Dodatek energetyczny

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755), od 1 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zgodnie z ustawą, adresatem dodatku energetycznego jest odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, czyli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  2. złożyć wniosek (podanie) o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Prosimy również o dołączenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy oraz w przypadku wypłaty świadczenia na konto bankowe – numeru rachunku bankowego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (Monitor Polski z 2019 r., poz.402) wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi odpowiednio dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
W naszym mieście dodatki energetyczne wypłacane są na rachunki bankowe wnioskodawców.

Zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego oraz poboru podatku dochodowego od świadczenia.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22, w godzinach od 7.00 do 15.00 (pokój nr 2.23 II piętro) tel. (041) 276-76-43.

 

KIEROWNIK
Działu Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych
Roman Kwieciński