Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (dostępnej pod adresem: https://mopsostrowiec.pl).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-23

Ostatni przegląd deklaracji został dokonany przez podmiot publiczny w dniu 2023-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 3. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 4. niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków,
 5. niektóre pliki dołączane do artykułów zapisane najczęściej w formacie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo,
 6. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Wesołowski, admin@mopsostrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 2767627. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Co powinien zawierać wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów?

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Jaki jest termin zapewnienia dostępności cyfrowej?

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

 1. Przy wejściu głównym znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach. Dźwig uruchamiany jest z zewnątrz przez osobę niepełnosprawną. Drzwi główne posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, pozbawione są progów.
 2. Na poziomie drzwi wejściowych dostępne są dwie windy umożliwiające dostanie się osób niepełnosprawnych ruchowo na każde piętro, na którym znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek. Windy posiadają informację głośnomówiącą oraz oznaczenia pięter w alfabecie brajla dla osób niewidomych.
 3. Na każdym piętrze zajmowanym przez Ośrodek dostępna jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Drzwi do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez ośrodek posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, konstrukcyjnie pozbawione są progów. Dotyczy to również korytarzy.
 5. W budynku można poruszać się z psem asystującym.
 6. W Ośrodku istnieje możliwość podstawowej komunikacji w języku migowym (chęć skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić w sekretariacie Ośrodka – IV piętro pokój nr 4.15, nr telefonu 41 26 76 00).
 7. W Ośrodku istnieje możliwość telefonicznego umówienia się z pracownikiem na parterze budynku w celu poinstruowania osoby wymagającej pomocy, lub zaprowadzenia jej do odpowiedniego pokoju służbowego, w którym załatwia się daną sprawę – nr tel. 41 26 76 00.
 8. Na parkingu głównym przy siedzibie Ośrodka znajduje się 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych wyraźnie oznaczonych tablicami oraz kolorem niebieskim (mogą z nich korzystać osoby posiadające ważną kartę uprawniającą do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych).
 9. W Ośrodku znajduje się pętla indukcyjna wspomagająca słuch dla osób słabosłyszących.
 10. W Ośrodku na parterze budynku umieszczona jest informacja w alfabecie braille’a dla osób niewidomych. Pozostałe piętra nie posiadają dodatkowych informacji w alfabecie braille’a.
 11. W Ośrodku nie funkcjonuje system informacji głosowej dla osób niewidomych i niedowidzących.
 12. W budynku nie ma konieczności montowania pochylni i najazdów pomocniczych z uwagi na dostępność wszystkich poziomów poprzez windy, oraz z uwagi na brak progów.

Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wniosek może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego. Interes faktyczny to potrzeba skorzystania z usług świadczonych przez dany podmiot.

Co powinien zawierać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej?

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Jaki jest termin zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej?

Wniosek realizowany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin. Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadkach, gdy zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Jeśli złożyłeś wniosek o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego, a podmiot nie zapewnił Tobie dostępności lub dostępu alternatywnego, masz prawo złożyć skargę na brak dostępności.
Masz 30 dni na złożenie skargi na organ, do którego został złożony wniosek. Dni te należy liczyć od daty upływu terminu na zapewnienie dostępności (14 dni od złożenia wniosku) lub terminu wskazanego w powiadomieniu ze względu na opóźnienia. Skargę należy złożyć do Prezesa Zarządu PFRON-u.

Strona internetowa “Dostępność PFRON” dostępna pod adresem: https://dostepnosc.pfron.org.pl/.

Wzory wniosków do pobrania

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (pdf o rozmiarze 140 KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (docx o rozmiarze 46 KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (pdf o rozmiarze 139 KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (docx o rozmiarze 46 KB)