Pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnościami

1. Świadczenia niepieniężne:

a) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
b) pomoc usługowa świadczona w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych:
• usługi opiekuńcze,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• dowóz obiadów do miejsca zamieszkania,
• usługi sąsiedzkie,
• usługa opieki wytchnieniowej,
• asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,
• dowóz do placówek ochrony zdrowia i placówek rehabilitacyjnych w ramach możliwości transportowych MOPS,
• dowóz do ośrodków wsparcia usługobiorców skierowanych przez Gminę, w ramach możliwości transportowych MOPS,
• mieszkanie chronione,
c) pomoc usługowa instytucjonalna tj.:
• kierowanie do specjalistycznych ośrodków wsparcia (Dom Samotnej Matki, schroniska),
• kierowanie do domów pomocy społecznej,
• kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy,
• kierowanie do Krajowych Ośrodków Mieszkalno – Rehabilitacyjnych.

Wyżej wymienione formy pomocy skierowane są w szczególności do osób samotnych, tj. osób samotnie gospodarujących, nie pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających wstępnych (rodziców, dziadków) ani zstępnych (dzieci, wnuków).

2. Świadczenia rzeczowe:
a) udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym,
b) zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
c) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuj z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie,
d) obejmowanie ubezpieczeniem zdrowotnym osób korzystających z zasiłku stałego, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
e) obejmowanie ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem społecznym osób pobierających świadczenia opiekuńcze (specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna),
f) Karta Dużej Rodziny dla dzieci bez ograniczeń wiekowych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

3. Świadczenia pieniężne:
a) z systemu pomocy społecznej:
• w formie zasiłku stałego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego, bezzwrotnego zasiłku specjalnego, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd,
b) z systemu świadczeń rodzinnych:
• do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
c) z systemu świadczeń opiekuńczych:
• zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna,
c) z tytułu świadczeń dodatku mieszkaniowego:
• dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny.

Wypożyczalnia sprzętu sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego