Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej

Informacja o przystąpieniu do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022

plakat finansowanie ze środków państwa asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 1 493 280,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z wymienionymi.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Informacje o możliwości składania wymaganych dokumentów do udziału w Programie ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 będą podane po podpisaniu umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.


Nabór wniosków do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” został zakończony


Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Realizacja programu rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja 2022 r. Usługa ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limit godzin przysługujących na jednego uczestnika Programu

  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – limit 840 godzin
  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – limit 720 godzin
  • dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – limit 360 godzin

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.,
o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł.

Przyznając usługę asystencji osobistej Ośrodek bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Rodzaj i ich zakres godzinowy uzależniony będzie od osobiste sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 31.03.2022 r. pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP (dostępna pod adres: https://pz.gov.pl/dt/login/login), portalu Emp@tia (dostępny pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup) lub osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Świętokrzyska 22 – w kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022.

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: 41 276 76 57, 41 276 76 28, 41 276 76 50.

Jednocześnie informujemy, iż szczegóły Programu zawarte są pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 (pdf)
  2. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.