Aktualności Zespołu Interdyscyplinarnego

Zmiana przepisów zakazu i nakazu zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary przemocy.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z dnia 29maja 2020r. Poz. 956) wprowadza odrębną procedurę dającą nowe uprawnienia Policji, Żandarmerii Wojskowej i sądom powszechnym pozwalające zapewnić ochronę osobom doznającym przemocy w rodzinie w miejscu zamieszkania. Osoba doznająca przemocy może zwrócić się do Policji, bezpośrednio lub za pośrednictwem kuratora sadowego lub przedstawiciela pomocy społecznej, aby usunięto sprawcę przemocy z miejsca zamieszkania na okres 14 dni. Czas ten może być przedłużony przez sąd. Jeżeli sprawca przemocy dobrowolnie opuścił miejsce zamieszkania, sąd może zakazać sprawcy przemocy zbliżania się go miejsca zamieszkania i jego otoczenia.
Przepisy zaczną obowiązywać od 30 listopada 2020 r.