Pomoc Społeczna

Obsługa świadczeń z pomocy społecznej odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Świętokrzyskiej 22.

By uzyskać świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej należy zgłosić się do pracownika socjalnego, który obsługuje określony rejon.

Do ośrodka mogą zgłaszać się o pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:

I. Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe – określone w przepisach jako dochód na osobę lub osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione jest od ilości osób w rodzinie. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 78, 91 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej):

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej “kryterium dochodowym rodziny”

II. Kryterium dysfunkcji społecznej 

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
Świadczeniami pomocy społecznej są:
 1. Świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 2. Świadczenia niepieniężne:
  • praca socjalna
  • bilet kredytowany
  • składki na ubezpieczenia zdrowotne
  • składki na ubezpieczenia społeczne
  • pomoc rzeczowa
  • sprawienie pogrzebu
  • poradnictwo specjalistyczne
  • interwencja kryzysowa
  • schronienie
  • posiłek
  • niezbędne ubranie
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  • mieszkanie chronione
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia