Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 3. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 4. niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków,
 5. niektóre pliki dołączane do artykułów zapisane najczęściej w formacie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo,
 6. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Wesołowski, admin@mopsostrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 2767627. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przy wejściu głównym znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach. Dźwig uruchamiany jest z zewnątrz przez osobę niepełnosprawną. Drzwi główne posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, pozbawione są progów.
 2. Na poziomie drzwi wejściowych dostępne są dwie windy umożliwiające dostanie się osób niepełnosprawnych ruchowo na każde piętro, na którym znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek. Windy posiadają informację głośnomówiącą oraz oznaczenia pięter w alfabecie brajla dla osób niewidomych.
 3. Na każdym piętrze zajmowanym przez Ośrodek dostępna jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Drzwi do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez ośrodek posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, konstrukcyjnie pozbawione są progów. Dotyczy to również korytarzy.
 5. W budynku można poruszać się z psem asystującym.
 6. W Ośrodku istnieje możliwość podstawowej komunikacji w języku migowym (chęć skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić w sekretariacie Ośrodka – IV piętro pokój nr 4.15, nr telefonu (41) 26 76 00).
 7. W Ośrodku istnieje możliwość telefonicznego umówienia się z pracownikiem na parterze budynku w celu poinstruowania osoby wymagającej pomocy, lub zaprowadzenia jej do odpowiedniego pokoju służbowego, w którym załatwia się daną sprawę – nr tel. 41 26 76 00.
 8. Na parkingu głównym przy siedzibie Ośrodka znajduje się 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych wyraźnie oznaczonych tablicami oraz kolorem niebieskim (mogą z nich korzystać osoby posiadające ważną kartę uprawniającą do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych).
 9. W Ośrodku znajduje się pętla indukcyjna wspomagająca słuch dla osób słabosłyszących.
 10. W Ośrodku nie są umieszczone informacje w alfabecie brajla dla osób niewidomych.
 11. W Ośrodku nie funkcjonuje system informacji głosowej dla osób niewidomych i niedowidzących.
 12. W budynku nie ma konieczności montowania pochylni i najazdów pomocniczych z uwagi na dostępność wszystkich poziomów poprzez windy, oraz z uwagi na brak progów.