Aktualności

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Informacja dotycząca dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje z dniem 16 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/dodatek-zrodla-ciepla/


Instrukcja jak podpisać dokument podpisem (profilem) zaufanym

Instrukcja jak podpisać dokument podpisem (profilem) zaufanym znajduje się pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/kontakt/#podpis

Przypominamy!!

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego i o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła przesyłane elektronicznie (przez ePUAP) muszą być podpisane elektronicznie by były rozpatrzone.


Terminy wydawania żywności

Stowarzyszenie „Eldorado” informuje, o najbliższych terminach wydawania żywności dla osób uprawnionych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego z osiedla Ogrody, Złotej Jesieni i Stawki:

 1. termin wydawania żywności wyznaczono na dzień 24.09.2022 r. w godzinach od 8:00 do 10:00
 2. termin wydawania żywności wyznaczono na dzień 26.09.2022 r. w godzinach od 17:00 do 18:00

Miejsce wydawania żywności: ul. Polna 3, Ostrowiec Św., przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Uwaga! Po tym terminie odbiór żywności nie będzie możliwy.

Osoby zgłaszające się po żywność powinny posiadać:

 • aktualne skierowanie z MOPS – nowo przystępujący do programu
 • dowód osobisty
 • upoważnienie – w przypadku gdy skierowanie jest na inna osobę
 • swój numer wydany w „Eldorado” – oryginał – nie zdjęcie

Nabór wniosków w ramach projektu „Reaktywacja”

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu „Reaktywacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023

Projekt skierowany do:

 • 45 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2021 roku wskutek pandemii COVID-19.)
 • przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim)

Przewidziano wsparcie w projekcie obejmuje:

 • Doradztwo zawodowe / indywidualny plan działania (4 godziny na uczestnika Projektu);
 • Refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w kwocie 25 000,00 PLN. Wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie 5 500,00 PLN netto.

Nabory wniosków dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców:

 • 23.09.2022 r. – 07.10.2022 r.
 • styczeń 2023 r.
 • lub do pełnego zapewnienia uczestników projektu w ramach naborów uzupełniających, których terminy będą publikowane na stronie www.it.kielce.pl

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT www.it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy.

Osoby do kontaktu: Monika Dorosz i Barbara Kułaga 797 590 974, e-mail: reaktywacja@it.kielce.pl


Nieodpłatna pomoc prawna Stowarzyszenia Sursum Corda

Logo Stowarzyszenia Sursum Corda zajmującego się nieodpłatna pomocą prawną

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Ostrowiecki, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – stowarzyszenie prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W III kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowano następujące materiały:

 1. E-poradniki prawne z zakresu: prawa cywilnego (dla seniorów), prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców), prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).
 2. E-biuletyn z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia”.
 3. E-poradnik dot. mediacji i polubownego rozwiązywania sporów.
 4. Edukacyjno-promocyjny spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym).

Materiały są dostępne również do pobrania na dedykowanej dla powiatu internetowej, podstronie projektowej pod adresem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-ostrowiecki-2022/.

Na podstronie projektowej znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy.

Stowarzyszenie Sursum Corda publikuje m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa na swoim profilu na Facebooku pod adresem: http://www.fb.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194.

Dane kontaktowe:

Marcin Kałużny
Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994
adres e-mail: pomoc-prawna@sc.org.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
adres strony www: www.pomocprawna.sc.org.pl


Wydawanie żywności w PKPS

baner wydawanie żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w dniach od 19.09.2022 do 21.09.2022 wyznaczono termin na odbiór żywności dla osób uprawnionych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wydawanie żywności w godzinach od 8:00 do 13:00 w magazynie PKPS na ul. Samsonowicza 17A w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Osoby zgłaszające się po żywność powinny posiadać:

 • aktualne skierowanie z MOPS (druk)
 • dowód osobisty
 • upoważnienie – w przypadku, gdy skierowanie nie jest na ich imię i nazwisko
 • numerek jeżeli odbierają kolejny raz

Przypominamy o konieczności posiadania maseczki i zachowaniu odpowiedniego dystansu

baner program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Konkurs – „Zostań Świętokrzyskim Liderem Ekonomii Społecznej!”

Świętokrzyska Ekonomia Społeczna ogłasza konkurs „Zostań Świętokrzyskim Liderem Ekonomii Społecznej!”

Kategorie:

 • Samorząd prospołeczny do i powyżej 20 tys. mieszkańców
 • Biznes prospołeczny – mikro i mate, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • Podmiot ekonomii społecznej

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.10.2022 r.

Regulamin i formularze konkursowe do pobrania na stronach: www.es.umws.pl, www.swietokrzyskie.pro

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Plakat konkursu (źródło Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) widoczny poniżej:

Plakat konkursu Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej w formacie .jpg

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.


Dodatek węglowy

Najważniejsze informacje o dodatku węglowym dostępne na stronie: https://mopsostrowiec.pl/dodatek-weglowy/

Na w/w stronie udostępniony jest również wniosek do pobrania.


Informacja z dnia 05.07.2022 roku skierowana do podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 1 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/#informacja-z-dnia-05-07-2022


Świętokrzyskie dla Ukrainy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, skarżyskim, starachowickim oraz włoszczowskim, a także przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach rozpoczął Projekt nadzwyczajny, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Celem Projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są stronie internetowej pod adresem: www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz pod numerami telefonów: 41 342 16 92 oraz 41 342 13 88.


Ogólnopolska Karta Seniora i Europejska Karta Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wszelkie informacje dotyczące wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora są dostępne pod adresem: https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/


Poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne

Pierwszym miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie powinni szukać pomocy w sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego, są poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Są to ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane na terenie całego kraju. Możliwość uzyskania pomocy psychologicznej blisko domu pozwala objąć wsparciem również rodzinę dziecka. Zaletą ośrodków I stopnia referencyjności jest możliwość uzyskania pomocy bez skierowania. Wpływa to na skrócenie drogi pacjenta do otrzymania niezbędnej pomocy. Ważnym atutem Ośrodków jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na wizytę oraz kompleksowość udzielanej pomocy.

Niezwykle ważne jest, aby osoby potrzebujące wiedziały, gdzie mogą zgłosić się po niezbędną pomoc.

Wykaz Ośrodków I stopnia referencyjności dostępny jest pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – ankieta dla mieszkańców miasta

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju rozpoczął pracę nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Dokumenty powstają w ramach wspólnego Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.05.2021r MOF Miasta Północy 17 samorządów Gmina Skarżysko – Kamienna Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ćmielów, Gmina Bałtów, Gmina Bodzechów, Gmina Waśniów, Gmina Kunów, Gmina Starachowice, Gmina Brody, Gmina Pawłów, Gmina Wąchock, Gmina Mirzec, Gmina Skarżysko Kościelne, Gmina Bliżyn, Gmina Suchedniów, Gmina Końskie , Gmina Stąporków.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Plan Mobility) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.
Opracowanie planu pozwoli lepiej:

 • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach, w całym obszarze funkcjonalnym,
 • planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
 • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu ww. dokumentów, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy ich tworzeniu.
TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE
Ankietę można wypełnić pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNp9vW5ALKacjV1G4B-E3ayGa9DibtJc2V0UZwQnTfFvZ9DQ/viewform?usp=sf_link

Ankietę można wypełniać do 20 czerwca 2022.


Festyn z okazji „Dnia Rodziny”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na festyn z okazji „Dnia Rodziny” ,który odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku godzinie 13:00 na placu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Świętokrzyskiej 22.

W programie :

 • muzyka na żywo,
 • gry, zabawy, konkursy,
 • dmuchany zamek, wata cukrowa,
 • miasteczko ruchu drogowego,
 • poczęstunek (grill)

Realizatorzy: Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej, Szkoła Rodziny, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komenda Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komenda Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Informacje o pomocy obywatelom Ukrainy


Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością / Допомога громадянам України з інвалідністю

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Szczegóły programu dostępne na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/

Kontakt z Oddziałem Świętokrzyskim e-mail: kielce@pfron.org.pl lub telefonicznie:
Moduł I – numer telefonu +48 41 23 09 780
Moduł II – numer telefonu +48 41 23 09 705
Moduł III – numer telefonu + 48 41 23 09 722


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy / Психологічна допомога громадянам України

Муніципальний центр соціальної допомоги в Островці Свентокшиському повідомляє, що в місцевому центрі є можливість скористатися психологічною підтримкою.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w tutejszym Ośrodku istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

Więcej informacji pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór kandydatów na opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy

Więcej informacji pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/#opiekun-tymczasowy


Informacje o świadczeniach dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy można znaleźć pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/#zakwaterowanie-i-wyzywienie

Uwaga!!

Ze strony można pobrać wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

На сайті можна завантажити заяву на одноразову грошову допомогу в розмірі 300,00 злотих на одну особу, призначену для утримання, зокрема для покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори