Kontakt

Adres:kontak MOPS

Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22

Dyrektor:

mgr Magdalena Salwerowicz

Zastępca Dyrektora:

mgr Joanna Wierzbińska

Godziny pracy MOPS:

od poniedziałku do czwartku: od godz. 7.00 do godz. 15.00
w piątki: od godz. 7.00 do godz. 16.00

adres e-mail biuro@mopsostrowiec.pl

Fax 41 265 22 51

Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

NIP 661 10 37 018
Regon 003675862

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT od towarów i usług w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z dniem 01 stycznia 2017 r. jednostki organizacyjne gminy mają obowiązek stosowania jednego numeru NIP w rozliczeniach finansowych:

Nabywca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-000-39-45
Odbiorca (płatnik): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Sekretariat MOPS

Piętro IV
tel. 41 276 76 00
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
tel. 41 276 76 00

Kancelaria MOPS

Piętro III
tel. 41 276 76 20
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00

Składnie dokumentów i korespondencji

Dział Finansowo – Księgowy

Piętro III
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
Dział księgowości nie udziela informacji świadczeniobiorcom MOPS

Kasa MOPS:

Parter
Obsługa interesanta:  we wtorki godz. 9.15 – 13.30
przerwa godz. 11.45 – 12.00
W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wpłat prosimy o kontakt z pokojem 3.23 na III piętrze.

Numery rachunków bankowych
– rachunek bieżący – 75 1020 2629 0000 9202 0341 0487
– rachunek dochodów – 93 1020 2629 0000 9102 0341 0503

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Piętro V
Obsługa interesanta: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start  od poniedziałku do czwartku godz. od 10.00 do 14.00 oraz w piątek od 7.00 do 16.00 (w pokojach dyżurujących 15.00 – 16.00):
ul. Świętokrzyska 22 piętro V,

  • pokój 5.18 obsługuje nazwiska A-Kub41 27 67 610,
  • pokój 5.15 obsługuje nazwiska Kuch-Rom41 27 67 659,
  • pokój 5.12 obsługuje nazwiska Ron-Ź41 27 67 663,
  • pokój 5.16 obsługuje osoby, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego41 27 67 671.
Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego
  • w pokoju 5.13 – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia opiekuńczego, świadczenia wychowawczego – 41 27 67 655;
  • w pokoju 5.6 – obsługa dłużnika alimentacyjnego 41 276 76 72;
  • w pokoju 5.14 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjnego 41 276 76 54

Koordynatorzy 41 276 76 58

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski w/w można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Piętro II
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
Dodatek mieszkaniowy – 41 276 76 43
Dodatek energetyczny – 41 276 76 43
Stypendia szkolne – 41 276 76 17
Karta Dużej Rodziny  – 41 276 76 17

Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej

Piętro II
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
Zasiłki stałe – 41 276 76 31

Dział Pomocy Usługowej

piętro II pok. nr 2.15 i 2.18
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00
w piątki w godz. 7:00 – 16:00
tel. 41 276 76 61 i 41 276 76 57
lub pok. nr 2.13 i 2.14
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:00 – 9:00 i 14:00 – 15:00
w piątki w godz. 7:00 – 10:00 i 14:00 – 16:00
tel. 41 276 76 28 i 41 276 76 50
w sprawie udzielenia informacji i kierowania do domu pomocy społecznej
pok. 2.16 i 2.17
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:00 – 15:00
w piątki w godz. 7:00 – 16:00
tel. 41 276 76 18 lub 41 276 76 25

Dział Pomocy Środowiskowej

Piętro I
Obsługa interesanta
tel. 41 276 76 68
Pracownicy socjalni (spis telefonów w linku poniżej)
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 9.00, 14.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 9.00, 14.00 – 16.00
praca w terenie od poniedziałku do piątku
godz. 9.00 – 14.00

Kontakt do pracowników socjalnych wg ulic

(UWAGA !! w godzinach od 9.00 do 14.00 pracownicy socjalni pracują w terenie i mogą być niedostępni)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 powołał:

Zespół d/s rodziny

tel. 41 276 76 62
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00-10.00 i 15.00-16.00

Zespół d/s osób bezdomnych

tel. 41 276 76 21
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00 i 15.00-16.00

Zespół d/s Asysty Rodzinnej

piętro I, pok. 1.17
tel. 41 276 76 68
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00 i 15.00-16.00

Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 t.j. z dnia 2015.07.13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – “Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź w oparciu o profil zaufany.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), którego brzmienie jest następujące:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art. 63 § 3a ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:
„§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana na adres poczty elektronicznej ośrodka (e-mail) powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).