Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy

Do zadań Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy należy:

  1. realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2027,
  2. realizacja procedury „Niebieskie Karty”,
  3. współdziałanie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzącymi pracę z rodzinami,
  4. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego,
  5. tworzenie bazy zawierającej informacje na temat miejsc i form świadczonej pomocy dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc,
  6. udział w posiedzeniach grup diagnostyczno – pomocowych,
  7. praca socjalna z rodzinami z problemem przemocy,
  8. podejmowanie interwencji w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
  9. współpraca z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami zajmującymi się sprawami pomocowymi.

Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy przyjmują w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, pokój 5.13 (V piętro),
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14:00 do 15:00,
informacja telefoniczna pod numerem 41 276 76 39.