Dodatek Osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca 2022 i do 2 grudnia 2022.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  (zgodnie z art. 2 ust. 17 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym: „W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.”)
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (w siedzibie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, do oznakowanych urn umieszczonych na parterze oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta mieszczącym się tymczasowo w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11)

Jak wysłać wniosek drogą elektroniczną?

 1. Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz (do pobrania na dole strony).
 2. Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek (najlepiej do pliku pdf)
 3. Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym (funkcjonalność dostępna na stronie https://obywatel.gov.pl/) lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym (za pomocą oprogramowania udostępnionego, przez dostawcę podpisu).
 4. Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny). Do tworzonej korespondencji dodaj zeskanowany i podpisany wniosek jako załącznik.
 5. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.
 6. Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

oraz pod numerem specjalnej infolinii dot. dodatku osłonowego: +48 22 369 14 44 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 276 76 10,
 • 41 276 76 17,
 • 41 276 76 43,
 • 41 276 76 55,
 • 41 276 76 59,
 • 41 276 76 63,
 • 41 276 76 71,
 • 41 276 76 72.

Dodatek osłonowy – wniosek do pobrania


Jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wzór wypełnionego wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dla osoby samotnej

Wzór wypełnionego wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dla rodziny wieloosobowej