Dodatek energetyczny

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z ustawą, adresatem dodatku energetycznego jest odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, czyli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  2. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną kopią umowy kompleksowej lub kopią umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Prosimy również o dołączenie numeru rachunku bankowego, na które ma być przelewane świadczenie.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (Monitor Polski z 2022 r., poz. 419) wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wynosi odpowiednio dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną – 13,38 zł na miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł na miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł na miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
W naszym mieście dodatki energetyczne wypłacane są na rachunki bankowe wnioskodawców lub zakładu energetycznego.

Zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego oraz poboru podatku dochodowego od świadczenia.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22, w godzinach od 7:00 do 15:00 (pokój nr 5.15, 5 piętro) tel. 41 276 76 43

Ważne!
Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, rozpatrywanie wniosków o dodatek energetyczny pozostaje zawieszone do 31 grudnia 2023 roku.

Wszystkie wnioski o dodatek energetyczny złożone od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.