Opieka wytchnieniowa 2020

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udział w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który to pod warunkiem przyznania dotacji zamierza realizować w drugiej połowie roku 2020.
W/w Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Głównym celem Programu jest wsparcie – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu,
  2. wskazanie ilości punktowej w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej -FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do Opieki wytchnieniowej”.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 31.05.2020 r. : pocztą, drogą elektroniczną za pomocą systemu platformy ePUAP, portalu Emp@tia lub osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Świętokrzyska 22 – w kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
41 276-76-57, 41 276 76-28, 41 276-76-50.

Dokumenty:
1) Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (w załączeniu).
2) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby/dziecka niepełnosprawnej.
3) Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (w załączeniu).
4) Podpisane oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną o RODO (w załączeniu).