Asystenci rodzin

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pokój 1.19
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 276 76 07
godziny przyjmowania: wtorek, godz. 7:00-15:00
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 piętro I, pokój 1.16 i 1.17

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim udzielana pomoc Asystenta Rodziny.

Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, jak i kobiety w ciąży i ich rodziny przeżywające trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, mogą otrzymać wsparcie Asystenta Rodziny.

Asystent jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystać posiadane zasoby rodziny, które pozwolą na pokonanie trudności. Motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów. Asystent zwiększa poczucie wpływu na własne życie oraz podnosi samoocenę wszystkich członków rodziny. Nie wyręcza rodziny, ale wskazuje, motywuje oraz naprowadza.

rodzina z trójką dzieci; plakat opisuje zadania asystentów rodzin: motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspieranie aktywności społecznej, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, psychologicznych

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Jeżeli jesteś:

 • kobietą w ciąży powikłanej
 • kobietą, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie lub nie przeżyło porodu
 • kobietą, która otrzymała informację, że jej dziecko może umrzeć w trakcie ciąży i porodu
 • matką lub członkiem rodziny wychowującym niepełnosprawne dziecko

Masz prawo do:

 • pomocy i wsparcia asystenta rodziny
 • wsparcia finansowego, w tym jednorazowo 4000 zł
 • odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej
 • dostępu do usług koordynacyjno – opiekuńczo – rehabilitacyjnych