Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2024 – listopad 2024, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PFE PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PFE PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji:

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 265%kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:

• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych, część B]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe − Groszek z marchewką 1,60 kg, − Koncentrat pomidorowy 0,96 kg, − Dżem truskawkowy 1,20 kg,
 2. Artykuły skrobiowe − Makaron jajeczny świderki 2,50 kg, − Mąka pszenna 4 kg, − Kasza jęczmienna 1,50 kg, − Płatki owsiane 1 kg − Herbatniki maślane 0,60 kg − Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,
 3. Artykuły mleczne  − Mleko UHT 6 l, − Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg,
 4. Artykuły mięsne − Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg, − Szynka drobiowa 1,20 kg, − Pasztet wieprzowy 0,48 kg, − Szprot w oleju 0,68 kg,
 5. Cukier − Cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze − Olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe − Fasolka po bretońsku 1,50 kg.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach Programu nieodpłatnie.


Co to jest jest Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023?

Jest to program współfinansowany z Funduszu Społecznego Plus, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc realizowana jest poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej w celu otrzymania skierowania.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2023. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po pomoc do niżej wymienionych organizacji bez skierowania.

Jakie organizacje zajmują się rozprowadzaniem żywności oraz wspieraniem akcji towarzyszących?

 • Federacja Polskich Banków Żywności;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej;
 • Caritas Polska;
 • Polski Czerwony Krzyż;
 • Kościół Starokatolicki w RP.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Adresy punktów wydających żywność można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej, w lokalnych punktach Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżu. oraz w Kościele Starokatolickim w RP.

Pracownicy socjalni udzielają informacji w powyższym zakresie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach: od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00

Osoby, które spełniają kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265%kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 zł  dla osoby w rodzinie) mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka aby złożyć stosowne oświadczenie o dochodach, a następnie uzyskać skierowanie, na podstawie którego zostanie im wydana żywność.