Mieszkania treningowe

Powiększ obraz

Jeżeli jesteś osobą w kryzysie bezdomności lub osobą zagrożoną bezdomnością, chcesz zmienić swoje życie – możemy Ci pomóc!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi mieszkania treningowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się siedem mieszkań treningowych.

Mieszkańcy ściśle współpracują z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie pokonać sami. Szczególną uwagę przywiązuje się do prawidłowego funkcjonowania wspieranych osób w środowisku i o ile to możliwe powrót na rynek pracy.

Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt
z koordynatorem mieszkań treningowych pokój 3.22 (III piętro) oraz pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 1.14 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00.

Koordynator mieszkań pod nr tel. 41 276 76 57,

Informacja telefoniczna pod nr tel. 41 276 76 21.

Co to są mieszkania treningowe?

Mieszkania treningowe są formą pomocy społecznej, mającą na celu przygotowanie przy wsparciu specjalistów osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierające te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz integracji ze społecznością lokalną.

Dla kogo przeznaczone są mieszkania treningowe?

Mieszkania treningowe oferują wsparcie osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. W szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom w kryzysie bezdomności, osobom opuszczającym pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159.ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r., o cudzoziemcach.

Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom wymagającym wsparcia, dla których gminą właściwą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Jak skorzystać z tej formy wsparcia?

Osoba, która chce skorzystać z pobytu w mieszkaniu treningowym, składa do tutejszego Ośrodka wniosek o skierowanie na pobyt w mieszkaniu. Do wniosku dołącza dokumenty potwierdzające jej sytuację faktyczną – dochodową, zdrowotną. Podstawą skierowania do mieszkania treningowego jest podpisany przez osobę ubiegającą się o pobyt w mieszkaniu lub jej przedstawiciela ustawowego kontrakt mieszkaniowy, w oparciu o który wydawana jest decyzja administracyjna.

Czy pobyt w mieszkaniu treningowym jest płatny?

Korzystanie z pobytu w mieszkaniu treningowym jest odpłatne – uzależnione od dochodu. Mieszkaniec nie będzie ponosić odpłatności, jeżeli dochód osoby nie przekroczy kryterium dochodowego określonego w ustawie  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. Z 2023 r. poz 901, z póżń. zm.).

Na czym polega wsparcie w mieszkaniu treningowym?

Pobyt w mieszkaniu treningowym ma na celu rozwijanie lub utrwalanie umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia, w zakresie:

  • samoobsługi,
  • zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowania posiłków,
  • efektywnego zarządzania czasem,
  • efektywnego zarządzania finansami,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • załatwiania spraw osobistych i urzędowych,
  • utrzymania więzi rodzinnych,
  • rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej,
  • uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
  • poszukiwania pracy oraz utrzymania zatrudnienia.

Trzy nasze mieszkania przeznaczone są tylko dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dofinansowane zostały w ramach działania 4.4 programu „Za życiem”, tj. tworzenie nowych mieszkań chronionych dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Do pobrania:

Regulamin mieszkań treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (.pdf)


Mieszkanie chronione treningowe – edycja 2023

Plakat informacyjny o utworzonym w 2023 roku mieszkaniu chronionym i źródłach jego finansowania

W dniu 01.12.2023 r., nastąpiło otwarcie nowego mieszkania chronionego treningowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mieszkanie składa się z jednej sypialni, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 29,96 m² i jest przeznaczone dla jednej osoby.

Wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną, grzewczą, jest dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Przeznaczone jest dla osoby z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom pełnoletnim, które ze względu na trudna sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, dla których gminą właściwą w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.


Mieszkanie chronione treningowe – edycja 2022


Mieszkanie chronione treningowe – edycja 2021

plakat - dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych

W dniu 20.12.2021 r. nastąpiło otwarcie nowego mieszkania chronionego treningowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mieszkanie składa się z trzech sypialni, kuchni, łazienki, pralni, przedpokoju, saloniku telewizyjnego o łącznej powierzchni 73,50 m².

Wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną, grzewczą i kanalizacyjną, jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W mieszkaniu nie może zamieszkiwać więcej niż 4 osoby. Przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uwagi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom wymagającym wsparcia, dla których gminą właściwą w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.