Aktualności Zespołu Interdyscyplinarnego


zdjęcie pochodzi ze strony https://pl.freepik.com/zdjecia/wstazka”>Wstążka zdjęcie utworzone przez jcomp – pl.freepik.com

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim włączają się w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21-28 luty 2024).

22 luty to Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten jest obchodzony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Służy on skierowaniu uwagi na prawa a także potrzeby osób, które stały się ofiarami przestępstw.

W dniu 22 lutego 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie pełniony dyżur telefoniczny:

 • pomoc osobom w kryzysie przemocy domowej – w godzinach 7:00-15:00, pod numerem telefonu 41 276 76 39,
 • pomoc rodzinom z dziećmi – w godzinach 12:00-15:00, pod numerem telefonu 41 276 76 62,
 • pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym – w godzinach 13:00-15:00:
  • mediator – 41 276 76 50,
  • opiekun – 41 276 76 28.

W dniu 28 lutego 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie pełniony dyżur telefoniczny:

 • pomoc osobom w kryzysie przemocy domowej – w godzinach 7:00-15:00, pod numerem telefonu 41 276 76 39,
 • pomoc psychologiczna – w godzinach 9:00-11:00, pod numerem telefonu 41 276 76 48.

Zapraszamy do kontaktu.


Seminarium 23.11.2023 r.

W dniu 23.11.2023 roku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Domowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowali seminarium pt.: ,,Moja postawa wobec zjawiska przemocy w rodzinie – zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, współpraca służb – po co jestem w tym zespole?”.

Prelegent na seminarium w Ostrowieckim Browarze Kultury

Prelegentem była Pani Izabela Banasiak – mgr resocjalizacji, certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletnia współpracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia, zawodowa kuratorka rodzinna w Sądzie Rejonowym w Warszawie, realizatorka programów korekcyjno-edukacyjnych dla  sprawców przemocy w rodzinie według modelu Duluth, mediatorka, trenerka podstawowego i specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W seminarium wzięło udział ponad 100 osób, w tym pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów, pedagogów szkolnych, dyrektorów oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. Był to wstęp do prowadzonej od kilku lat w naszym mieście Kampanii ,, Białej Wstążki”. Podczas spotkania uroczyście przypięto “białą wstążkę” – symbol sprzeciwu wobec przemocy, dyskryminacji i nierówności wobec Kobiet Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Panu Arturowi Łakomcowi i będącym na seminarium ostrowieckim samorządowcom miejskim i powiatowym, którzy włączyli się w akcję promującą Kampanię.

Kolejnym działaniem profilaktycznym było wyjście na Targowisko Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonariusze Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji oraz wolontariuszy ze Zespołu Szkół Nr 4 wraz z pedagogiem i psychologiem rozdawali ulotki oraz przypinali białe wstążeczki mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego na znak przeciwdziałaniu przemocy.  W ramach działań o charakterze profilaktycznym została również w dniu 01.12.2023 r. zorganizowana  zabawa andrzejkowo – mikołajkowa dla dzieci.

Organizatorzy i dzieci - uczestnicy warsztatów prezentują swoje prace plastyczne w Miejscu Aktywności Lokalnej
Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów zabawy andrzejkowo - mikołajkowej dla dzieci
Uczestnicy Kampanii prezentują znak Kampanii- pomarańczowe opaski z napisem „STOP PRZEMOCY”

16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – kampania „Biała Wstążka”

Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie prowadzone są różne kampanie dotyczące zwalczania przemocy i dyskryminacji, między innymi: Światowy Dzień AIDS, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, a 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. „Biała Wstążka” to największa na świecie inicjatywa, której celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Włącza się ona w kampanię 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Przypinający białą wstążkę mężczyzna zobowiązuje się do reakcji na przemoc, nienawiść, milczenie wobec tematu przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. Prawo zabrania stosowania przemocy. Nie ma sytuacji bez rozwiązania. Mamy prawo powiedzieć „STOP” i „NIE”.

Nie bądźmy obojętni.
Nie bądźmy cicho.
Reagujmy!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jak co roku włączył się w kampanię. Relacja z podjętych działań zostanie umieszczona wkrótce na stronie.


„Pomarańczowa wstążka” – 1-19 listopada

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na niezwykle ważny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja ta powstała w latach 90-tych w Genewie i jej głównym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Celem kampanii jest wzmocnienie zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na problem, budowanie właściwych postaw, promowanie dobrych rozwiązań związanych, edukacja społeczna. Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” („Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę.

W dniach 7-8 listopada 2023 r.,  w ramach kampanii „Pomarańczowej Wstążki” odbyły się warsztaty dla dzieci objętych działaniami Szkoły Rodziny i Zespołu Organizowania Społeczności Lokalnej. Z uwagi na pozytywny odbiór uczestników w roku ubiegłym działania miały charakter warsztatów. Dzieci i młodzież obejrzały filmy o charakterze edukacyjnym, wzięły udział w dyskusji na temat właściwego korzystania z internetu. Temat przewodni działań podjętych w tym roku był: „W sieci”. Pomimo trudnego zagadnienia uczestnicy zaangażowali się w podjęte działania. Z uwagi na pozytywny odbiór dzieci i młodzieży, kolejne zajęcia są zaplanowane na przyszły rok. Scenariusz i materiały pochodziły z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Szkolenie 16.10.2023 roku

W dniu 16.10.2023 r. Zespół Interdyscyplinarny zorganizował szkolenie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”. Zostały również omówione najważniejsze zmiany w obowiązujących przepisach. W szkoleniu brało udział 40 osób.


Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

W dniu 18 września 2023 r. Zarządzeniem nr V/416/2023 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Do Zespołu zostało powołanych 16 przedstawicieli różnych jednostek. W jego skład wchodzą przedstawiciele: Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, oświaty i organizacji pozarządowej. Są to osoby reprezentujące wiele instytucji co wpływa na możliwość efektywnej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Skład Zespołu:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 przedstawicieli,
 • Komenda Powiatowa Policji – 2 przedstawicieli,
 • Straż Miejska – 1 przedstawiciel,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 przedstawiciel,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 przedstawiciel,
 • Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1 przedstawiciel.
 • Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym – 2 przedstawicieli,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej – 1 przedstawiciel,
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta – 1 przedstawiciel,
 • Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego – 1 przedstawiciel,
 • Centrum Rozwoju Lokalnego – 1 przedstawiciel.

Szkolenie 11 lipca 2023 roku

11 lipca 2023 r. w godz. 9:00-14:00 odbyło się szkolenie, nt.: „Zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI”. Szkolenie prowadził specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odbyło się ono w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Brali w nim udział członkowie Zespołu i osoby pracujące na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do w/w ustawy zostało wydane w dniu 6 września 2023 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1870).


Przeciwdziałanie przemocy domowej – ważna nowelizacja przepisów zaczęła być wiążąca

 • Pojęcie przemoc w rodzinie ostało zamienione na przemoc domową,
 • Zostały poszerzone formy przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc,
 •  Poszerzono „zakres podmiotowy m.in. o byłych małżonków lub byłych partnerów, niezależnie od wspólnego zamieszkania”.

22 czerwca 2023 r. zaczęły obowiązywać istotne zmiany w przepisach, które dotyczą przeciwdziałania przemocy domowej. Dotyczą m.in. nazewnictwa – pojęcie przemocy w rodzinie zamieniono przemocą domową. Ma to na celu trafne spojrzenie na osobę, która doświadcza przemocy nie tylko jako na członka rodziny w której do tej przemocy dochodzi. Osoby będące w związkach, które doświadczają przemocy, jak i jej sprawcy są bowiem realnymi osobami, a przyczyną nie są tylko zaburzenia występujące w rodzinie, która jest „podstawową komórką społeczną.” „Konwencja stambulska definiuje przemoc domową jako wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające się w rodzinie lub gospodarstwie domowym, lub między byłymi, lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce zamieszkania, czy też nie”.

Zmiany w przepisach, które zaczęły obowiązywać 22 czerwca 2023 r. wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535).

Ważne linki:

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Źródło:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/przeciwdzialanie-przemocy-domowej-nowelizacja-weszla-w-zycie


Działania Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 14.04.2023 r. Zespół uczestniczył w spotkaniu w Ostrowieckim Browarze Kultury, włączając się w kampanię na rzecz ludzi bezdomnych organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniu 19.05.2023 r. członkowie Zespołu uczestniczyli w Dniu Rodziny a 31.05.2023 r. włączono się w działania na pikniku dla rodzin z osiedla Gutwin z okazji dnia Matki i Dnia Dziecka. Działania informacyjno – edukacyjne prowadzone również były podczas dni Ostrowca, które odbyły się w dniach 25-27.08.2023 r. W w/w działania Zespół włączył się dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Lokalny Punkt Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem  w  Ostrowcu Świętokrzyskim

W związku z aktualnie obchodzonym Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Lokalny Punkt Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem  w  Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sienkiewicza  63 przypomina o  możliwości pomocy dla pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw, osób im najbliższych. Godziny pracy Punktu – wtorek 9-14, środa 12-14, telefon kontaktowy: 790 560 420.


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim włączają się w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21-28 luty 2023).

22 luty to Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten jest obchodzony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Służy on skierowaniu uwagi na prawa a także potrzeby osób, które stały się ofiarami przestępstw.

W dniu 22 lutego 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie pełniony dyżur telefoniczny:

 • pomoc osobom w kryzysie przemocy w rodzinie – w godzinach 7:00-15:00, pod numerem telefonu  41 276 76 39,
 • pomoc rodzinom z dziećmi – w godzinach 12:00-15:00, pod numerem telefonu 41 276 76 62,
 • pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym – w godzinach 13:00-15:00:
  • mediator – 41 276 76 50,
  • opiekun – 41 276 76 50.

W dniu 28 lutego 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie pełniony dyżur telefoniczny:

 • pomoc osobom w kryzysie przemocy w rodzinie – w godzinach 7:00-15:00, pod numerem telefonu  41 276 76 39,
 • pomoc psychologiczna – w godzinach 9:00-11:00, pod numerem telefonu 41 276 76 48.

Zapraszamy do kontaktu.


Działania w okresie przedświątecznym

W okresie przedświątecznym Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski włączył się w działania organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniu 07.12.2022 r. odbyła się zabawa Mikołajkowa dla dzieci, 14.12.2022 r. wspólne ubieranie osiedlowej choinki w Częstocicach, 15.12.2022 r. wspólne ubieranie choinki z mieszkańcami osiedla Gutwin i w dniu 17.12.2022 r. spotkanie wigilijne ze społecznością lokalną osiedla Częstocice. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski składa podziękowania Organizatorom za możliwość uczestniczenia  w w/w wydarzeniach.


Kampania „Białej Wstążki”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski włączył się jak co roku w kampanię „Białej Wstążki”. W czwartek 24 listopada Przewodnicząca Zespołu Małgorzata Pietruszka z członkami Zespołu odbyła wizytę u Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Starosty Powiatu Ostrowskiego.

W sobotę, 26 listopada odbyło się spotkanie z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego w Galerii Ostrowiec a także spotkanie z uczestnikami zabawy andrzejkowej, organizowanej w Częstocicach natomiast w niedzielę spotkanie z mieszkańcami na Targowisku Miejskim. Kampania jak co roku spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców.

Zespół Interdyscyplinarny składa podziękowania osobom i instytucjom, które zaangażowały się w realizację kampanii: Funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej, pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Panu Dyrektorowi Mariuszowi Kosiarzowi z Targowisk Miejskich, który osobiście włączył się w kampanię, radnej powiatowej Pani Agnieszce Rogalińskiej, radnym miejskim Panu Mariuszowi Łacie, Panu Arturowi Zawadzkiemu i Panu Aronowi Pietruszce, Galerii Ostrowiec, Pani Annie Gębura – Gabinet Edukacyjno – Terapeutyczny Dobre Miejsce, grupie wolontariuszy Lokalni Humanitarni, Ostrowieckiemu Stowarzyszeniu „Pozytywnie Zakręceni”, Klubikowi Mieszkańca Osiedle Częstocice.

Pamiętajmy, prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia. Są osoby i instytucje, które mogą pomóc. Nie ma sytuacji bez wyjścia.

Nie bądźmy obojętni.
Nie bądźmy cicho.
Reagujmy!


„Pomarańczowa wstążka”

W dniach 8-9 listopada 2022 r.,  w ramach kampanii „Pomarańczowej Wstążki” odbyły się warsztaty dla dzieci objętych działaniami Szkoły Rodziny i Zespołu Organizowania Społeczności Lokalnej. Dzieci obejrzały filmy o charakterze edukacyjnym, uczyły się międzynarodowego znaku „Pomóż mi” i wzięły udział w warsztatach „Nie hejtuję – reaguję”. Pomimo trudnego tematu dzieci młodsze i te starsze zaangażowały się w zajęcia i chętnie w nich uczestniczyły. Z uwagi na pozytywny odbiór uczestników, kolejne zajęcia są zaplanowane na przyszły rok. Scenariusz i materiały pochodziły z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Ten dzień to początek akcji: 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. W dniach od 25 listopada do 10 grudnia prowadzone są działania mające na celu zwalczanie przemocy i dyskryminacji. W dniu 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Jedną z największych inicjatyw na świecie, mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet jest kampania „Białej Wstążki”. Kampania ta włącza się w kampanię 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Przypinający „Białą Wstążkę” mężczyzna, mówi „NIE wobec przemocy i dyskryminacji kobiet”. Zobowiązuje się także w ten sposób do reakcji na przemoc, nienawiść i milczenie wobec tematu przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej włącza się jak co roku w kampanię „Białej Wstążki”. W najbliższą sobotę, 26 listopada, w godzinach 14-16 spotkamy się z Państwem w Galerii Ostrowiec, ul. Mickiewicza 30, w niedzielę w godzinach 10-12 na Targowisku Miejskim. Relacja z podjętych działań zostanie opublikowana.

Pamiętajmy, prawo zabrania stosowania przemocy wobec osób bliskich. Są osoby i instytucje, które mogą pomóc. Nie ma sytuacji bez wyjścia.

W tych dniach, jak co roku zwracamy się do Państwa w szczególny sposób z prośbą:

Nie bądźmy obojętni.

Nie bądźmy cicho.

Reagujmy!

Placówki pomagające osobom doznającym przemocy:

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 , pod numerem telefonu 41 276 76 39,
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, pod numerem telefonu 41 276 76 00,
 3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 63, (1 piętro wejście od Cechów rzemieślniczych), pod numerem telefonu 790 560 420,
 4. Punkt Interwencji Kryzysowej, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22, pod numerem telefonu 41 249 94 08,
 5. Centrum Rozwoju Lokalnego – działania w ramach Centrum Profilaktyczno – Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA”. Dyżury odbywają się w Centrum Aktywności Obywatelskiej, przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 w pok. nr 15 i 18, I piętro, po uprzednim ustaleniu terminu. Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 41 200 30 14 w godzinach od 7:00 do 15:00,
 6. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37:
  • poradnictwo obywatelskie i mediacja – od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 15:30,
  • pomoc prawna – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30.
   Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 664 990 364,
 7. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Św., Aleja 3 Maja 9, numer alarmowy: 112,
 8. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” numer czynny całą dobę – 800 120 002,
 9. Centrum Praw Kobiet, telefon interwencyjny, czynny całą dobę – 600 070 717,
 10. Fundacja Feminoteka, codziennie w godzinach 11-19, pod numerem telefonu 888 883 388,
 11. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, numer czynny całą dobę – 116 111,
 12. Rzecznik Praw Dziecka, adres strony internetowej https://brpd.gov.pl/ – Dziecięcy Telefon Zaufania i czat SOS, numer czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu – 800 12 12 12

Światowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym bierze udział w kampanii: publikuje najnowsze badania na temat kar fizycznych, realizuje kampanię społeczną i informacyjną o konieczności reagowania na przemoc wobec dzieci. 19 listopada – w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – z inicjatywy FDDS na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostanie wyświetlone hasło „Dzieciństwo bez przemocy”, będące manifestem tej organizacji, która nie zgadza się na przemoc wobec dzieci.

Już od 3 listopada 2022 r. rozpoczęła też kampanię “REAGUJ na przemoc wobec dzieci!”. Celem kampanii jest zwiększenie społecznej gotowości do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają, albo widzą Państwo, że dziecko doświadcza przemocy. Na stronie kampanii REAGUJ.fdds.pl FDDS zebrała kluczowe informacje na temat ścieżek i sposobów reagowania, wskazała miejsca i formy pomocy oraz udostępniła niezbędne dokumenty i wzory pism.

Do pobrania są też materiały graficzne (plakaty, ulotka), które można wydrukować i powiesić na przykład w swoim bloku lub na swoim osiedlu. Poniższe spoty są elementem kampanii “Reaguj na przemoc wobec dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które dzięki uprzejmości i współpracy prezentujemy Państwu,  by dotarły do jak największej liczby odbiorców.

Pamiętajmy nie bądźmy obojętni!

Reagujmy!

Spoty kampanii są dostępne na portalu YouTube pod adresami:

Baner kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę "Reaguj na przemoc wobec dzieci"
Baner kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę "Reaguj na przemoc wobec dzieci"

Żródło: strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – https://edukacja.fdds.pl/local/news/view.php?id=127&rinfo=%5B0%2C20%5D


1-19 listopada – kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu  dzieci i młodzieży (Kampania Pomarańczowej Wstążki)

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to kampania, która ma na celu mówienie o niezwykle istotnym problemie jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Bardzo ważne jest budowanie świata pozbawionego przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Autorem światowej kampanii jest organizacja Women’s World Summit Foundation (WWSF), której głównym celem  jest pomoc kobietom, dzieciom i organizacjom pozarządowym. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka z napisem „YES to prevention of child abuse!” co oznacza „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”.

Nie bez znaczenia jest sam kolor wstążki. Jest to kolor wyróżniający się, przyciągający wzrok, ma charakter ostrzegawczy. Przypinając pomarańczową wstążkę dajemy świadectwo, iż jesteśmy przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Nie bądźmy obojętni! Reagujmy! I pamiętajmy słowa Janusza Korczaka:

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunki. Nie ma dzieci – są ludzie.
Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat.


Wrzesień – Miesiąc Pamięci Narodowej

W dniu 24.09.2022 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski włączył się w działania organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej. Wraz ze społecznością lokalną os. Częstocice oraz młodzieżą i dziećmi z os. Gutwin został uczczony WRZESIEŃ – MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem zamordowanych mieszkańców pobliskiej miejscowości. Tego samego dnia popołudniu Zespół dołączył do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim i uczestniczył również w obchodach Międzynarodowego Dnia Głuchych organizowanego przez Ostrowieckie Stowarzyszenie „Pozytywnie Zakręceni” oraz Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych „Nad Kamienną”.


Spotkania z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego

W okresie wakacyjnym Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej włączył się w wiele spotkań z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego. Podczas pikników, spotkań sąsiedzkich, imprez sportowych prowadzone były działania o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym. Starano się podejmować działania mające na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców. Ww. działania spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. W najbliższym czasie planowane jest podjęcie kolejnych działań o których informacja ukaże się niebawem. Poniżej kilka zdjęć z wydarzeń.

 • 07.05.2022 r.  – Miting Lekkoatletyczny o Puchar Prezydenta Miasta
 • 13.05.2022 r. – Dzień Rodziny
 • 27.05.2022 r.  – Dzień Sąsiada na Osadzie
 • 10.07.2022 r. – piknik rodzinny „Na Gutwinie jest fajnie”
 • 28.08.2022 r. –  Dni Ostrowca
 • 04.09.2022 r. – festyn rodzinny w Parku Fabrycznym
 • 17.09.2022 r. – Sztafetowe Biegi Przełajowe uczniów szkół podstawowych

Festyn z okazji Dnia Rodzin

plakat Dzień Rodziny13.05.2022

W dniu 13 maja 2022 r. z okazji Dnia Rodzin odbył się festyn zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Pogoda dopisała. Na uczestników czekało wiele atrakcji: konkursy z nagrodami, poczęstunek, dmuchańce, gry i zabawy, muzyka na żywo. Dzięki Komendzie Powiatowej Policji dzieci mogły poznać zasady ruchu drogowego w Miasteczku Ruchu. Dużą atrakcją dla uczestników była również prezentacja działań i sprzętu Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkim instytucjom i partnerom serdecznie dziękujemy.


Miting Lekkoatletyczny o Puchar Prezydenta Miasta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wziął także w ramach działań profilaktycznych udział w Mitingu Lekkoatletycznym o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miting odbyła się 7 maja 2022 r. na Stadionie Międzyszkolnym przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Biała wstążka 2021

W dniach 25.11.2021 r. – 10.12.2021 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wraz z mieszkańcami miasta włączył się w obchody dnia “Białej Wstążki”. W czwartek 25.11.2021 r. do akcji dołączyli ostrowieccy samorządowcy miejscy i powiatowi, pracownicy Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i goście, przebywający w Starostwie Powiatowym, przypinając symboliczną “białą wstążkę” – symbol sprzeciwu wobec przemocy, dyskryminacji i nierówności wobec Kobiet. W piątek i w sobotę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wręczał mieszkańcom ulotki i białe wstążki na Rynku i Targowisku Miejskim.

Tegoroczna akcja zakończyła się podczas seminarium, które organizowane było w dniu 10.12.2021 r., przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ostrowieckim Browarze Kultury.

Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. Wszystkie działania prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego


25 listopada jest Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

Dzień ten rozpoczął akcję: 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.
Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie prowadzone są różne kampanie dotyczące zwalczania przemocy i dyskryminacji, między innymi: Światowy Dzień AIDS, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, a 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. „Biała Wstążka” to największa na świecie inicjatywa, której celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Włącza się ona w kampanię 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Przypinający ją mężczyzna zobowiązuje się do reakcji na przemoc, nienawiść, milczenie wobec tematu przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. Prawo zabrania stosowania przemocy wobec osób bliskich. Nie ma sytuacji bez rozwiązania. Masz prawo powiedzieć: „STOP” i „NIE”. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej włączył się jak co roku w kampanię „Białej Wstążki”. W tym roku działania są podobnie jak w roku ubiegłym mocno ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Relacja z podjętych działań zostanie wkrótce opublikowana. W tych dniach, w sposób szczególny, zwracamy się do Państwa z prośbą:

Nie bądźmy obojętni.

Nie bądźmy cicho.

Reagujmy!

Placówki pomagające osobom doznającym przemocy:

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Św.,ul. Świętokrzyska 22 , pod numerem telefonu 41 276 76 39,
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, pod numerem telefonu 41 276 76 00,
 3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 63, (1 piętro wejście od Cechów rzemieślniczych), pod numerem telefonu 790 560 420,
 4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” numer czynny całą dobę – 800 120 002,
 5. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka numer czynny całą dobę – 800 12 12 12,
 6. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Św., Aleja 3 Maja 9, numer alarmowy:112,
 7. Centrum Praw Kobiet, telefon interwencyjny, czynny całą dobę – 600 070 717,
 8. Fundacja Feminoteka, codziennie w godzinach 11-19, pod numerem telefonu 888 883 388,
 9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, numer czynny całą dobę – 116 111.

W dniu 22.10.2021 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zorganizował superwizję dla przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a także szkolenie dla profesjonalistów, osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005 r. w artykule 9 d punkt 2, wskazuje jednostki, które zobligowane są do podejmowania i realizowania procedury „Niebieskie Karty”. Należą do nich instytucje pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, oświata i ochrona zdrowia (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1249). Po przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami instytucji, na ich prośbę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zorganizował szkolenie w zakresie: „Procedura „Niebieskie Karty” w praktyce” dla oświaty i ochrony zdrowia. Superwizja odbyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, szkolenie w Ostrowieckim Browarze Kultury. Superwizję i szkolenie poprowadziła Pani Grażyna Pisarczyk, osoba z wieloletnim stażem i doświadczeniem w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, superwizor i kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

W dniu 26.10.2021 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wzięli również udział w konferencji organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, pn.:”Przemoc wobec osób starszych, zależnych i niepełnosprawnych.”


Ważna zmiana prawa – możliwe jest nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski informują, że od dnia 30 listopada 2020 roku obowiązuje ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 956) wprowadzająca zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, m.in. w zakresie art. 11a tej ustawy. Zgodnie z jego treścią osoba dotknięta przemocą domową może złożyć do właściwego miejscowo sądu rejonowego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania jeżeli z powodu jego zachowania wspólne zamieszkiwanie w lokalu jest szczególnie uciążliwe.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba dotknięta przemocą zamieszkująca ze sprawcą przemocy w jednym lokalu.

We wniosku należy wnieść o przeprowadzenie dowodów z dokumentów, zeznań świadków, lub przesłuchania uczestników postępowania. Wnioskodawca możne również żądać udzielenia zabezpieczenia wniosku na czas trwania postępowania w sprawie. Żądanie udzielenia zabezpieczenia należy uzasadnić.

Do pobrania:


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim włączają się w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21-28 luty 2021).

22 luty to Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten jest obchodzony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Służy on skierowaniu uwagi na prawa a także potrzeby osób, które stały się ofiarami przestępstw.
W dniu 25 lutego 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie pełniony dyżur telefoniczny:

 • Pomoc osobom w kryzysie przemocy w rodzinie – w godzinach 9.00-12.00, pod numerem telefonu 41 276 76 39,
 • pomoc osobom uzależnionym – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – w godzinach 10.00-13.00, pod numerem telefonu 41 276 76 48,
 • pomoc psychologiczna – w godzinach 8.00-10.00, pod numerem telefonu 41 276 76 48,
 • pomoc rodzinom z dziećmi – w godzinach 12.00-15.00, pod numerem telefonu 41 276 76 62,
 • pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym – w godzinach 13.00-15.00:
  • mediator – 41 276 76 50,
  • opiekun – 41 276 76 57.

Zapraszamy do kontaktu.


Ostrowiecki Dzień Uśmiechu i Akcja “Biała Wstążka”

W dniach 27-28.11.2020 r. Ostrowiec Świętokrzyski włączył się w obchody dnia “Białej Wstążki”. W piątek do akcji dołączyli ostrowieccy samorządowcy miejscy i powiatowi, przypinając symboliczną “białą wstążkę” – symbol sprzeciwu wobec przemocy, dyskryminacji i nierówności wobec Kobiet. Natomiast w sobotę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dołączył do organizowanego na ostrowieckim Rynku “Ostrowieckiego Dnia Uśmiechu”, którego organizatorami byli uczestnicy Projektu “Akcja Aktywizacja”, otoczenie, wolontariuszki i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W deszczowy dzień obie akcje spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którym wręczano kotyliony z uśmiechem, balony i wesołe cytaty a także wpinano białe wstążki, informując o akcji. Wszystkie działania były przeprowadzone przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wywołały bardzo dobre reakcje i zrozumienie.


Od dnia dzisiejszego (30.11.2020) zaczynają obowiązywać regulacje, mające na celu lepszą ochronę ofiar i skuteczniejszą walkę ze sprawcami przemocy domowej.

Po sześciomiesięcznym vacatio legis wchodzi w życie, nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956). Jedną z głównych zmian ustawy antyprzemocowej jest przyznanie Żandarmerii Wojskowej i Policji prawa do wydawania wobec sprawcy przemocy nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania a także zakazu zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie miał natychmiastową skuteczność. Można je będzie stosować razem. Funkcjonariusz może to prawo wykorzystać podczas interwencji do osoby stosującej przemoc domową jak również w sytuacji gdy uzyska informacje o niepokojących zdarzeniach od jej ofiary. Według dodanego artykułu 66b, za niezastosowanie się do wydanego nakazu lub zakazu grozi grzywna, areszt lub ograniczenie wolności. Nałożony zakaz zbliżania lub nakaz eksmisji obowiązuje przez 14 dni. Na wniosek pokrzywdzonego Sąd może go przedłużyć. Postępowanie w takiej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Orzeczenie będzie wydane w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku.
Źródło: Gazeta Prawna z dn. 30.11.2020 r.


25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Dzień ten rozpoczyna akcję: 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.
Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie prowadzone są różne kampanie dotyczące zwalczania przemocy i dyskryminacji, między innymi: Światowy Dzień AIDS, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, a 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej włącza się jak co roku w kampanię „Białej Wstążki”. W tym roku działania są mocno ograniczone ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Jednak podejmowane są działania informacyjno-edukacyjne mające na celu dotarcie do jak największej ilości osób z informacją o możliwościach wsparcia. Powstał spot radiowy, plakaty i materiały informacyjne.

„Biała Wstążka” to największa na świecie inicjatywa, której celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Włącza się ona w kampanię 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Pierwsi panowie przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. W tym właśnie czasie, sto tysięcy mężczyzn wystąpiło ze sprzeciwem przemocy wobec kobiet. Był to ich sposób na oddanie szacunku i pamięci 24 kobiet, które poniosły śmierć dwa lata wcześniej, w tzw. masakrze w Montrealu. Było to okrutne zdarzenie. Uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski, 25 letni mężczyzna, wkroczył na uczelnię i dopuścił się zbiorowego zabójstwa kobiet. Dokonywał selekcji swoich ofiar, ze względu na płeć. Biała wstążka – symbol niewinności. Przypinający ją mężczyzna zobowiązuje się do reakcji na przemoc, nienawiść, milczenie wobec tematu przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

W tak szczególnym czasie przypominamy wszystkim mieszkańcom naszego miasta, iż jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o to „by nie milczeć”. „Przemoc lubi ciszę”… Tak wymowne hasło, można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Często do różnych aktów przemocy dochodzi, za ścianą, po cichu…

Nie bądźmy obojętni.
Nie bądźmy cicho.
Reagujmy!

Szczegółowe informacje, kontakty i akty prawne znajdziemy: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Odsłuchaj spot – Stop Przemocy


2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2016 roku. Obchodzony jest w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, (02.10.1869 r.). Człowiek ten był przywódcą indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionierem filozofii i strategii niestosowania przemocy.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje jak również wszystkich zainteresowanych do obchodów tego dnia, aby rozpowszechniać ideę życia bez przemocy, propagowanie tolerancji i pokoju, jak również wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności społeczeństwa.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Istnieją różne rodzaje przemocy:

 • przemoc fizyczna,
 • przemoc psychiczna,
 • przemoc seksualna,
 • przemoc ekonomiczna,
 • zaniedbanie.

Jeśli doświadczacie Państwo którejś z tych form należy podjąć odpowiednie działania. Takie dni jak ten mają pomóc w przypomnieniu, że istnieją instytucje zajmujące się pomocą. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie praw i wolności.

Szczegółowe informacje, kontakty i akty prawne dostępne na stronie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


przemoc karmi się milczeniem

Przemoc w rodzinie to nie konflikt dwóch równych stron. To sytuacja, w której jedna osoba jest krzywdzona przez drugą wykorzystującą pozycję władzy.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Masz prawo powiedzieć stop! Nie ma sytuacji bez wyjścia.

Jeśli doznajesz przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!
Są osoby i instytucje, które mogą Ci pomóc.

Jeżeli potrzebujesz:

 • rozmowy,
 • bezpłatnej porady prawnej,
 • wsparcia psychologicznego,
 • informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy,

skontaktuj się z nami

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Św.,
ul. Świętokrzyska 22, tel. 41 276 76 39

PAMIĘTAJ!

Masz również prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza, by uzyskać pomoc medyczną, możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
z użyciem przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:

Przemoc fizyczna to w szczególności popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, itp.

Przemoc psychiczna to m.in. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, wyglądu, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, itp.

Przemoc seksualna to wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp.

Przemoc ekonomiczna to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, ścisłe wydzielanie środków do życia, ciągła kontrola wydatków, niezaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

Zaniedbanie to naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

Cykl przemocy to powtarzające się fazy według określonego schematu:
• faza narastania napięcia, w której zaczyna pojawiać się agresja,
• faza ostrej przemocy, w której następuje wybuch tej agresji,
• faza miodowego miesiąca, kiedy osoba stosująca przemoc przeprasza i obiecuje poprawę.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej czy wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Co to jest Niebieska Karta?

W przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie wszczynana jest procedura „Niebieskiej Karty”. To czynności podejmowane przez współpracujące ze sobą służby (Policję, oświatę, służbę zdrowia, pomoc społeczną lub komisję rozwiązywania problemów alkoholowych) w sytuacji, w której podejrzewają przemoc w rodzinie.

Przedstawiciel służb, np. Policji, wypełnia formularz „Niebieska Karta A” w obecności osoby dotkniętej przemocą. Ten dokument wszczyna procedurę. Osoba doznająca przemocy otrzymuje informację o swoich prawach. Następnie „Niebieska Karta” trafia do osób zajmujących się zbadaniem sytuacji i pomocą rodzinie – do Zespołu Interdyscyplinarnego. Jeżeli zajdzie taka potrzeba sporządzany jest plan pomocy rodzinie we współpracy z osobą doznającą przemocy i wyznacza się sposób jego realizacji w ramach dalszej części procedury. Może on także zdecydować o powołaniu Grupy Roboczej dla danej rodziny. Grupa Robocza składa się z zespołu specjalistów, pracowników służb pomocowych i organizacji mających potencjalny kontakt z rodziną, np. pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny, pracownik organizacji pozarządowej, w której udzielana jest pomoc osobie doznającej przemocy.

Zakończenie procedury „Niebieska Karta” kończy się, gdy zrealizowano indywidualny plan pomocy
i przemoc w rodzinie ustała lub w momencie, gdy Zespół Interdyscyplinarny nie będzie widział żadnej zasadności podejmowania dalszych działań.

Plan Awaryjny

Plan Awaryjny został opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ.

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść. Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

 1. Obserwuj zachowania osoby agresywnej:
  To ważne, żeby wiedzieć, jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, dzieci. Jeśli awantury, krzyki nasilają się, jeśli coraz częściej słyszysz groźby pod swoim adresem, jeśli doświadczasz przemocy fizycznej np. szarpania, popychania, bicia, czy też zmuszania do seksu – to są sygnały, że przemoc się nasila i narasta.
 2. Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo:
  Powiedz dzieciom, gdzie mogą szukać pomocy:
  • np. że mogą pukać do zaprzyjaźnionej sąsiada/ki,
  • naucz je numeru alarmowego,
  • porozmawiaj z nimi, że nie są winne przemocy i kłótni,
  • ustalcie, gdzie znajduje się klucz do domu, jak otworzyć drzwi wejściowe, gdyby coś się stało,
  • upewnij się, że znają adres mieszkania, gdyby musiały wzywać służby.
za tymi drzwiami mieszka maja

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Za drzwiami”. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do zgłaszania policji zdarzeń związanych z krzywdzeniem dzieci. Poinformuj dzieci o numerze bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Skontaktuj się z konsultantami Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.

 1. Bezpieczne miejsce:
  Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie. Ważne, by nie znajdowały się tam żadne niebezpieczne narzędzia.
  Unikaj kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty.
 2. Bądź przygotowana/y do ucieczki:
  Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj ją pod ręką, tak żeby w każdej chwili móc ją zabrać.
  Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:
  • ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty,
  • leki,
  • telefon,pieniądze/ karta płatnicza,
  • ładowarka,
  • numery ważnych telefonów,
  • klucze do domu,
  • obdukcje lekarskie (jeśli masz),
  • numery kont bankowych (zapisane),
  • bielizna na zmianę,
  • szczoteczka do zębów,
  • środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu).
 3. W sytuacji zagrożenia:
  Nie uciekaj od dzieci! One także mogą być zagrożone.
  Jeśli nie masz możliwości ucieczki, schowaj się w rogu pokoju. Skul się, osłaniając rękoma twarz i głowę.
  Postaraj się zawsze mieć przy sobie telefon z naładowaną baterią.
  Wzywaj pomocy tel. 997, 112.
  W telefonie komórkowym numer alarmowy zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógł wybrać go jednym klawiszem. Poza telefonem policji warto mieć także pod ręką numery telefonu pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz numer telefonu do schroniska, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie.
  Jeśli musisz wzywać pomocy w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej, zastanów się, czy zamiast wołania o pomoc nie krzyczeć PALI SIĘ! – co może okazać się skuteczniejsze.
  Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a boisz się o swoje życie i zdrowie, domagaj się, aby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać pomoc. Pamiętaj, że służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej!
 1. Poznaj swoich sojuszników:
  Rozmawiaj z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w Twoim domu.
  Opracuj wspólnie z nimi strategię postępowania na wypadek, gdybyś potrzebował/a ich pomocy. Pomocne może się okazać ustalenie słowa awaryjnego – jeśli go użyjesz, będą wiedzieli, że pilnie potrzebujesz pomocy.
  Zrób listę osób do których możesz zadzwonić po wsparcie:
  • przyjaciel/ciółka,
  • osoba z rodziny,
  • dzielnicowy/a,
  • zaufany nauczyciel/ka ze szkoły dziecka,
  • sąsiad/ka,
  • kolega/koleżanka z pracy, któremu ufasz,
  • organizacja społeczna, która Ci pomoże,
  • lekarz/lekarka, który Cię zna,
  • (jeśli masz) twój prawnik/prawniczka.

Świadek przemocy w rodzinie

Świadek przemocy to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc. Interwencja świadka może pomóc wyjść z trudnej sytuacji osobie pokrzywdzonej, a przede wszystkim pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy, może Ci się wydawać, że osoba doznająca przemocy nie chce Twojej pomocy, bo stara się ukryć jej ślady (nagle zaczęła chodzić w słonecznych okularach).

To nieprawda! Osoby doznające przemocy, wbrew dość powszechnemu stereotypowi, robią wiele, by poprawić swoją sytuację. Po pierwsze próbują rozmawiać z osobą stosującą przemoc, wychodzą z domu, by uniknąć ataku, ukrywają się i uciekają już w trakcie ataku. Po drugie szukają pomocy na zewnątrz: rozmawiają z krewnymi, znajomymi, sąsiadami, kontaktują się z Policją i organizacjami udzielającymi pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Może zdarzyć się tak, że po fazie ostrej przemocy lub w jej trakcie, osoby doznające przemocy poszukują pomocy, wzywają Policję lub uciekają do schronisk, natomiast później wycofują się. Dla Ciebie pewnie jest to niezrozumiałe. Specjaliści tłumaczą takie zachowanie syndromem wyuczonej bezradności lub stresu pourazowego. Syndrom wyuczonej bezradności oznacza poddanie się i rezygnację z aktywności, które miały poprawić sytuację, ale okazały się nieskuteczne. Osoba doznająca przemocy nabiera wówczas przekonania, że nie może nic zrobić, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, rezygnuje więc z kolejnych prób.

Pamiętaj, że osoba doznająca przemocy:

Boi się: o swoje życie i zdrowie; tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie Policję, prokuraturę, to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać.

Nie wierzy: że ktoś chce i może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc, że coś się zmieni.

Wstydzi się: bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to, co się dzieje w jej domu.

BARDZO WAŻNE!

 • zaoferuj pomoc,
 • wysłuchaj osoby doznającej przemocy,
 • uwierz w to, co mówi,
 • zapewnij, że są instytucje, które jej pomogą i pomóż je odnaleźć,
 • zawiadom osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

800 12 00 02 – Połączenie z numerem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” jest bezpłatne, możliwe 7 dni w tygodniu, przez cały rok (także w święta). Telefonicznie można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Dostępne są telefoniczne dyżury prawne oraz dyżury w języku angielskim, rosyjskim oraz migowym przez aplikację Skype.

Niewiele osób ma tyle odwagi i siły, by decydować się na osobistą konfrontację z osobami, które stosują przemoc. Obawa przed reakcją nie jest niczym dziwnym, jednak brak reakcji może doprowadzić do tragedii.

Jeżeli NIE jest to przemoc fizyczna:

 • Obniż poziom agresji. Podejdź do osoby stosującej przemoc i zapytaj o cokolwiek („Która godzina””, „Jak trafić na dworzec?”, „Czy otrzymał pan rozliczenie za prąd?” – jeżeli to np. sąsiad). W ten sposób odwrócisz uwagę osoby stosującej przemoc, a ona widząc, że osoba doznająca przemocy ma wsparcie, może poczuć się mniej pewnie. Reakcja świadka może być dla niej sygnałem, że coś jest nie w porządku z jej zachowaniem,
 • Opisz, co widzisz i zaoferuj pomoc. Powiedz:
  „Chyba jest pani (pan) bardzo zdenerwowana. Czy mógłbym/mogłabym jakoś pomóc?”

Jeżeli JEST to przemoc fizyczna,

 • koniecznie zadzwoń na Policję pod numer 997 lub 112 i poproś o interwencję.
Masz trudności z kontrolowaniem swoich zachowań? Czujesz, że czasem nie panujesz nad sobą?

Pamiętaj, że przemoc nie rozwiązuje problemów, tylko je tworzy. Także od Ciebie zależy, jak jest w Twojej rodzinie. Szkoda czasu na przemoc – w każdej chwili można to zmienić. Pozwól sobie pomóc. Jeśli chcesz nauczyć się radzić sobie z napięciem, nie ranić bliskich, skorzystaj z oferty dla tych, którzy mają trudność z kontrolowaniem swoich zachowań w przypływie emocji.

Kiedy skorzystać z profesjonalnej pomocy:
 1. Masz trudności w relacjach z bliskimi – sięgnij po pomoc.
 2. Jeśli zdarzają Ci się wybuchy złości i agresji – skorzystaj z pomocy.
 3. Słyszysz, że nadużywasz siły – sprawdź to, zadbaj o siebie i bliskich.
 4. Kiedy zależy Ci na bliskich, a słyszysz, że jesteś agresywny/a.

Dzięki uzyskanej pomocy zobaczysz, co robisz nie tak i jak to zmienić.

Korzyści:
 • dowiesz się więcej o swoich emocjach, uczuciach, potrzebach własnych i innych,
 • nauczysz się radzić sobie ze złością w sytuacjach konfliktowych,
 • dowiesz się, czym jest komunikacja bez przemocy.

Znajdź miejsce, w którym możesz uzyskać pomoc.

Instytucje prowadzące poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

(kliknij by wyświetlić)

Pomocne numery telefonu:

 • Centrum Praw Kobiet telefon interwencyjny 600 070 717 czyny całą dobę, pomoc prawna i psychologiczna (22) 621 35 37, czynny 10.00-16.00.
 • Fundacja Feminoteka 888 883 388, czyny codziennie 12.00 – 18.00.
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 czynny całą dobę.

Zmiana przepisów zakazu i nakazu zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary przemocy.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z dnia 29maja 2020r. Poz. 956) wprowadza odrębną procedurę dającą nowe uprawnienia Policji, Żandarmerii Wojskowej i sądom powszechnym pozwalające zapewnić ochronę osobom doznającym przemocy w rodzinie w miejscu zamieszkania. Osoba doznająca przemocy może zwrócić się do Policji, bezpośrednio lub za pośrednictwem kuratora sadowego lub przedstawiciela pomocy społecznej, aby usunięto sprawcę przemocy z miejsca zamieszkania na okres 14 dni. Czas ten może być przedłużony przez sąd. Jeżeli sprawca przemocy dobrowolnie opuścił miejsce zamieszkania, sąd może zakazać sprawcy przemocy zbliżania się go miejsca zamieszkania i jego otoczenia.
Przepisy zaczną obowiązywać od 30 listopada 2020 r.