Lokator

Informacja o innowacyjnej usłudze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Usługa „Lokator” to autorski, innowacyjny i nigdzie dotąd nierealizowany pomysł pracowników naszego Ośrodka, polegający na połączeniu osób poszukujących miejsca do zamieszkania z osobami wymagającymi opieki, które dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi do przyjęcia lokatora, w zamian za towarzyszenie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz partycypację w opłatach mieszkaniowych.
Testowanie usługi odbywało w okresie od 29.06.2018 do 18.12.2018 r. się w ramach Projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zakończyło się sukcesem, bowiem podejmowane przez nas działania doprowadziły do połączenia ze sobą dwóch par adresatów projektu – osób zależnych z osobami poszukującymi miejsca do zamieszkania.

Z uwagi na zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie nadal realizował powyższe działania.

Wsparcie skierowane jest do:
 • pełnoletnich osób zależnych (niepełnosprawni, starsi, samotni, nieporadni życiowo, z ograniczoną sprawności fizyczną i intelektualną), którym rodzina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki i monitoringu), a którzy dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi i wyrażą chęć przyjęcia do swojego domu osoby poszukującej miejsca do zamieszkania,
 • pełnoletnich osób poszukujących miejsca do zamieszkania, które nie posiadają własnego mieszkania, bądź z innych powodów nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznego schronienia (osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, doznające przemocy domowej, pragnące się usamodzielnić, których nie stać na zakup lub wynajęcie mieszkania, opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze) i są zdolne do zamieszkania z osobami starszymi niepełnosprawnymi i samotnymi (osoby zależne)
 • członków rodzin osób zależnych, którzy poprzez powyższe działania zostaną odciążeni od opieki nad osobami zależnymi.
Osoby zależne zyskują:
 • poczucie bezpieczeństwa, poprzez obecność drugiej osoby (także w nocy),
 • możliwość pobytu we własnym domu, bez konieczności umieszczania w placówce całodobowej opieki,
 • eliminację problemu samotności,
 • wzrost komfortu życia,
 • dostęp do usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych, religijnych poprzez towarzyszenie lokatora (wyjście do lekarza, na rehabilitację, do teatru, do kościoła, na zakupy),
 • wsparcie instytucjonalne (prawnik, psycholog, pracownik socjalny),
 • pomoc w czynnościach dnia codziennego (toaleta, zmiana bielizny pościelowej, zmiana odzieży, pomoc w przygotowywaniu posiłków, bieżące porządki, organizowanie usług pralniczych, pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi),
 • partycypację w opłatach mieszkaniowych przez lokatora pozwalającą na zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania przez osobę zależną,
 • możliwość uczestnictwa w życiu społecznym,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • szybką reakcję na zagrożenie, np. wezwanie Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, itp.
 • organizowanie drobnych napraw i remontów, transportu,
 • pomoc w komunikowaniu się z rodziną,
 • usługę edukacyjną (np. poznanie nowych technologii),
 • możliwość dbania o higienę osobistą i przygotowania sobie samodzielnie posiłku,
 • poczucie bycia potrzebnym i samorealizacji,
 • nabycie nowych umiejętności i kompetencji społecznych,
 • umiejętność planowania życia i zaspokajania potrzeb we własnym zakresie,
 • włączenie społeczne.
Osoby poszukujące miejsca do zamieszkania zyskują:
 • bezpieczne schronienie wraz z niezbędnym wyposażeniem, bez konieczności dużych nakładów finansowych,
 • możliwość dbania o higienę osobistą i samodzielnego przygotowania posiłków,
 • wsparcie instytucjonalne (prawnik, psycholog, pracownik socjalny),
 • ratunek dla życia i zdrowia (osoby doznające przemocy, bezdomni),
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • nabycie nowej wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych,
 • wzrost komfortu życia,
 • włączenie społeczne.
Członkowie rodzin osób zależnych zyskują:
 • wsparcie ze strony specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, prawnik),
 • dostęp do informacji o stanie zdrowia i sytuacji osoby zależnej, nie tylko ze strony instytucji, ale również osoby, która zamieszka z osobą zależną,
 • poczucie zaopiekowania się osobą bliską przez inną osobę, zwłaszcza w porze nocnej,
 • świadomość wsparcia, monitorowania, szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia i kryzysu, przez lokatora i MOPS,
 • nie ponoszenie wysokich kosztów opieki (pielęgniarka, opiekun, umieszczenie w domu pomocy społecznej i innym ośrodku wsparcia),
 • możliwość skupienia się na własnych sprawach i problemach, zadbania o własne zdrowie,
 • możliwość poświęcenia czasu swojej rodzinie (np. małoletnim dzieciom),
 • odciążenie emocjonalne, czasowe i fizyczne,
 • możliwość aktywności i rozwoju zawodowego, obywatelskiego, społecznego, realizowania swoich zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego.
Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z tej formy wsparcia
Osoba zależna:
 • pełnoletność
 • wolny, wyposażony pokój.
Osoba poszukująca miejsca do zamieszkania:
 • pełnoletność
 • zdolność finansowa do częściowego ponoszenia kosztów zamieszkania.

Jeżeli, myślisz że spełniasz te warunki i nie masz gdzie mieszkać, bądź stało się coś złego, albo masz przejściowe kłopoty rodzinne, a może mieszkasz sam w domu i czujesz się samotny?

Skorzystaj z pomocy i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przyjdź do Ośrodka, chętnie i wyczerpująco odpowiemy na wszystkie pytania, jak również pomożemy Ci w tej trudnej sytuacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00 :

 • Panią Joanną Basińską – III piętro, pokój 3.20 lub pod numerem telefonu 41 276 76 61
 • Panią Danutą Szczeciną – III piętro, pokój 3.19 lub pod numerem telefonu 41 276 76 18
 • Panią Małgorzatą Ostatek – III piętro, pokój 3.18 lub pod numerem telefonu 41 276 76 28

Do pobrania:

Kompendium o wdrażaniu i realizowaniu innowacji społecznej pod nazwą „Lokator” – Poradnik dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

LOKATOR – film

Innowacje społeczne – filmy