Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku ze swoją misją niesienia skutecznej pomocy mieszkańcom miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych duży nacisk kładzie na realizację trzeciego wymiaru pracy socjalnej tj. na pracę z lokalną społecznością poprzez stałą i ścisłą współpracę z instytucjami z terenu miasta, organizacjami pozarządowymi, identyfikowanie potrzeb i określanie kierunków rozwoju wybranych zagadnień polityki społecznej.

Temu celowi służy usytuowanie w strukturach tutejszego Ośrodka Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL), do którego zadań w szczególności należy:

  • odbudowywanie lub tworzenie więzi wspólnotowych oraz poczucia przynależności do danego miejsca,
  • zmiana układu sił na danym terenie oraz wyrównywanie szans, poprzez wspieranie i wzmacnianie grup/społeczności znajdujących się w trudnym położeniu.
  • wzmacnianie poczucia solidarności społecznej (zarówno w znaczeniu solidarności sąsiedzkiej, polegającej na wzajemnej pomocy, jak i solidarności opartej na świadomości wspólnoty losu i sytuacji).

Działanie organizatorów społeczności lokalnej opierać się będzie na pracy z określonymi grupami społecznymi z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy wykorzystaniu narzędzi wspierających takich jak: partnerstwo lokalne, wolontariat, kampanie i wydarzenia społeczne. Proces Organizowania Społeczności Lokalnej prowadzony będzie w oparciu o podstawowe komponenty OSL, tj.

  • diagnozę, (rozpoznanie poprzez uzyskanie niezbędnych informacji oraz ich rozumowe opracowanie, mające na celu poznanie przyczyn i przejawów badanego zjawiska oraz potencjału badanych podmiotów – podstawy zmiany),
  • aktywizację (wzmaganie aktywności, uaktywnienia (się), pobudzanie do działania – zmian),
  • integrację (proces formowania się zwartej społeczności, połączonej więzią stosunków nieantagonistycznych, z określonej zbiorowości społecznej),
  • edukację środowiskową (proces realizowany w środowisku, ze środowiskiem, przez środowisko i dla środowiska, przy udziale zewnętrznego – profesjonalnego wsparcia, mający na celu odnajdowanie oraz rozwijanie lokalnych zasobów społeczno – kulturowych i tą drogą kształtowanie solidarności i tożsamości lokalnej).

Kontakt z pracownikami socjalnymi Zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej poprzez koordynatora pracy zespołu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,
pod numerami telefonów 883 580 999 lub 41 276 76 04
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14:00 do 15:00