Mieszkania chronione treningowe

Powiększ obraz

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi mieszkania chronione przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku lub osób przewlekle chorych.

Mieszkanie chronione treningowe – edycja 2022

Na terenie naszego miasta znajdują się trzy mieszkania chronione treningowe dla 6, 7 i 4 osób.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób. Osoby, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym przebywają tam czasowo i funkcjonują w oparciu o opracowany Regulamin mieszkań chronionych treningowych.

Trzecie mieszkanie chronione treningowe dedykowane jest osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Mieszkańcy ściśle współpracują z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie pokonać sami. Duży nacisk przywiązuje się do prawidłowego funkcjonowania wspieranych osób w środowisku i o ile to możliwe powrót na rynek pracy.

Kwalifikacji do mieszkania chronionego treningowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej. Podstawą do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – przyznająca tę formę pomocy.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy osobą ubiegającą się o takie świadczenie, a pracownikiem socjalnym oraz w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny – uzależniony od wysokości dochodu.

Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 1.23 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00.

Informacja telefoniczna pod nr tel. 41 276 76 21.

Do pobrania:

Regulamin mieszkań chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (.pdf)


Mieszkanie chronione treningowe – edycja 2021

plakat - dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych

W dniu 20.12.2021 r. nastąpiło otwarcie nowego mieszkania chronionego treningowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mieszkanie składa się z trzech sypialni, kuchni, łazienki, pralni, przedpokoju, saloniku telewizyjnego o łącznej powierzchni 73,50 m².

Wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną, grzewczą i kanalizacyjną, jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W mieszkaniu nie może zamieszkiwać więcej niż 4 osoby. Przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uwagi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom wymagającym wsparcia, dla których gminą właściwą w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.