utraconych.

Uroczystość zostanie poprzedzona odmówieniem o godzinie 15.30 Koronki do Bożego Miłosierdzia przy grobie Dzieci Utraconych, który znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 8 (grób nr 26, sektor 8, rząd 5).

Uroczystość ta jest szczególna dla rodziców dotkniętych stratą dziecka, która nastąpiła na skutek poronienia lub martwego porodu.


baner Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.

Docelowo Centrum informacyjno – doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl

CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 41 230 97 05.


Rekrutacja do projektu Nowe Perspektywy Pracy

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 października 2021 r.

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie nr 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29.roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29.roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nap odstawie umowy nr: RPSW.10.02.01-26-0016/21-00

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, z terenów powiatów: kieleckiego i miasta Kielce, opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego.
Projekt przewiduje szkolenia:

 1. Opiekun osób starszych/niepełnosprawnych/dzieci dla 2 grup uczestników po 10 osób, 120 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1191,60 zł
 2. Pracownik do spraw księgowości dla 10 osób, 120 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1191,60 zł
 3. Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna/kat. E +kwalifikacja wstępna dla 2 grup uczestników po 10 osób, 150 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1489,50 zł
 4. Spawacz MAG145/TIG141 dla 10 osób 150 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1489,50 zł
 5. Malarz/tapeciarz z uprawnieniami SEP do 1 KV dla 2 grup uczestników po 10 osób, 100 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 993,00 zł
 6. Kucharz z kwalifikacją Cukiernik dla 4 grup po 10 osób, 200 godzin szkolenia, stypendium szkoleniowe w wysokości 1986,00 zł

W ramach projektu ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej dla każdego uczestnika oraz 3 miesiące stażu zawodowego ze stypendium stażowym w wysokości 1649,34 zł miesięcznie.

Wszelkie informacje pod nr telefonu: 534 810 161 lub w Biurze Projektów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości,
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św., blok C pokój nr 16


Informacja o konkursie

Wojewoda Świętokrzyski ogłosił konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19.
Konkurs dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Zgłoszenia od 20.09.2021 do 26.11.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 342 14 15 lub pod adresem konkursnaspot@kielce.uw.gov.pl

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz portalu Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego


Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 – świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków w formie papierowej o ustalenie prawa do:

 1. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022,
 2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022.
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 ul. Świętokrzyska 22, na parterze budynku w godz.  8.00 -14.00.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną:

 • o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jak i gdzie złożyć można wniosek?

Wnioski można składać od dnia 01 lipca 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się dnia 01 sierpnia 2021 r. Wówczas wnioski będzie można złożyć:

 • osobiście w godzinach od 10:00 do 14:00 lub do urny umieszczonej na parterze budynku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.,
 • od dnia 01 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.,
 • od dnia 01 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (czyli do dnia 28 lutego 2022 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2021 r.,
 • w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2021 r,
 • w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2022 r.
 • od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2022 r.

Bezpłatne wpłaty na konto Ośrodka

Informujemy, że wpłat na rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można dokonywać nieodpłatnie w każdej placówce Poczty Polskiej.


Godziny przyjęć przez pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 przypomina, iż pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00.

W godzinach od 9:00 do 14:00 pracują w terenie i mogą być niedostępni w Ośrodku.

Obsługa klienta w wyżej wymienionych godzinach odbywać się będzie również na parterze budynku.


Komunikat w sprawie obsługi klientów Ośrodka

Z uwagi na nadal obowiązujący stan epidemii, obsługa klientów odbywa się w określonym reżimie sanitarnym, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa:

 • Obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos przez osoby załatwiające sprawy.
 • Dezynfekcja rąk w dostępnych podajnikach środka dezynfekującego.
 • Przy każdym stanowisku może przebywać 1 osoba.
 • Konieczne jest zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne przestrzeganie wskazanych zaleceń.

Jednocześnie prosimy, by w miarę możliwości załatwiać większość spraw telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny z właściwymi Działami Ośrodka.
Szczegółowy wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej www.mopsostrowiec.pl w zakładce Kontakt


Wolontariat w wykonaniu najmłodszych

zdjęcie przedstawia grupę dzieci na tle baneru z napisem Ostrowiec Świętokrzyskim

Koordynator wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Katarzyna Kozińska, spotkała się z uczniami klasy 2 c z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w Ostrowieckim Browarze Kultury, na warsztacie o wolontariacie. Celem było przybliżenie zagadnień związanych z krzewieniem idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz dostrzeżenie własnych zasobów leżących w pasjach, zainteresowaniach oraz płynących z nich możliwości kreatywnego włączania się w działalność wolontarystyczną.
Dzieci podczas warsztatów wykazały się dużą wrażliwością i empatią. Efektem końcowym było wypracowanie ciekawych pomysłów działań wolontarystycznych na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska.

Dla tej grupy dzieci warsztaty były kontynuacją działań, bowiem w bieżącym roku szkolnym klasa 2 c z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyła w programie „I ty możesz zostać wolontariuszem”.
Inicjatorem działań była Katarzyna Zięba, nauczycielka z PSP nr 1, która do współpracy zaprosiła Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczniowie uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią. Przez cały rok zbierali nakrętki dla podopiecznych PCK, karmę dla zwierząt dla schroniska, pieniądze na rzecz osób chorych, uczestniczyli w ogólnopolskiej zbiórce książek w kampanii „Zaczytani”, zbierali plastikowe nakrętki, gry i zabawki oraz drobne monety w ramach wsparcia fundacji „Bo w nas jest moc”.

Z wielkim zaangażowaniem dzieci prowadziły zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Podczas tych wszystkich akcji przekonały się, jak ważne jest pomaganie i ile korzyści daje osobie pomagającej.


Nowe wnioski na dodatek mieszkaniowy od 01.07.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), z dniem 01.07.2021 r. obowiązują nowe druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów. Powyższe dokumenty można pobrać elektronicznie ze strony internetowej Ośrodka na stronie Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne (pod adresem mopsostrowiec.pl/dodatki-mieszkaniowe-i-energetyczne) lub w formie papierowej w siedzibie Ośrodka od dnia 01.07.2021 r.


Zmiana organu prowadzącego świadczenie Dobry Start 300+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, informuje, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu ” Dobry Start” (300+) wnioski od 01.07.2021 r. będzie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Nieodpłatna rehabilitacja pocovidowa

Informujemy, że Ostrowieckie Centrum Medyczne ul. Iłżecka 31a w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi nieodpłatną rehabilitację pocovidową w trybie domowym.

Tel. 41 263 04 00


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – nowa, dodatkowa forma nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

(więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/teleplatforma-pierwszego-kontaktu-tpk)


Ważna zmiana prawa – możliwe jest nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania

(więcej informacji na stronie: mopsostrowiec.pl/aktualnosci-zespolu-interdyscyplinarnego )


Aktywność fizyczna podczas pandemii
Seniorze ruszaj się!

Izolacja domowa spowodowała spadek aktywności fizycznej podejmowanej przez seniorów.
Redukcja aktywności w związku z pandemią oznacza trwałe konsekwencje dla zdrowia.
Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, iż pandemia COVID – 19 spowodowała spadek aktywności fizycznej o ponad 50% w grupie osób po 70 roku życia.

3 miesiące przerwy w dotychczasowej aktywności powoduje pogorszenie jakości życia, zdrowia psychicznego, sprawności funkcjonalnej oraz wydolności krążeniowo – oddechowej.
Seniorzy aktywni przed pandemią COVID – 19 muszą być nadal aktywni.

Regularna aktywność fizyczna przynosi szereg wymiernych korzyści.

Zachęcamy seniorów z Ostrowca Świętokrzyskiego do korzystania z filmu instruktażowego z zestawem ćwiczeń na każdy dzień


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:

Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia 2021.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online (od 1 lutego 2021) oraz drogą tradycyjną (od 1 kwietnia 2021).
Najszybsza i najbezpieczniejsza to droga elektroniczna – wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS.

Uwaga, ważne terminy!

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski informuje, iż od dnia 23 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki) dla seniorów powyżej 70 roku życia, którzy ograniczyli wychodzenie na zewnątrz, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
Pomoc w dostarczeniu zakupów jest nieodpłatna. Za zakupy płaci Senior.

Seniorze!
jeśli zdecydowałeś się zostać w domu i chcesz skorzystać z tej form pomocy, koniecznie zadzwoń na infolinię

22 505 11 11

Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim skontaktuje się z Tobą telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.
Ustalicie szczegóły dostarczenia zakupów.


14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych

14 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych, zainicjowany przez twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marka Kotańskiego. Głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób bezdomnych. To dzień demaskowania i przełamywania stereotypów dotyczących bezdomności. W tym dniu powinniśmy uwrażliwiać innych na to, by nie zachowywać się wobec osób bezdomnych w sposób krzywdzący lub obojętny.

Problem bezdomności i zagrożenia bezdomnością dotyczy osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacji, której własnym staraniem nie są w stanie zmienić. Jako osoby charakteryzujące się licznymi dysfunkcjami prowadzącymi do upośledzenia społecznego, wymagają wsparcia – głównie władz lokalnych odpowiedzialnych za wszystkich mieszkańców niezależnie od ich zamożności i statusu społecznego.

Myślenie, że człowiek mieszkający na ulicy zasłużył lub wybrał sobie takie życie, bo jest leniwy czy gorszy ode mnie, to wielka nieprawda. Ludzie popełniają błędy, źle wybierają i wszystko się sypie. Jednak nikt nie zasłużył na to, by urodzić się w rodzinie patologicznej albo w rodzinie, w której nie ma wsparcia i w której każdy jest zostawiony sam sobie ze swoimi problemami. Nikt też nie zasłużył sobie na to, by wejść w związek, który się rozpadł.

Źródłem bezdomności są zlepki problemów, z którymi nie poradzili sobie nie tylko sami, ale także ich bliscy, często chorób psychicznych czy niedojrzałości, których wypadkowa sprawiła, że człowiek znalazł się na bruku. Stał się człowiekiem w potrzebie i w wielu sytuacjach człowiekiem bezradnym. A także cierpiącym. I być może my – w podobnej sytuacji – także nie dalibyśmy sobie rady.

Osoby bezdomne nie muszą być same ze swoimi problemami. W ostrowieckim MOPS-ie pracownicy socjalni dysponują szeregiem narzędzi niezbędnych w rozwiązywaniu problemu bezdomności.

Każdy z nas może pomóc. Np. kiedy widzimy krzywdę osoby bezdomnej, warto poinformować odpowiednie służby, m.in. ostrowiecki MOPS.
Zespół ds. Bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, tel. 276 76 21, w godzinach od 7:00 do 15:00.


Przypominamy, że osoby, które potrzebują zaświadczenia z tutejszego Ośrodka powinny dostarczyć wypełniony Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Ostrowiec pod adresem:

Do pobrania – wniosek o wydanie zaświadczenia


Dział świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w formie tradycyjnej- papierowej można składać od 1 kwietnia 2021 r.

Nowe wzory wniosków można pobrać pod adresem:

www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Aby otrzymać druk wniosku w budynku MOPS na ul. Świętokrzyskiej 22 prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.
Wykaz numerów telefonów znajduje się na parterze.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.
Termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r.
Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronie:

www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80 oraz 41 342 11 40


Program Czyste Powietrze

(Więcej informacji na stonie: mopsostrowiec.pl/program-czyste-powietrze)


Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów!

logo Fundacji Poland Business Run

Fundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.
Fundacja Poland Business Run pomaga osobom po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Bieg Poland

osoba niepełnosprawna z protezą nogi ćwiczy z rehabilitantem

Business Run jest flagowym wydarzeniem organizacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. W 2020 roku ze względu na pandemię bieg odbył się w formule wirtualnej. W ten sposób pracownicy firm z całego świata pomogli 71 beneficjentom.


Od 1 marca 2021 roku kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, a jego wysokość wynosi maksymalnie 50 000,00 zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu protez, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, albo 5 000,00 zł w przypadku rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych, konsultacji medycznych i pomocy psychologicznej.

Jak się zgłosić?

Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek, skompletuj pozostałe wymagane dokumenty. Wszystko wyślij pocztą (Fundacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków). Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Wniosek, listę dokumentów, regulamin i wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie www.polandbusinessrun.pl w zakładce Beneficjenci > Jak zostać beneficjentem?.

Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiedzą specjaliści z Działu Wsparcia, dostępni od wtorku do piątku w godzinach 11:00-15:00 pod numerem tel. 504 485 979, lub pod adresem k.kaniewska@polandbusinessrun.pl.


grafika przedstawia parasol, na który padają serca

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

W związku ze Światowym Dniem Pracy Socjalnej, przypadającym w dniu 16 marca 2021 r., (trzeci wtorek marca), wszystkim Pracownikom Socjalnym składamy gorące życzenia i podziękowania.
Praca, którą Państwo wykonujecie, to najważniejsza forma wsparcia w pomocy społecznej. To jednocześnie wyzwanie, trud i wielka odpowiedzialność, do których potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa praca dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie pozwalające łatwiej przezwyciężyć troski i problemy dnia codziennego.
Życzmy Państwu, by nie opuszczała Was świadomość potrzeby i ważności tych działań, pomimo poczucia porażki i bezradności, które zapewne nierzadko pojawiają się w pracy socjalnej w bezpośredniej konfrontacji z napotykanymi ludzkimi problemami.

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim