Stypendia Szkolne

Pomoc materialna dla uczniów (stypendium, zasiłek szkolny)

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto 600,00 zł miesięcznie.

Wsparcie dla ucznia. Nie zapomnij!

O stypendium szkolne może starać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie i występujących w rodzinie innych problemów – bezrobocie, choroba, wielodzietność. Stypendium przysługuje uczniom i słuchaczom do 24 urodzin, ale nie mogą się o nie ubiegać studenci ani dzieci z oddziałów „0”. Stanowi ono refundację poniesionych kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia ucznia. Wypłacane jest więc po okazaniu dokumentów poświadczających te zakupy. Jeśli jednak kogoś nie stać na wyłożenie pieniędzy za zakup przyborów szkolnych, może najpierw dostać pieniądze, a później przedstawić dokumenty zakupu. Uznawane będą wydatki poniesione po 1 lipca każdego roku.
Stypendium przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto 600,00 zł miesięcznie. Ubiegając się o nie, trzeba przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Do wniosku o stypendium powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, można złożyć, w uzasadnionych przypadkach, „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów”, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jeśli natomiast rodzina korzysta z pomocy społecznej, wystarczy do wniosku dołączyć oświadczenie, że z takiej pomocy korzysta. Do dochodu rodziny nie zaliczana jest wysokość otrzymanej pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, świadczenia 500+ i „Dobry start”.
Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu rodziny oraz od wysokości poniesionych wydatków.

UWAGA!

Wnioski w formie papierowej pobiera się w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych V piętro pokój nr 5.15 przy ulicy Świętokrzyskiej 22.

Składanie wniosków na nowy rok szkolny rozpoczyna się od 1 września i trwa do 15 września każdego roku.

Wypełnione wnioski należy składać w pokojach 5.15 – V piętro.

Należy pamiętać, że uczeń lub słuchacz musi być mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego.

Podkreślamy, że w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty,) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Taki wydatek powinien zostać pokryty np. ze świadczenia wychowawczego (500+), które jest przeznaczone właśnie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem potomka.

Stypendia szkolne przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego, z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego, dla konkretnego dziecka.

W wyjątkowych wypadkach może być przyznawany uczniowi zasiłek szkolny. Może go otrzymać uczeń, którego rodzina z powodu zdarzenia losowego potwierdzonego dokumentami znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Sytuacja ta powoduje brak środków finansowych na pokrycie kosztów edukacji ucznia. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski

w formacie pdf

w formacie MS Word