Rodziny wspierające

Informacja dla rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w oparciu o art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, zatrudnionym w MOPS, zobowiązuje się do aktywnej pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb. Dotyczyć one mogą:

  • opieki i wychowywania dzieci, w szczególności poprzez m.in. pomoc w nauce, monitorowanie systematyczności uczęszczana na zajęcia szkolne i pozaszkolne, stwarzanie możliwości korzystania ze zorganizowanych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości prawidłowego rozwoju i pobudzanie rozwoju zainteresowań dzieci,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności poprzez modelowanie pożądanych postaw, planowanie budżetu domowego, sposobu utrzymania czystości w mieszkaniu, higieny osobistej, przygotowania posiłku i racjonalnego żywienia, profilaktyki zdrowotnej,
  • kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, prawidłowych postaw rodzicielskich w szczególności poprzez, wymianę doświadczeń w zakresie wychowywania i opieki nad dzieckiem, wsparcie emocjonalne.
  • Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej gdy w jej rodzinie:

● Istnieje problem alkoholowy
● Nie ma stałego źródła utrzymania
● Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi
● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14:00 do 15:00
informacja telefoniczna pod numerem: 41 276 76 00 lub 41 276 76 62

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej:
pokój 1.20
nr telefonu 41 276 76 04