Dodatek Węglowy

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilanie paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

WAŻNE!

Przez paliwa stale rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Pamiętaj:

 1. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 2. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do dnia 30 listopada 2022 r.

  Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. Ośrodek pozostawi bez rozpatrzenia.

  Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000,00 zł.
 1. Dodatek Węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP –  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 • tradycyjnie (papierowo) –  w siedzibie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22  do oznakowanych urn umieszczonych na parterze oraz na V piętrze w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.

Jak wysłać wniosek drogą elektroniczną?

 1. Wypełnij odręcznie dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz (do pobrania na dole strony).
 2. Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek (najlepiej do pliku w formacie .pdf).
  Wniosek powinien być zeskanowny do jednego pliku.
  Jeśli wypełniasz w edytorze tekstu (jako plik .docx) to zapisz go w formacie .pdf
 3. Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym (funkcjonalność dostępna na stronie https://obywatel.gov.pl/) lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym (za pomocą oprogramowania udostępnionego, przez dostawcę podpisu).
  Wniosek podpisuje elektronicznie osoba, która wskazana jest we wniosku jako wnioskodawca.
  Ważne!!
  Jeśli wniosek zeskanowany jest do kilku plików to każdy z tych plików powinien być podpisany elektronicznie.
  Instrukcja jak podpisać dokument podpisem (profilem) zaufanym znajduje się pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/kontakt/#podpis
 4. Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw na ePUAP Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny). Do tworzonej korespondencji dodaj zeskanowany i podpisany elektronicznie wniosek jako załącznik.
  Adres skrzynki ePUAP MOPS Ostrowiec Świętokrzyski: /0sorh17w1x/skrytkaESP
  Jeśli po wpisaniu adresu skrzynki MOPS do pola adres nie podpowiada się nazwa instytucji, proszę spróbować wpisać tylko identyfikator jednostki: 0sorh17w1x.
 5. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail.
 6. Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku węglowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePUAP na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 276 76 10,
 • 41 276 76 17,
 • 41 276 76 43,
 • 41 276 76 55,
 • 41 276 76 59,
 • 41 276 76 63,
 • 41 276 76 71,
 • 41 276 76 72.

Do pobrania:

Wniosek o dodatek węglowy (.pdf 248 KB)

Wniosek o dodatek węglowy (.docx 43KB)