Kontakt

Adres:kontak MOPS

Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22

Dyrektor:

mgr Magdalena Salwerowicz

Zastępca Dyrektora:

mgr Barbara Jakacka – Green

Zastępca Dyrektora:

mgr Joanna Wierzbińska

Godziny pracy MOPS:

od poniedziałku do piątku: od godz. 7.00 do godz. 15.00

adres e-mail biuro@mopsostrowiec.pl

Fax 41 265 22 51

Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

NIP 661 10 37 018
Regon 003675862

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT od towarów i usług w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z dniem 01 stycznia 2017 r. jednostki organizacyjne gminy mają obowiązek stosowania jednego numeru NIP w rozliczeniach finansowych:

Nabywca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-000-39-45
Odbiorca (płatnik): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Sekretariat MOPS

Piętro IV
tel. 41 276 76 00
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Kancelaria MOPS

Piętro III
tel. 41 276 76 20
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Składnie dokumentów i korespondencji

Dział Finansowo – Księgowy

Piętro III
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Dział księgowości nie udziela informacji świadczeniobiorcom MOPS

Kasa MOPS:

Parter
Obsługa interesanta:  we wtorki w godzinach do 9:15 do 13:30
przerwa w godzinach od 11:45 do 12:00
W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wpłat prosimy o kontakt z pokojem 3.23 na III piętrze.

Numery rachunków bankowych

 • 59 1090 2040 0000 0001 4742 3371  Rachunek bieżący
 • 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372  Rachunek dochodów

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Piętro V
Obsługa interesanta: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00
ul. Świętokrzyska 22 piętro V,

 • pokój 5.18 obsługuje nazwiska A-Kub41 27 67 610,
 • pokój 5.6 obsługuje nazwiska Kuch-Rom41 27 67 659,
 • pokój 5.12 obsługuje nazwiska Ron-Ź41 27 67 663,
 • pokój 5.16 obsługuje osoby, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego41 27 67 671.
Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego
 • w pokoju 5.13 – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia opiekuńczego, świadczenia wychowawczego – 41 27 67 655;
 • w pokoju 5.13 – obsługa dłużnika alimentacyjnego 41 276 76 72;
 • w pokoju 5.19 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjnego 41 276 76 09

Koordynatorzy 41 276 76 58

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski w/w można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Piętro V
Obsługa interesanta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Dodatek mieszkaniowy – 41 276 76 43
Dodatek energetyczny – 41 276 76 43
Stypendia szkolne – 41 276 76 17
Karta Dużej Rodziny  – 41 276 76 17

Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej

Piętro II
Obsługa interesanta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Wydawanie decyzji dotyczących zasiłków:

 • stałych i potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – pok. 2.7 tel. 41 276 76 31
 • celowych specjalnych, okresowych, dożywiania dorosłych, składanie wniosków i wydawanie zaświadczeń z pomocy społecznej – pok. 2.8 tel. 41 276 76 26
 • celowych, dożywiania dzieci, pobytu w mieszkaniu chronionym, składanie wniosków dot. wypłacania wynagrodzenia należnego opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznanego przez sąd – pok. 2.9 tel. 41 276 76 23

Dział Pomocy Usługowej

piętro II pokoje nr 2.15 i 2.18
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
tel. 41 276 76 61 i 41 276 76 57
lub pokoje nr 2.13 i 2.14
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00
tel. 41 276 76 28 i 41 276 76 50

w sprawie udzielenia informacji i kierowania do domu pomocy społecznej
pok. 2.16 i 2.17
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

tel. 41 276 76 18 lub 41 276 76 25

Dział Pomocy Środowiskowej

Piętro I
Obsługa interesanta
tel. 41 276 76 68
Pracownicy socjalni (spis telefonów w linku poniżej)

Obsługa interesanta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00
praca w terenie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

Kontakt do pracowników socjalnych wg ulic

(Uwaga!! w godzinach od 9:00 do 14:00 pracownicy socjalni pracują w terenie i mogą być niedostępni)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 powołał:

Zespół d/s rodziny

tel. 41 276 76 62
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00

Zespół d/s osób bezdomnych

tel. 41 276 76 21
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00

Zespół d/s Asysty Rodzinnej

piętro I, pok. 1.17
tel. 41 276 76 68
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00

Zespół d/s Organizowania Społeczności Lokalnej

Tel. 41 276 76 00

Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 t.j. z dnia 2015.07.13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – “Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Sposób wniesienia

Zgodnie z art. 63 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) w formie elektronicznej mogą być wnoszone przez elektroniczną skrzynkę podawczą:

„Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytkaESP

Wymagania formalne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art. 63 § 3a ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:

„§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 1. być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana drogą elektroniczną powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem w jednej ze wskazanych powyżej form. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).

Braki formalne

Kodeks postępowania administracyjnego określa sposób postępowania w przypadku wystąpienia braków formalnych w korespondencji (np. braku podpisu elektronicznego):

„Art. 64. [Braki formalne podania]
§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.”