O nas

Powiększ obraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje od 1990 roku.

Obecnie posiada siedzibę przy ulicy Świętokrzyskiej 22. Ośrodek jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych funkcjonującą w formie jednostki budżetowej gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i stanowi część majątku gminy. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obejmuje pomocą miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone, wynikające z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.) oraz z wielu innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, m.in. z:

 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, itp.
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy o systemie oświaty
 • ustawy – Prawo energetyczne w zakresie przyznawania odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • ustawy o wspieraniu ciężarnych i rodzin – “Za życiem”
 • ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
 • ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła wprowadzająca dodatek osłonowy

MOPS w Ostrowcu Św. realizuje wszystkie formy świadczeń pomocy społecznej, tj. pracę socjalną, poradnictwo, formę pieniężną, w naturze, usługową i instytucjonalną.

Ośrodek zatrudnia ok. 130 pracowników. W swoich strukturach, oprócz służb administracyjnych, księgowych i prawnych zawiera:

 • Dział Pomocy Środowiskowej
 • Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej
 • Dział Pomocy Usługowej
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
 • Mieszkania Chronione
 • Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn.

Tutejszy Ośrodek w swojej pracy stosuje tzw. metodyczny model działania, polegający na wywołaniu takiej zmiany w kliencie, jego osobowości, myśleniu i zachowaniu lub jego otoczeniu, aby klient mógł samodzielnie radzić sobie z trudnościami dnia codziennego bez systemu pomocy społecznej lub z marginalnym jego udziałem oraz odnalazł się na rynku pracy. Jest to obecnie strategiczny cel funkcjonowania ostrowieckiej pomocy społecznej. Pomoc pieniężna jest tu traktowana jako środek do celu, a nie cel sam w sobie.

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor i jego Zastępcy przyjmują interesantów w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 12:00