Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku ze swoją misją niesienia skutecznej pomocy mieszkańcom miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych duży nacisk kładzie na realizację trzeciego wymiaru pracy socjalnej tj. na pracę z lokalną społecznością poprzez stałą i ścisłą współpracę z instytucjami z terenu miasta, organizacjami pozarządowymi, identyfikowanie potrzeb i określanie kierunków rozwoju wybranych zagadnień polityki społecznej.

Temu celowi służy usytuowanie w strukturach tutejszego Ośrodka od 01 stycznia 2019 roku Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) w skład którego wchodzi pięciu pracowników socjalnych. Głównym celem organizatorów społeczności lokalnej jest pobudzanie społecznej aktywności w ramach metody pracy środowiskowej jaką jest Organizowanie Społeczności Lokalnej. Aktywizacja, jako działanie socjalno-wychowawcze ma spowodować wzrost aktywności mieszkańców oraz zwiększyć ich udział w życiu społecznym, poprzez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach, poglądach, wzorach, stylach i sposobie życia grup społecznych. OSL to proces długofalowy nastawiony na trwałą zmianę rzeczywistości społecznej. Jest on szczególnie ważny w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Praca socjalna w ramach tej metody polega na wzmacnianiu poprzez wykorzystanie własnych potencjałów oraz zasobów najbliższego środowiska.

Do zadań Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej w szczególności należy:

 • odbudowywanie lub tworzenie więzi wspólnotowych oraz poczucia przynależności do danego miejsca,
 • zmiana układu sił na danym terenie oraz wyrównywanie szans, poprzez wspieranie i wzmacnianie grup/społeczności znajdujących się w trudnym położeniu.
 • wzmacnianie poczucia solidarności społecznej (zarówno w znaczeniu solidarności sąsiedzkiej, polegającej na wzajemnej pomocy, jak i solidarności opartej na świadomości wspólnoty losu i sytuacji).

Działanie organizatorów społeczności lokalnej opierać się będzie na pracy z określonymi grupami społecznymi z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy wykorzystaniu narzędzi wspierających takich jak: partnerstwo lokalne, wolontariat, kampanie i wydarzenia społeczne. Proces Organizowania Społeczności Lokalnej prowadzony będzie w oparciu o podstawowe komponenty OSL, tj.

 • diagnozę, (rozpoznanie poprzez uzyskanie niezbędnych informacji oraz ich rozumowe opracowanie, mające na celu poznanie przyczyn i przejawów badanego zjawiska oraz potencjału badanych podmiotów – podstawy zmiany),
 • aktywizację (wzmaganie aktywności, uaktywnienia (się), pobudzanie do działania – zmian),
 • integrację (proces formowania się zwartej społeczności, połączonej więzią stosunków nieantagonistycznych, z określonej zbiorowości społecznej),
 • edukację środowiskową (proces realizowany w środowisku, ze środowiskiem, przez środowisko i dla środowiska, przy udziale zewnętrznego – profesjonalnego wsparcia, mający na celu odnajdowanie oraz rozwijanie lokalnych zasobów społeczno – kulturowych i tą drogą kształtowanie solidarności i tożsamości lokalnej).

W ramach ścieżki OSL organizatorzy społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim opracują i będą realizowali Programy Aktywności Lokalnej w 4 społecznościach o charakterze kategorialnym dotyczących:

 1. osób bezdomnych,
 2. rodzin z wyzwaniami,
 3. osób niepełnosprawnych,
 4. osób z zaburzeniami psychicznymi.

oraz jednej kategorii społeczności o charakterze terytorialnym obejmującej swym zasięgiem mieszkańców osiedla Częstocice.

Kontakt z pracownikami socjalnymi Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej
poprzez koordynatora pracy zespołu w siedzibie:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,
pok. Nr 3.16 (III piętro),
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00;
w piątki w godz. 7.00 – 16.00
oraz
informacja telefoniczna pod numerem 41 276 76 47