Deinstytucjonalizacja


Konferencja podsumowująca realizację działań w ramach Projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

W dniu 22 września 2023 roku w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań w ramach Projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Wydarzenie pod nazwą „Nowa jakość usług społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim” zaprezentowało zróżnicowany katalog usług społecznych świadczonych w lokalnych społecznościach oraz pokazało, że inwestycje w rozwój usług społecznych są szansą na zapewnienie wyższej jakości życia osób będących ich odbiorcami.  Podczas konferencji przedstawione zostały również dobre praktyki wdrażania działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

W roli prelegentów wystąpili: przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Jolanta Spychała, przedstawiciele  Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Pani Agnieszka Sowa-Kofta, Pan Krzysztof Podwójcic oraz praktyk zajmujący się problematyką deinstytucjonalizacji usług społecznych, Pani Maria Gagacka z Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, którzy przybliżyli zebranym kierunki i wyzwania rozwoju usług społecznych w Polsce jak i za granicą.

Za bardzo ciekawe i interesujące przedstawienie tematyki z zakresu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju usług społecznych bardzo dziękujemy.

Ponadto podczas konferencji został zaprezentowany film przedstawiający szeroki wachlarz usług społecznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak również odbyła się debata z udziałem odbiorców ww. usług.

Film przedstawia zmiany i nowe spojrzenie na usługi społeczne realizowane przez ośrodek pomocy społecznej.

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi: 1 467 400,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100), z czego ze środków europejskich: 1 236 724,72 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy), co stanowi 84,28% całkowitej kwoty projektu.

Termin realizacji grantu: od 1.08.2022 r. do 31.08 2023 r.

Główne działania zaplanowane do realizacji w ramach grantu:

 1. Metoda „jednego okienka” dla osób w kryzysie bezdomności:
  • Powołanie koordynatora usług społecznych.
  • Nawiązywanie współpracy na poziomie lokalnym z podmiotami świadczącymi usługi w obszarze różnych systemów, w szczególności usług zdrowotnych, edukacyjnych.
 2. Tworzenie kręgów wsparcia, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 4. Rozwój usług opiekuńczych poprzez:
  • Podnoszenie kompetencji kadr świadczących usługi opiekuńcze.
  • Wzmocnienie nadzoru nad jakością realizowanych usług opiekuńczych.
 5. Rozwój usług prewencyjnych dla osób zagrożonych bezdomnością – Streetworking.
 6. Prowadzenie i rozwój mieszkań wspomaganych o zasięgu gminnym.
 7. Wzmocnienie działań na rzecz wspierania dziecka i rodziny w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Grupowe zdjęcie osób obecnych podczas podpisywania umowy o powierzenie grantuu
Źródło zdjęcia: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej/Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/32-mln-zl-na-rozwoj-uslug-spolecznych)

W ramach wdrażania procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje następujące formy wsparcia:

Jeżeli jesteś osobą w kryzysie bezdomności, potrzebujesz wsparcia  i schronienia.
Możemy Ci pomóc:

 1. Oferujemy pomoc w formie Metody „jednego okienka” – indywidualne konsultacje dotyczące:
 • planu wychodzenia z bezdomności,
 • aktywizacji społecznej,
 • aktywizacji zawodowej,
 • ośrodków wsparcia,
 • schronienia.

Kontakt:
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim-  ul. Świętokrzyska 22, I piętro, pok. 1.14 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-9:00 i 14:00-15:00, w piątek w godzinach 7:00-9:00 i 13:00-14:00
– Centrum Aktywności Obywatelskiej – ul. Sienkiewicza 70, II piętro, sala nr 23 przy Ostrowieckim Stowarzyszeniu „Pozytywnie Zakręceni”, w każdy czwartek w godzinach 15:00-18:00.

 1. Prowadzimy pracę socjalną z osobami bezdomnymi na ulicy – Streetworker:
 • monitorujemy miejsca w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności,
 • pomagamy  osobom w kryzysie bezdomności pozostającym poza systemem pomocy społecznej w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu dokumentów, docieraniu do placówek służby zdrowia,
 • wspieramy w wychodzeniu z bezdomności poprzez edukowanie oraz motywowanie do zmiany sytuacji życiowej,
 • prowadzimy działania informacyjne na terenie miasta, współpracujemy ze służbami: Strażą Miejską, Policją.

Kontakt – tel. 883 104 999

 1. Prowadzimy mieszkania chronione (treningowe) i  wspomagane przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poprzez koszyk usług, tj. pomoc psychologa, pielęgniarki, opiekunki, asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeuty (w zależności od indywidualnych potrzeb), wspomagamy osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Kontakt – tel. 41 276 76 57 lub pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 1.14 (I piętro) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00, w piątki w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 13:00 do 14:00, tel. 41 276 76 21

Jeśli jesteś osobą starszą, nie radzisz sobie w codziennym funkcjonowaniu, potrzebujesz wsparcia, żeby uchronić się przed umieszczeniem w instytucji całodobowej. Możemy Ci pomóc:

Świadczymy usługi o charakterze prewencyjno – interwencyjnym oraz wspierającym dla osób, które nie radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu, potrzebują pomocy i wsparcia w swoim miejscu zamieszkania. Oferujemy usługi świadczone przez specjalistów z różnych dziedzin, min. psychologa, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego, specjalisty ds. uzależnień czy asystenta osoby niepełnosprawnej  (w zależności od indywidualnych potrzeb).

Kontakt do koordynatora kręgów wsparcia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 2.17, piętro II, tel. 41 276 76 28

Oferujemy usługę teleopieki- zabezpieczamy seniorów w opaski bezpieczeństwa, które posiadają przycisk – sygnał SOS, umożliwiający komunikację z centrum obsługi, gdzie dyspozytor w zależności od sytuacji może zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencje kogoś z najbliższego otoczenia lub wezwać służby ratunkowe. Urządzenie bezpieczeństwa posiada również funkcję monitorowania podstawowych czynności życiowych (puls, saturacja), detektor upadku, lokalizator GPS.

Kontakt – tel. 41 276 76 25

Jeżeli jesteś osobą opiekunem osoby zależnej i potrzebujesz wsparcia? Możemy Ci pomóc:

Oferujemy usługi, obejmujące pomoc rodzinom i opiekunom osób zależnych w zakresie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; wsparcie z zakresu poradnictwa, indywidualne konsultacje psychologiczne, pracę socjalną oraz szkolenia praktyczne i teoretyczne, m.in. na symulatorze starości.

Kontakt – tel. 41 276 76 57

Jeżeli jesteś osobą świadczącą usługi opiekuńcze w środowisku i chciałbyś/chciałabyś podnieść swoje kompetencje i jakość świadczonej pomocy? Możemy Ci pomóc:

Organizujemy szkolenia służące podniesieniu kompetencji kadr świadczących usługi w środowisku, w szczególności usługi opiekuńcze.

Kontakt – tel. 41 276 76 57

Jeżeli jesteś osobą, która posiada zadłużenie w opłatach za czynsz i tym samym jesteś osobą zagrożoną bezdomnością? Możemy Ci pomóc:

Prowadzimy działania o charakterze profilaktycznym oraz interwencyjnym dotyczące osób mających zadłużenie w opłatach za mieszkanie.

Kontakt – tel. 41 276 76 25

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc i wiedzę dotyczącą prawidłowego wywiązywania się z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych oraz wypełniania funkcji rodzicielskich? Możemy Ci pomóc:

Prowadzimy zajęcia dla całych rodzin – „Szkoła rodziny”. Wspieramy rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Gramy rodzinne, dyskutujemy, a przede wszystkim ćwiczymy właściwą komunikację, budowanie poczucia własnej wartości, wzajemny szacunek i zaufanie. Wymieniamy doświadczenia rodzicielskie.

Czego można się spodziewać:

 • zajęć animacyjnych z młodszymi dziećmi,
 • zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą,
 • zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców,
 • konsultacji logopedycznych,
 • pomocy psychologicznej,
 • zajęć z profilaktyki uzależnień,
 • innych zajęć, w zależności od potrzeb i oczekiwań osób biorących udział.

Zajęcia odbywają się:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 22, w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00
 • przy ul. Rzeczki 1B/1-  w Miejscu Aktywności Lokalnej od poniedziałku do piątku.

Kontakt – tel. 41 276 76 62

Jeżeli jesteś osobą, instytucją lub podmiotem działającym na lokalnym rynku, który chciałby włączyć się w rozwiązywanie problemów osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych bezdomnością, osób starszych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób zależnych, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi?

Proponujemy nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim!

Kontakt – tel. 883 580 999

Plakat deinstytucjonalizacji

Do pobrania

Plan deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2028 przyjęty uchwałą nr LXXXII/95/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (.pdf)