Kontakt

Adres:kontak MOPS

Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22

Dyrektor:

mgr Magdalena Salwerowicz

Zastępca Dyrektora:

mgr Justyna Gawlik

Główny Księgowy:

mgr Karolina Strzelec

Godziny pracy MOPS:

od poniedziałku do piątku: od godz. 7.00 do godz. 15.00

adres e-mail biuro@mopsostrowiec.pl

Fax 41 265 22 51

Adres do doręczeń elektronicznych

Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP: /0sorh17w1x/SkrytkaESP

Adres portalu ePUAP

NIP 661 10 37 018
Regon 003675862

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT od towarów i usług w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z dniem 01 stycznia 2017 r. jednostki organizacyjne gminy mają obowiązek stosowania jednego numeru NIP w rozliczeniach finansowych:

Nabywca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-000-39-45
Odbiorca (płatnik): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Sekretariat MOPS

Piętro IV
tel. 41 276 76 00
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Kancelaria MOPS

Piętro III
tel. 41 276 76 20
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Składnie dokumentów i korespondencji

Dział Finansowo – Księgowy

Piętro IV
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Dział księgowości nie udziela informacji świadczeniobiorcom MOPS

Kasa MOPS: nieczynna

Numery rachunków bankowych

 • 59 1090 2040 0000 0001 4742 3371  Rachunek bieżący
 • 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372  Rachunek dochodów

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Piętro V
Obsługa interesanta: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00
ul. Świętokrzyska 22 piętro V,

 • pokój 5.18 obsługuje nazwiska A-Pal41 276 76 10, oraz gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • pokój 5.17 obsługuje nazwiska Pan-Ź41 276 76 63,
Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego
 • pokój 5.13 – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz windykacja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia opiekuńczego, świadczenia wychowawczego – 41 276 76 55;
 • pokój 5.16 – obsługa dłużnika alimentacyjnego 41 276 76 72;

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski w/w można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Piętro V
Obsługa interesanta:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Dodatek mieszkaniowy – 41 276 76 43
Dodatek energetyczny – 41 276 76 43
Stypendia szkolne – 41 276 76 17
Karta Dużej Rodziny  – 41 276 76 17

Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej

Piętro III
Obsługa interesanta:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Wydawanie decyzji dotyczących zasiłków:

 • stałych i potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – pok. 3.6 tel. 41 276 76 31
 • celowych specjalnych, okresowych, dożywiania dorosłych, składanie wniosków i wydawanie zaświadczeń z pomocy społecznej – pok. 3.16 tel. 41 276 76 26
 • celowych, dożywiania dzieci, pobytu w mieszkaniu chronionym, składanie wniosków dot. wypłacania wynagrodzenia należnego opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznanego – pok. 3.15, 41 276 76 23

Dział Pomocy Usługowej

Zespół ds. Realizacji Usług Opiekuńczych
Piętro III pokój nr 3.22
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00
tel. 41 276 76 57

Zespół ds. Osób Będących w Kryzysie Zdrowia Psychicznego oraz Osób Starszych
Piętro III pokoje nr 3.17 i 3.18
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00
tel. 41 276 76 28 i 41 276 76 50

Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej
Piętro III pokoje nr 3.19 i 3.23
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00
tel. 41 276 76 18 lub 41 276 76 25

Dział Pomocy Środowiskowej

Piętro I
Obsługa interesanta
tel. 41 276 76 68
Pracownicy socjalni (spis telefonów w linku poniżej)

Obsługa interesanta:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00 (praca w terenie w godzinach od 9:00 do 14:00)

Kontakt do pracowników socjalnych wg ulic

(Uwaga!! w godzinach od 9:00 do 14:00 pracownicy socjalni pracują w terenie i mogą być niedostępni)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 powołał:

Zespół d/s rodziny

tel. 41 276 76 62
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00

Zespół d/s Bezdomności

tel. 41 276 76 21
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00

Zespół d/s Przeciwdziałania Przemocy

Piętro V, pok. 5.13
tel. 41 276 76 39
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 14:00 do 15:00

Zespół d/s Asysty Rodzinnej

piętro I, pok. 1.17
tel. 41 276 76 07
wtorki w godzinach od 7:00 do 15:00

Zespół d/s Organizowania Społeczności Lokalnej

Tel. 41 276 76 00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Grzegorz Stawiarski
tel. 41 276 76 35
adres e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl

Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070 t.j. z dnia 2021.11.17) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j. z dnia 2018.01.22) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – “Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Adres do doręczeń elektronicznych na ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim: /0sorh17w1x/skrytkaESP

Sposób wniesienia

Zgodnie z art. 63 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) w formie elektronicznej mają być wnoszone przez elektroniczną skrzynkę podawczą:

„Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.”

Oznacza to, że organy publiczne nie mogą rozpatrywać podania przesłanego zwykłym e-mailem.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Wymagania formalne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art. 14 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:

„§ 1a. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana drogą elektroniczną powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem w jednej ze wskazanych powyżej form. Korespondencję bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).

Załączniki dodawane do wnoszonych drogą elektroniczną pism muszą być zapisane w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych to jest:

 • .doc – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • .docx – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • .gif – grafika rastrowa
 • .jpg (.jpeg) – grafika rastrowa
 • .ods – arkusz kalkulacyjny
 • .odt – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • .pdf – sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • .png – grafika rastrowa
 • .rtf – sformatowany tekst
 • .svg – grafika wektorowa
 • .tif (.tiff) – grafika rastrowa
 • .txt – niesformatowany tekst
 • .xls – arkusz kalkulacyjny
 • .xlsx – arkusz kalkulacyjny
 • .xml – sformatowany tekst

Braki formalne

Kodeks postępowania administracyjnego określa sposób postępowania w przypadku wystąpienia braków formalnych w korespondencji (np. braku podpisu elektronicznego):

„Art. 64. [Braki formalne podania]
§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.”

Jak podpisać dokument profilem zaufanym?

Poniżej do pobrania instrukcja jak podpisać dokument profilem zaufanym

Instrukcja dopisywania dokumentu profilem zaufanym (.pdf 708 KB)