Szkoła Rodziny

szkoła rodziny - dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. dostrzegając potrzebę wzmocnienia rodziny w pełnieniu jej podstawowych funkcji od 01.03.2022 r. wznawia zajęcia dla całych rodzin pt. „Szkoła rodziny”. Głównym celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Zajęcia zawierają mini wykłady, gry rodzinne, dyskusję, a przede wszystkim ćwiczenia mające na celu nabycie wiedzy na temat właściwej komunikacji, budowania poczucia własnej wartości, wzajemnego szacunku i zaufania. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie MOPS. Źródło finansowania zajęć: fundusze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkoła Rodzin oferuje:

  1. pomoc w grupie wsparcia
  2. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci powyżej 10 roku życia
  3. zajęcia świetlicowe dla dzieci poniżej 10 roku życia
  4. spotkania ze specjalistami m. in.: psycholog, specjalista ds. uzależnień, logopeda, dietetyk
  5. wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez: zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, wyjścia do kina, wycieczki, gry i zabawy rodzinne na świeżym powietrzu itp.
  6. integrację społeczna poprzez włączenie się w wydarzenia kulturalne w Ostrowcu Świętokrzyskim