Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne

Jeśli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeśli potrzebujesz pomocy osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz ubiegać o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Nasza działalność jest skierowana do mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Polega ona  na realizowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Celem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych jest poprawa jakości życia niesamodzielnych osób starszych, niepełnosprawnych, w szczególności samotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr Nr LXXII/133/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Formy i zakres usług:

I. Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych, ich zakres obejmuje:

Zakres usług gospodarczych:

 1. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania (w zakresie jednego pokoju i kuchni), utrzymanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych,
 2. utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego,
 3. przepierki rzeczy osobistych i odzieży, prasowanie,
 4. organizowanie prania bielizny pościelowej,
 5. dokonywanie lub pomoc w realizacji zakupów podstawowych artykułów spożywczych i niezbędnych dla egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych, prowadzenie zeszytu wydatków,
 6. dostarczanie gotowych posiłków, zakupionych przez podopiecznego do domu, podgrzanie i podanie posiłku,
 7. pomoc w przygotowaniu posiłku,
 8. przygotowanie posiłków: śniadania, obiadu, kolacji,
 9. przynoszenie wody,
 10. przynoszenie opału z miejsca składowania, palenie w piecu,
 11. pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi,
 12. wietrzenie pomieszczeń.

Zakres usług opiekuńczo – higienicznych, zaleconą przez lekarza pielęgnację:

 1. słanie łóżka,
 2. karmienie, czesanie, ubieranie, obcinanie paznokci,
 3. pomoc przy myciu, kąpaniu,
 4. zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
 5. układanie podopiecznego w łóżku, oklepywanie, zmiana pozycji,
 6. podawanie basenu, kaczki,
 7. zmiana pampersów,
 8. zapobieganie powstawaniu odleżyn, nacieranie, oklepywanie,
 9. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
 10. pomoc przy poruszaniu się po mieszkaniu.

Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:

 1. podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem, towarzyszenie w czasie spacerów,
 2. załatwianie spraw urzędowych,

Wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego
w środowisku.

II. Pomoc sąsiedzka, jest świadczona w miejscu zamieszkania i obejmuje:

Zakres usług gospodarczych:

 1. utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,
 2. utrzymanie w czystości naczyń stołowych i innego sprzętu gospodarstwa domowego,
 3. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego, prasowanie,
 4. dbanie o czystość bielizny pościelowej oraz odzieży wierzchniej podopiecznego (odnoszenie jej i przynoszenie z pralni),
 5. dokonywanie zakupów podstawowych artykułów spożywczych i niezbędnych dla egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
 6. na życzenie podopiecznego opłacanie należności za czynsz, rachunków za energię, gaz, telefon, abonament rtv, i innych,
 7. prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z otrzymanych od podopiecznego pieniędzy,
 8. organizowanie drobnych napraw w mieszkaniu podopiecznego,
 9. dostarczanie gotowych posiłków, zakupionych przez podopiecznego do domu,
 10. pomoc w przygotowaniu przygotowanie posiłków: śniadania, obiadu, kolacji,
 11. przynoszenie wody,
 12. przynoszenie opału z miejsca składowania,
 13. palenie w piecu,
 14. towarzyszenie w czasie spacerów.

Zakres usług opiekuńczo – higienicznych:

 1. słanie łóżka,
 2. karmienie, czesanie, ubieranie, obcinanie paznokci,
 3. pomoc przy myciu, kąpaniu,
 4. zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
 5. układanie podopiecznego w łóżku, oklepywanie, zmiana pozycji,
 6. podawanie basenu, kaczki,
 7. zmiana pampersów,
 8. pomoc przy poruszaniu się po mieszkaniu,
 9. w razie potrzeby zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept.

Wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego
w środowisku.

Pomoc sąsiedzka jest świadczona na zlecenie MOPS przez osoby fizyczne. Każda osoba, która podejmie się pomocy na rzecz osób zależnych, po podpisaniu umowy, otrzyma miesięczne wynagrodzenie finansowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

III. Dowóz obiadów, w ramach usług opiekuńczych przysługuje osobom których dochód nie przekracza 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej , a 1200,00 zł dla osób będących w rodzinie.

Usługa dowozu jest realizowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, polega na dowożeniu do miejsca zamieszkania podopiecznych dwudaniowych obiadów przygotowanych przez „Fundację Pomocna dłoń”. Dowożenie posiłków odbywa się codziennie do poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świat w godzinach: od 11:00 do 15:00.

IV. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i obejmują w szczególności:

Pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia, w tym;

 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych beneficjenci mogą także skorzystać z dowozu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia.


Koszty usług:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza 100% obowiązującego kryterium dochodowego tj., w przypadku osoby samotnej – 776,00 zł lub osoby będącej w rodzinie – 600,00 zł na osobę w rodzinie.

W przypadku osób, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego, odpłatność procentowa za 1 godzinę usług jest uzależniona od wysokości dochodu.

Od 28 grudnia 2022 r. ogólny koszt poszczególnych form usług, w tym koszt jednej godziny usług stanowiący podstawę do naliczenia odpłatności procentowej kształtuje się następująco:

 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w dni robocze – w wysokości 27,80 zł.
 2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta – w wysokości 27,80 zł.
 3. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze – w wysokości 27,80 zł.
 4. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta – w wysokości 27,80 zł.
 5. Miesięczny koszt usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej do 30 czerwca 2023 r. – w wysokości 519,00 zł, od 01 lipca 2023 r. – w wysokości 528,00 zł.
 6. Cena 1 obiadu wynosi – 18,50 zł (osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej obiad ten mają zapewniony (przyznany) przez MOPS nieodpłatnie – w ramach realizacji rządowego Programu dotyczącego dożywiania.
 7. Koszt dowozu 1 obiadu do miejsca zamieszkania –w wysokości 5,30 zł.
 8. Koszt 1 godziny dowozu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych, oraz ośrodków wsparcia usługobiorców skierowanych do nich przez Gminę, oraz placówek zapewniających całodobowy pobyt:
  • na terenie Gminy – w wysokości 54,80 zł,
  • poza terenem Gminy – w wysokości 54,80 zł.

V. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są skierowane do osób będących pod opieką lekarza psychiatry, i obejmują:

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymanie kontaktu z domownikami, oraz ze społecznością lokalną
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji.

Interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych,
 • w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu,asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.

Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
  ich stosowania,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także
   w utrzymaniu higieny,
  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

Pomoc mieszkaniowa, w tym:

 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

Wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego w środowisku, w szczególności:

 • dokonywanie lub pomoc w realizacji zakupów artykułów żywnościowych i przemysłowych, prowadzenie zeszytu wydatków,
 • pranie bielizny osobistej i organizowanie prania bielizny pościelowej, prasowanie,
 • przynoszenie wody, palenie w piecu, przynoszenie opału z miejsca składowania, usuwanie nieczystości,
 • zwracanie uwagi na stan techniczny posiadanego przez podopiecznego sprzętu itp. i w uzgodnieniu z podopiecznym zlecenia jego naprawy i konserwacji.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi w formie dowozu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia skierowanych do nich przez Gminę: są realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt w godzinach od 7:00 do 15:00.

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 lutego 2022 r., do 31 stycznia 2023 r., – wynosi 32,88 zł, a od 01 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. wynosi 32,37 zł.

Koszt uzależniony jest od wysokości dochodu.

Podstawą do korzystania z poszczególnych form usług jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – przyznająca określone usługi opiekuńcze. Decyzja jest wydawana w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ma charakter miesięczny uiszcza się przelewem na konto MOPS Nr 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372 do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Osoby zainteresowane opisanymi usługami opiekuńczymi prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22
Dział Pomocy Usługowej

Osoby zainteresowane opisanymi usługami opiekuńczymi prosimy o kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Świętokrzyska 22
pok. nr 2.16 i 2.17
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00
tel. 41 276 76 28 i 41 276 76 50

lub pokój nr 2.18
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
tel. 41/276 76 57

email: biuro@mopsostrowiec.pl


Deinstytucjonalizacja

W ramach procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Usługowej realizowane są działania w poszczególnych obszarach.

1. Tworzenie kręgów wsparcia w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Usługi o charakterze prewencyjno – interwencyjnym oraz wspierającym dla osób, które wrócą z instytucji całodobowych do społeczności lokalnej (tj. byli lub potencjalni mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i innych placówek całodobowych); usługi te świadczone są przez specjalistów z różnych dziedzin (w zależności od indywidualnych potrzeb osób objętych wsparciem);

Koordynator kręgów wsparcia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 2.17, piętro II, tel. 41 276 76 28

2. Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Usługi w tym obszarze dotyczą pomocy rodzinom w zakresie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; wsparciem z zakresu poradnictwa oraz szkoleń, m.in. na symulatorze starości zostaną objęci opiekunowie faktyczni osób niepełnosprawnych;

Koordynator  ww. obszaru–  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 2.18,

piętro II, tel. 41 276 76 57

3. Profesjonalizacja usług opiekuńczych

Szkolenia kadr świadczących usługi w środowisku celem podnoszenia kompetencji;

Koordynator obszaru profesjonalizacji usług opiekuńczych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Św., pokój nr 2.18, piętro II, tel. 41 276 76 57

4. Usługi teleopieki (opieka na odległość).

Zabezpieczenie seniorów w urządzenia bezpieczeństwa – nieodpłatne wypożyczenie opaski bezpieczeństwa, która posiada przycisk- sygnał SOS, umożliwiający komunikację z centrum obsługi, gdzie dyspozytor w zależności od sytuacji może zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencje kogoś z najbliższego otoczenia lub wezwać służby ratunkowe. Urządzenie bezpieczeństwa posiada również funkcję monitorowania podstawowych czynności życiowych (puls, saturacja), detektor upadku, lokalizator GPS. 

Koordynator teleopieki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 2.14,

piętro II, tel. 41 276 76 25

5. Rozwój usług prewencyjnych dla osób zagrożonych kryzysem bezdomności

W ramach obszaru prowadzone są działania profilaktyczne i interwencyjne dotyczące osób mających zadłużenie w opłatach za mieszkanie.

Pracownik ds. rozwoju usług prewencyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 2.14, pietro II, tel. 41 276 76 25