Dodatek Źródła Ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje z dniem 16 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza , ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 zł– w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  Ważne: za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
 4. 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy zasilany olejem opałowym

Pamiętaj

 1. Wszystkie źródła ciepła powinny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku, gdy główne źródła ogrzewania zgłoszone lub wpisane są po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 ust 1.
 2. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do dnia 30 listopada 2022 r.
  Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. Ośrodek pozostawi bez rozpatrzenia.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 do oznakowanych urn umieszczonych na parterze oraz na V piętrze w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.

Jak wysłać wniosek drogą elektroniczną?

 1. Wypełnij odręcznie dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz (do pobrania na dole strony).
 2. Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek (najlepiej do pliku w formacie .pdf).
  Wniosek powinien być zeskanowny do jednego pliku.
  Jeśli wypełniasz w edytorze tekstu (jako plik .docx) to zapisz go w formacie .pdf
 3. Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym (funkcjonalność dostępna na stronie https://obywatel.gov.pl/) lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym (za pomocą oprogramowania udostępnionego, przez dostawcę podpisu).
  Wniosek podpisuje elektronicznie osoba, która wskazana jest we wniosku jako wnioskodawca.
  Ważne!!
  Jeśli wniosek zeskanowany jest do kilku plików to każdy z tych plików powinien być podpisany elektronicznie.
  Instrukcja jak podpisać dokument podpisem (profilem) zaufanym znajduje się pod adresem: https://mopsostrowiec.pl/kontakt/#podpis
 4. Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw na ePUAP Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny). Do tworzonej korespondencji dodaj zeskanowany i podpisany elektronicznie wniosek jako załącznik.
  Adres skrzynki ePUAP MOPS Ostrowiec Świętokrzyski: /0sorh17w1x/skrytkaESP
  Jeśli po wpisaniu adresu skrzynki MOPS do pola adres nie podpowiada się nazwa instytucji, proszę spróbować wpisać tylko identyfikator jednostki: 0sorh17w1x.
 5. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail.
 6. Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku węglowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePUAP na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 276 76 10,
 • 41 276 76 17,
 • 41 276 76 43,
 • 41 276 76 55,
 • 41 276 76 59,
 • 41 276 76 63,
 • 41 276 76 71,
 • 41 276 76 72.

Wniosek do pobrania (aktualizacja na dzień 28.10.2022 r.):

wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła (.docx 44KB)

wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła (.pdf 207 KB)