Mieszkania chronione i wspomagane

Powiększ obraz

Jeżeli jesteś osobą w kryzysie bezdomności lub osobą zagrożoną bezdomnością, chcesz zmienić swoje życie – możemy Ci pomóc!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi mieszkania chronione i wspomagane przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Mieszkania chronione i wspomagane – edycja 2023

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego znajdują się cztery mieszkania chronione treningowe kolejno dla 6, 7 i 4 osób i dwa mieszkania wspomagane (każde dla 1 osoby).

Mieszkańcy ściśle współpracują z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie pokonać sami. Szczególną uwagę przywiązuje się do prawidłowego funkcjonowania wspieranych osób w środowisku i o ile to możliwe powrót na rynek pracy.

Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z koordynatorem mieszkań chronionych i wspomaganych, pokój 2.18 (II piętro) oraz pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 1.14 (I piętro) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00, w piątki w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 13:00 do 14:00.

Koordynator mieszkań pod nr tel. 41 276 76 57,

Informacja telefoniczna pod nr tel. 41 276 76 21.

Co to są mieszkania chronione i wspomagane?

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej, przygotowującą – pod opieką specjalistów – osoby tam przebywające w nich osoby do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkania wspomagane są formą pomocy w postaci mieszkania, przygotowującą osoby
w nim przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, zwiększenia ich  samodzielności, zaradności życiowej i integracji społecznej.

Dla kogo przeznaczone są mieszkania chronione i wspomagane?

Mieszkania chronione oferują wsparcie osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom wymagającym wsparcia, dla których gminą właściwą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkujących Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, które ze względu na niepełnosprawność, trudną sytuację życiową, zagrożenie bezdomnością potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają  usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Jak skorzystać z tej formy wsparcia?

Osoba, która chce skorzystać z pobytu w mieszkaniu chronionym, składa do tutejszego Ośrodka wniosek o skierowanie na pobyt w mieszkaniu chronionym. Do wniosku dołącza dokumenty potwierdzające jej sytuację faktyczną – dochodową, zdrowotną. Podstawą skierowania do mieszkania chronionego jest rodzinny wywiad środowiskowy, w oparciu o który wydawana jest decyzja administracyjna.

Osoba, która chce skorzystać z formy wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu wspomaganym składa do tutejszego Ośrodka wniosek o skierowanie na pobyt w mieszkaniu wspomaganym. Przyznanie pobytu w mieszkaniu wspomaganym następować będzie w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej między osobą wnioskującą a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Czy pobyt w mieszkaniu chronionym i wspomaganym jest płatny?

Korzystanie z usług w mieszkaniu chronionym i wspomaganym jest odpłatne – uzależnione od dochodu. Mieszkaniec nie będzie ponosić odpłatności, jeżeli dochód osoby nie przekroczy kryterium dochodowego określonego w ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. Z 2021 r. poz 2268, z póżń. zm.).

Na czym polega wsparcie w mieszkaniu chronionym i wspomaganym?

W mieszkaniach chronionych oferowane są usługi, które obejmują:

 • usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu,
 • pracę socjalną.

W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:

 • samoobsługi,
 • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
 • efektywnego zarządzania czasem,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • załatwiania spraw urzędowych,
 • utrzymywania więzi rodzinnych,
 • uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
 • poszukiwania pracy.

W mieszkaniach wspomaganych prowadzone są działania ukierunkowane na:

 • rozwijanie i wzmacnianie kompetencji osobistych i społecznych osób tam przebywających,
 • pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu.

W ramach ,,koszyka usług” oferowane jest:

 • wsparcie w obszarze mieszkaniowym (użytkowanie mieszkania, pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym),
 • wsparcie w obszarze zawodowym ( aktywizacja zawodowa),
 • wsparcie w obszarze socjalnym ( pomoc w uzyskiwaniu świadczeń/ orzeczeń o niepełnosprawności, niezbędna pomoc prawna, psychologiczna, wsparcie terapeutyczne oraz asystenta).

Dwa nasze mieszkania przeznaczone są tylko dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dofinansowane zostały w ramach działania 4.4 programu „Za życiem”, tj. tworzenie nowych mieszkań chronionych dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Do pobrania:

Regulamin mieszkań chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (.pdf)

Regulamin mieszkań wspomaganych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (.pdf)


Mieszkanie chronione treningowe – edycja 2022


Mieszkanie chronione treningowe – edycja 2021

plakat - dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych

W dniu 20.12.2021 r. nastąpiło otwarcie nowego mieszkania chronionego treningowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mieszkanie składa się z trzech sypialni, kuchni, łazienki, pralni, przedpokoju, saloniku telewizyjnego o łącznej powierzchni 73,50 m².

Wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną, grzewczą i kanalizacyjną, jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W mieszkaniu nie może zamieszkiwać więcej niż 4 osoby. Przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uwagi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom wymagającym wsparcia, dla których gminą właściwą w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.