Asystenci rodzin

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pokój 1.19
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 276 76 07
godziny przyjmowania: wtorek, godz. 7:00-15:00
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00 piętro I, pokój 1.16 i 1.17
w piątki w godz. 7:00 – 14:00 piętro I, pokój 1.16 i 1.17

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim udzielana pomoc Asystenta Rodziny.

Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, jak i kobiety w ciąży i ich rodziny przeżywające trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, mogą otrzymać wsparcie Asystenta Rodziny.

Asystent jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystać posiadane zasoby rodziny, które pozwolą na pokonanie trudności. Motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów. Asystent zwiększa poczucie wpływu na własne życie oraz podnosi samoocenę wszystkich członków rodziny. Nie wyręcza rodziny, ale wskazuje, motywuje oraz naprowadza.

rodzina z trójką dzieci; plakat opisuje zadania asystentów rodzin: motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspieranie aktywności społecznej, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, psychologicznych

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • wsparcie psychologiczne, udzielanie pomocy w dostępie do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich, uprawnień pracowniczych, pomoc w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z realizacją zadań ustawy “za życiem”.