Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 20.12.2022 r. opublikowana została ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Powyższa ustawa została znowelizowana ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. ( Dz. U. z 2023 r., poz.2760) o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła wydłużając okres pomocy finansowej do 30 czerwca 2024r.

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

W jakim przypadku przysługuje refundacja podatku VAT?

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw w gospodarstwie domowym:

 • wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 ), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
 • jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
 • jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

Czym są dochody gospodarstwa domowego?

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochody za który rok brane są pod uwagę przy ustalaniu ich wysokości?

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2023 r.
 • 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.
 • 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.

Co dołączyć do wniosku?

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

Gdzie znajduje się wzór wniosku?

Wzór wniosku o refundację dostępny poniżej:

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT będzie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

 • na 5 piętrze w pokojach  obsługi świadczeniobiorców, ul. Świętokrzyska 22,
  w godzinach od 10:00 do 14:00,
 • listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do dnia 30.09.2024 r.  lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wypłata refundacji podatku VAT dokonywana będzie na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą.

Uwaga

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Osoba, która opłaciła fakturę VAT i nie jest wskazana
w tej fakturze jako odbiorca paliw gazowych  nie może skutecznie złożyć wniosku o refundację podatku VAT.