Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Zakładany okres dystrybucji żywności:

grudzień 2021 – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:

• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych, część B]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 24,17 kg w tym:
 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  • groszek z marchewką 3,2 kg
  • koncentrat pomidorowy 1,12 kg
  • powidła śliwkowe 1,5 kg
 2. Artykuły skrobiowe:
  • makaron jajeczny świderki 4,5 kg
  • kasza jęczmienna 1,0 kg
 3. Artykuły mleczne:
  • mleko UHT 5,0 l
 4. Artykuły mięsne:
  • szynka drobiowa 1,8 kg
  • szynka wieprzowa mielona 1,2 kg
  • filet z makreli w oleju 0,85 kg
 5. Cukier:
  • cukier biały 4,0 kg
 1. Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka (co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 19,34 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Działania towarzyszące:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności,
• inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej, telefonicznie, jak również poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych, świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021?

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc realizowana jest poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej w celu otrzymania skierowania.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po pomoc do niżej wymienionych organizacji bez skierowania.

Jakie organizacje zajmują się rozprowadzaniem żywności oraz wspieraniem akcji towarzyszących?
 • Federacja Polskich Banków Żywności;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej;
 • Caritas Polska;
 • Polski Czerwony Krzyż;
 • Kościół Starokatolicki w RP.
Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Adresy punktów wydających żywność można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej, w lokalnych punktach Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżu. oraz w Kościele Starokatolickim w RP.

Jakie produkty spożywcze można otrzymać w Podprogramie 2019?
 • groszek z marchewką,
 • koncentrat pomidorowy,
 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny,
 • kasza jęczmienna,
 • mleko UHT,
 • filet z makreli w oleju,
 • cukier biały.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje także założenia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, w ramach którego najubożsi mieszkańcy naszego miasta mogą otrzymać pomoc w formie paczki żywnościowej.

Wydawanie żywności w ramach Programu odbywa się od miesiąca listopada 2020 r. i będzie trwało do lipca 2021 r.

Pracownicy socjalni udzielają informacji w powyższym zakresie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach:
od poniedziałku do piątku: od 7.00 do 9.00 oraz od 14.00 do 15.00

Osoby, które spełniają kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł  dla osoby w rodzinie) mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka aby złożyć stosowne oświadczenie o dochodach, a następnie uzyskać skierowanie, na podstawie którego zostanie im wydana żywność.

Punkty odbioru żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim:
 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Samsonowicza 17 a.
 2. Stowarzyszenie „Eldorado”, ul. Polna 3a
 3. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3-go Maja 73
  • Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości”, ul. Akademicka 12
  • Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Denkowa” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szkolna 23
  • Ostrowieckie Stowarzyszenie „Pozytywnie Zakręceni”, ul. Zygmuntówka 164
  • Wspólnota Świętokrzyska, ul. Polna 66/7
  • Fundacja „Skrzydła Opieki”, ul. Iłżecka 20.