Asystenci rodzin

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pokój 1.17
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 276 76 07
godziny przyjmowania: w środy w godz. 7.00-15.00
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00, w piątek od godz. 7.00 – 15 .00 piętro I, pokój 1.14

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. uprzejmie informuje, iż w strukturze naszego Ośrodka funkcjonuje pomoc Asystenta Rodziny.

Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, jak i kobiety w ciąży i ich rodziny przeżywające trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, mogą otrzymać wsparcie Asystenta Rodziny.

Asystent jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystać posiadane zasoby rodziny, które pozwolą na pokonanie trudności. Motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów. Asystent zwiększa poczucie wpływu na własne życie oraz podnosi samoocenę wszystkich członków rodziny. Nie wyręcza rodziny, ale wskazuje, motywuje oraz naprowadza.

asystenci rodzin

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
  • wsparcie psychologiczne, udzielanie pomocy w dostępie do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich, uprawnień pracowniczych, pomoc w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z realizacją zadań ustawy “za życiem”.