Dodatek Osłonowy

W ustawie z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, której przepisy obowiązują od 31 grudnia 2023 r. przewidziana została nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

To jednorazowe wsparcie finansowe dotyczące I połowy 2024 r. dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. O dodatek można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania przez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie obowiązujących warunków.

Aby otrzymać dodatek osłonowy w pełnej wysokości trzeba spełnić kryterium dochodowe w wysokości:

  • 2100 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Rok kalendarzowy, z którego ustalany jest dochód gospodarstwa domowego to 2022 r.

Podstawą ustalenia dochodu rodziny jest dochód podlegający i niepodlegający opodatkowaniu, uzyskany przez członków rodziny w roku bazowym, pomniejszony o:
• zapłacone alimenty na rzecz osób spoza rodziny,
• należny podatek,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwoty tzw.„13”. emerytury i „14” emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe. Jeżeli kwota dodatku jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy na rok 2024  wynosi :
1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wynosi rocznie:
1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.
By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczne jest zgłoszenie tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Po tym terminie wnioski będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Wysokość uzyskanych w roku bazowym dochodów podlegających opodatkowaniu, organ pozyska samodzielnie drogą elektroniczną.

Pozostałe dokumenty należy złożyć do wniosku. Są to odpowiednio:
a) oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o dochodach niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku bazowym
b) oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.

W przypadku uzyskiwania dochodu przez członka gospodarstwa domowego niepodlegającego opodatkowaniu należy przedłożyć  dokumenty potwierdzające uzyskany dochód, m.in.
a) kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
b) w przypadku nieotrzymywania alimentów zgodnie z wyrokiem – oryginał zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik, sąd okręgowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w roku bazowym, wraz z wysokością wyegzekwowanych alimentów w tym okresie.

W przypadku świadczenia alimentów na rzecz innych osób, należy przedłożyć:
a) kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
b) kserokopie przekazów, przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych w roku bazowym, alimentów na rzecz osób z spoza rodziny.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny, profil zaufany).

Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana do wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku jej braku wnioskodawca będzie miał możliwość jej osobistego odebrania. Odmowa/uchylenie dodatku wymaga decyzji administracyjnej.

Wnioski można składać:
1) na adres MOPS-Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Świętokrzyskiej 22,
2) osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Świętokrzyskiej 22,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Adres do doręczeń elektronicznych na ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim: /0sorh17w1x/skrytkaESP

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. ,poz. 2760).

Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania:

Wniosek o dodatek osłonowy (.pdf)