Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim udziela kompleksowej pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.

 1. Każda osoba w kryzysie bezdomności potrzebująca pomocy (w formie posiłku, schronienia, odzieży, pomocy finansowej, ubezpieczenia) może zgłosić się do MOPS, do Zespołu ds. Bezdomności
  Adres: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pok. nr 1.14 w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Informacja telefoniczna pod nr 41 276-76-21.
 2. Zabezpieczenie tymczasowego miejsca pobytu – schronienia:
  • Noclegownia  dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
   Noclegownia położona przy ul. Jana Samsonowicza 80 w Ostrowcu Świętokrzyskim; dysponuje 22 miejscami noclegowymi.
   Schronienie w noclegowni przysługuje osobom bezdomnym, dla których gminą właściwą, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
   Noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele i dni świąteczne) w godzinach:
   • od 1 października do 31 marca – od 18:00 do 8:00,
   • od 1 kwietnia do 30 września – od 19:00 do 7:00.
  • Schronisko bez usług opiekuńczych i z usługami opiekuńczymi Centrum Pomocy Bliźniemu Markot dla Osób Bezdomnych w Komórkach 91, 26-015 Pierzchnica 91, prowadzone przez Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa.
   Schronisko przeznaczone jest dla kobiet i mężczyzn posiadających ostatni stały meldunek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
   Schronisko świadczy usługi całodobowo, przez cały rok. Pomoc w formie pobytu w Schronisku wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
   W sytuacji, gdy osoba bezdomna nie posiada żadnego dochodu, pobyt w Schronisku jest bezpłatny. W przypadku posiadania dochodu odpłatność ustalana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
   Schronisko poza pomocą w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, świadczy usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
  • Mieszkania treningowe
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi siedem mieszkań treningowych.
   Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://mopsostrowiec.pl/mieszkanie-chronione-treningowe/
 3. Każda osoba bezdomna ma możliwość udziału w Programie LOKATOR dającym szansę zamieszkania z osobą zależną – wymagającą opieki w codziennym funkcjonowaniu.
  Osoba poszukująca miejsca do zamieszkania zyskuje:
  • bezpieczne schronienie wraz z niezbędnym wyposażeniem, bez konieczności dużych nakładów finansowych,
  • możliwość dbania o higienę osobistą i samodzielnego przygotowania posiłków,
  • wsparcie instytucjonalne (prawnik, psycholog, pracownik socjalny),
  • ratunek dla życia i zdrowia (osoby doznające przemocy, bezdomni),
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów,
  • nabycie nowej wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych,
  • wzrost komfortu życia,
  • włączenie społeczne.
 4. Każda osoba bezdomna ma możliwość skorzystania z ,,Metody jednego okienka” – dla osób w kryzysie bezdomności, w ramach której oferowane są indywidualne konsultacje dotyczące:
  • planu wychodzenia z bezdomności,
  • aktywizacji społecznej,
  • aktywizacji zawodowej,
  • ośrodków wsparcia,
  • schronienia.
   Wszystkie niezbędne informację uzyskasz:
  • budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim- I piętro,
    pok. 1.14 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątki w godzinach 7.00-9.00 i 13.00-14.00
  • ul. Sienkiewicza 70 Centrum Aktywności Obywatelskiej, II piętro, sala nr 23 przy Ostrowieckim Stowarzyszeniu “Pozytywnie Zakręceni”, w każdy czwartek w godzinach 15.00-18.00.
 5. Streetworker – wsparcie osób w kryzysie bezdomności
  Prowadzenie pracy socjalnej metodą streetworkingu polega na :
  • monitorowaniu miejsc w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności i przeciwdziałaniu zagrożeniom występującym w środowisku,
  • pomocy  osobom w kryzysie bezdomności pozostającym poza systemem pomocy społecznej w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu dokumentów, docieraniu do placówek służby zdrowia
  • wspieraniu wychodzenia z bezdomności poprzez edukowanie oraz motywowanie do zmiany sytuacji życiowej,
  • dostarczaniu niezbędnej odzieży oraz żywności,
  • prowadzeniu działań informacyjnych na terenie miasta (ulotki i plakaty informujące o możliwych formach wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, współpracy ze służbami: Strażą Miejską, Policją).
   Streetworker – tel. kontakt. 883 104 999

Szczegółowe informacje dotyczące Programu LOKATOR dostępne są pod adresem https://mopsostrowiec.pl/lokator/

Pliki do pobrania

Regulamin Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (152 KB) do pobrania

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności na terenie województwa świętokrzyskiego (1 MB)