Opieka wytchnieniowa 2022

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej

Informacja o przystąpieniu do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

plakat finansowanie ze środków państwa opieka wytchnieniowa 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 440 640,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wsparcie w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane:

  • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami w ramach pobytu dziennego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Główny cel Programu

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Informacje o możliwości składania wymaganych dokumentów do udziału w Programie ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będą podane po podpisaniu umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.


Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 został zakończony


Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Realizacja w/w Program rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja 2022 r., poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej Ośrodek bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu wskazane jest złożenie oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów ocen – skali FIM ( załącznik nr 1), uzupełnionej przez lekarza rodzinnego / lekarza rehabilitacji medycznej / fizjoterapeutę / pielęgniarkę.

Przed kwalifikacją Uczestnika do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do usługi opieki wytchnieniowej.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 31.03.2022 r.:

Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: 41 276 76 57, 41 276 76 28, 41 276 76 50.

Jednocześnie informujemy, iż szczegóły Programu zawarte są pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (pdf).
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej/dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, wypełnionej przez lekarza rodzinnego / lekarza rehabilitacji medycznej / fizjoterapeutę / pielęgniarkę (pdf).
  4. Oświadczenie opiekuna prawnego lub członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej (pdf).