Deinstytucjonalizacja

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi: 1 467 400,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100), z czego ze środków europejskich: 1 236 724,72 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy), co stanowi 84,28% całkowitej kwoty projektu.

Termin realizacji grantu: od 1.08.2022 r. do 31.08 2023 r.

Główne działania zaplanowane do realizacji w ramach grantu:

 1. Metoda „jednego okienka” dla osób w kryzysie bezdomności:
  • Powołanie koordynatora usług społecznych.
  • Nawiązywanie współpracy na poziomie lokalnym z podmiotami świadczącymi usługi w obszarze różnych systemów, w szczególności usług zdrowotnych, edukacyjnych.
 2. Tworzenie kręgów wsparcia, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 4. Rozwój usług opiekuńczych poprzez:
  • Podnoszenie kompetencji kadr świadczących usługi opiekuńcze.
  • Wzmocnienie nadzoru nad jakością realizowanych usług opiekuńczych.
 5. Rozwój usług prewencyjnych dla osób zagrożonych bezdomnością – Streetworking.
 6. Prowadzenie i rozwój mieszkań wspomaganych o zasięgu gminnym.
 7. Wzmocnienie działań na rzecz wspierania dziecka i rodziny w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Grupowe zdjęcie osób obecnych podczas podpisywania umowy o powierzenie grantuu
Źródło zdjęcia: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej/Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/32-mln-zl-na-rozwoj-uslug-spolecznych)