Dział Pomocy Usługowej

Do zadań pracowników socjalnych Działu Pomocy Usługowej należy również kierowanie do Domu Pomocy Społecznej – zasady ogólne.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu (art. 56 ustawy o pomocy społecznej).

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania ,
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty;
 • postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub małoletnich.

Ponadto niezbędne jest:

 • zaświadczenie lekarza rodzinnego;
 • zaświadczenie lekarza psychiatry ( w przypadku choroby psychicznej);
 • zaświadczenie psychologa ( w przypadku niepełnosprawności intelektualnej).

Druki dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dokumenty te kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie

Zasady odpłatności za pobyt w DPS:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą (art. 61 ust. 1 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). :

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Wykaz Domów Pomocy Społecznej w Województwie Świętokrzyskim jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem: https://www.kielce.uw.gov.pl/ftp/pliki/wps/Rejestr_DPS_-_stan_na_25_08_2021_r.pdf

Odsyłamy do powyższej strony celem prawidłowej weryfikacji wybranego domu działającego zgodnie z obowiązującym prawem, dającym gwarancję usług opiekuńczych na najwyższym poziomie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim kieruje do Krajowego Ośrodka Mieszkalno -Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku, który jest regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmującym wyłącznie chorych na stwardnienie rozsiane.

Do Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka,
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
 • opinii ośrodka pomocy społecznej, dotyczącej stopnia sprawności psychofizycznej kierowanej osoby,
 • decyzji o wysokości renty lub zaświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka,
 • wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku (opłatę ponosi mieszkaniec w wysokości 70% własnego dochodu),
 • ankiety – test funkcjonalny i badanie neurologiczne.

Decyzję o skierowaniu do Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane wraz z kompletem dokumentów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departamentu Zdrowia w celu wydania decyzji o umieszczeniu i odpłatności.

Warunki kierowania i odpłatności w rodzinnych domach pomocy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy ( Dz. U. z 2012 r., poz. 719).

Pracownicy socjalni udzielający informacji w sprawie kierowania do domów pomocy społecznej przyjmują:
pok. 3.23 (III piętro) pod numerem telefonu: 41 276 76 25 i w pok. 3.19 (III piętro) pod numerem telefonu: 41 276 76 18

Ponadto, pracownicy socjalni Działu zajmują się również:

 • prowadzeniem pracy socjalnej, skierowanej na pomoc osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • kierowaniem do Środowiskowych Domów Samopomocy,
 • ścisłą współpracą z instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 • podejmowaniem pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
 • przyznawaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, pomocy sąsiedzkiej oraz dowozu obiadów do domu klienta.

Udzielenie pomocy poprzedza rzetelna diagnoza zaistniałej sytuacji osoby i rodziny, w oparciu o którą opracowywany jest plan pomocy dostosowany indywidualnych potrzeb osób i rodzin.

W/w pracownicy socjalni przyjmują:
w pokojach nr 3.17 pod numerem telefonu 41 276 76 50 i 3.18 pod numerem telefonu 41 276 76 28 (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14:00 do 15:00.

Natomiast koordynatorzy działu/starsza pielęgniarka zajmuje się między innymi:

 1. organizowaniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania podopiecznych,
 2. organizowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klientów obejmujących, w szczególności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia, pomoc mieszkaniową,
 3. dokonywaniem wizyt kontrolno – wspierających w miejscu zamieszkania podopiecznych i sporządzaniem stosownej dokumentacji, m.in. w mieszkaniach chronionych.

W/w pracownicy  przyjmują: w pok. nr 3.22 (III piętro) pod numerem telefonu 41 276 76 57 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 9:00 i 14:00 – 15:00.