Mieszkania chronione i wspomagane

Powiększ obraz

Jeżeli jesteś osobą w kryzysie bezdomności lub osobą zagrożoną bezdomnością, chcesz zmienić swoje życie – możemy Ci pomóc!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi mieszkania chronione przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku lub osób przewlekle chorych.

Mieszkania chronione i wspomagane – edycja 2022

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego znajdują się cztery mieszkania chronione treningowe kolejno dla 6, 7 i 4 osób.

Mieszkańcy ściśle współpracują z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie pokonać sami. Szczególną uwagę przywiązuje się do prawidłowego funkcjonowania wspieranych osób w środowisku i o ile to możliwe powrót na rynek pracy.

Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 1.14 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00.

Informacja telefoniczna pod nr tel. 41 276 76 21.

Co to są mieszkania chronione?

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej, przygotowującą – pod opieką specjalistów – osoby tam przebywające w nich osoby do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Dla kogo przeznaczone są mieszkania chronione?

Mieszkania chronione oferują wsparcie osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom wymagającym wsparcia, dla których gminą właściwą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

Jak skorzystać z tej formy wsparcia?

Osoba, która chce skorzystać z pobytu w mieszkaniu chronionym, składa do tutejszego Ośrodka wniosek o skierowanie na pobyt w mieszkaniu chronionym. Do wniosku dołącza dokumenty potwierdzające jej sytuację faktyczną – dochodową, zdrowotną. Podstawą skierowania do mieszkania chronionego jest rodzinny wywiad środowiskowy, w oparciu o który wydawana jest decyzja administracyjna.

Czy pobyt w mieszkaniu chronionym jest płatny?

Korzystanie z usług w mieszkaniu chronionym jest odpłatne – uzależnione od dochodu.

Na czym polega wsparcie w mieszkaniu chronionym?

W mieszkaniach chronionych oferowane są usługi, które obejmują:

  • usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu,
  • pracę socjalną.

W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

  • samoobsługi,
  • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
  • efektywnego zarządzania czasem,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • załatwiania spraw urzędowych,
  • utrzymywania więzi rodzinnych,
  • uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
  • poszukiwania pracy.

Dwa nasze mieszkania przeznaczone są tylko dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dofinansowane zostały w ramach działania 4.4 programu „Za życiem”, tj. tworzenie nowych mieszkań chronionych dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Do pobrania:

Regulamin mieszkań chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (.pdf)


Mieszkanie chronione treningowe – edycja 2021

plakat - dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych

W dniu 20.12.2021 r. nastąpiło otwarcie nowego mieszkania chronionego treningowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mieszkanie składa się z trzech sypialni, kuchni, łazienki, pralni, przedpokoju, saloniku telewizyjnego o łącznej powierzchni 73,50 m².

Wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną, grzewczą i kanalizacyjną, jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W mieszkaniu nie może zamieszkiwać więcej niż 4 osoby. Przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uwagi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom wymagającym wsparcia, dla których gminą właściwą w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.