Dział Pomocy Usługowej

Do zadań pracowników socjalnych Działu Pomocy Usługowej należy również kierowanie do Domu Pomocy Społecznej – zasady ogólne.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych – art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Warunki kierowania i odpłatności w rodzinnych domach pomocy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z dnia 26.06.2012 r., poz. 719)

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu (art. 56 ustawy o pomocy społecznej).

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734), do DPS kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty;
 • postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub małoletnich.

Ponadto niezbędne jest:

 • zaświadczenie lekarza rodzinnego;
 • zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku choroby psychicznej);
 • zaświadczenie psychologa (w przypadku niepełnosprawności intelektualnej).

Druki dostępne w siedzibie Ośrodków Pomocy Społecznej

Dokumenty te kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie

Zasady odpłatności za pobyt w DPS:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

 • w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 • w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 • w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku

Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane ogłoszenie. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego (art. 60 ust. 1, 2, 3 ustawy o pomocy społecznej).

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2 (art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

Wykaz Domów Pomocy Społecznej w Województwie Świętokrzyskim jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Odsyłamy do powyższej strony celem prawidłowej weryfikacji wybranego domu działającego zgodnie z obowiązującym prawem, dającym gwarancję usług opiekuńczych na najwyższym poziomie.

Pracownicy socjalni udzielający informacji w sprawie kierowania do domów pomocy społecznej przyjmują:
pok. Nr 2.16 (II piętro),
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 9.00 lub 14.00 – 15.00,
pod numerem telefonu (41) 276 76 25 lub (41) 276 76 18

Ponadto, pracownicy socjalni Działu zajmują się również:

 • prowadzeniem pracy socjalnej, skierowanej na pomoc osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 • ścisłą współpracą z instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 • podejmowaniem pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami , zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
 • przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania , oraz dowóz obiadów do domu klienta.

Udzielenie pomocy poprzedza rzetelna diagnoza zaistniałej sytuacji osoby i rodziny, w oparciu o którą opracowywany jest plan pomocy dostosowany indywidualnych potrzeb osób i rodzin.

W/w pracownicy socjalni przyjmują:

w pok. nr 2.13 i 2.14 (II piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 9:00 i 14:00 – 15:00
pod numerem tel. (41) 276 76 28 i (41) 276 76 50