Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne

Jeśli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeśli potrzebujesz pomocy osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz ubiegać o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Nasza działalność jest skierowana do mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Polega ona  na realizowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich i specjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Celem usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich i specjalistycznych jest poprawa jakości życia niesamodzielnych osób starszych, niepełnosprawnych, w szczególności samotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje pomoc w formie usług opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr LXXXVIII/147/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania i rozliczania na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Formy i zakres usług:

I. Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych, ich zakres obejmuje:

Zakres usług gospodarczych:

 1. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania (w zakresie jednego pokoju i kuchni), utrzymanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych,
 2. utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego,
 3. przepierki rzeczy osobistych i odzieży, prasowanie,
 4. organizowanie prania bielizny pościelowej,
 5. dokonywanie lub pomoc w realizacji zakupów podstawowych artykułów spożywczych i niezbędnych dla egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych, prowadzenie zeszytu wydatków,
 6. dostarczanie gotowych posiłków, zakupionych przez podopiecznego do domu, podgrzanie i podanie posiłku,
 7. pomoc w przygotowaniu posiłku,
 8. przygotowanie posiłków: śniadania, obiadu, kolacji,
 9. przynoszenie wody,
 10. przynoszenie opału z miejsca składowania, palenie w piecu,
 11. pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi,
 12. wietrzenie pomieszczeń.

Zakres usług opiekuńczo – higienicznych, zaleconą przez lekarza pielęgnację:

 1. słanie łóżka,
 2. karmienie, czesanie, ubieranie, obcinanie paznokci,
 3. pomoc przy myciu, kąpaniu,
 4. zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
 5. układanie podopiecznego w łóżku, oklepywanie, zmiana pozycji,
 6. podawanie basenu, kaczki,
 7. zmiana pampersów,
 8. zapobieganie powstawaniu odleżyn, nacieranie, oklepywanie,
 9. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
 10. pomoc przy poruszaniu się po mieszkaniu.

Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:

 1. podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem, towarzyszenie w czasie spacerów,
 2. załatwianie spraw urzędowych,

Wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego
w środowisku.

II. Usługi sąsiedzkie świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego i obejmują:

Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych:

 1. utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,
 2. utrzymanie w czystości naczyń stołowych i innego sprzętu gospodarstwa domowego,
 3. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego, prasowanie,
 4. dbanie o czystość bielizny pościelowej oraz odzieży wierzchniej podopiecznego (odnoszenie jej i przynoszenie z pralni),
 5. dokonywanie zakupów podstawowych artykułów spożywczych i niezbędnych dla egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
 6. na życzenie podopiecznego opłacanie należności za czynsz, rachunków za energię, gaz, telefon, abonament rtv, i innych,
 7. prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z otrzymanych od podopiecznego pieniędzy,
 8. organizowanie drobnych napraw w mieszkaniu podopiecznego,
 9. dostarczanie gotowych posiłków, zakupionych przez podopiecznego do domu,
 10. pomoc w przygotowaniu przygotowanie posiłków: śniadania, obiadu, kolacji,
 11. przynoszenie wody,
 12. przynoszenie opału z miejsca składowania,
 13. palenie w piecu,
 14. towarzyszenie w czasie spacerów.

Pomoc w podstawowej opiece higieniczno – pielęgnacyjnej:

 1. słanie łóżka,
 2. karmienie, czesanie, ubieranie, obcinanie paznokci,
 3. pomoc przy myciu, kąpaniu,
 4. zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
 5. układanie podopiecznego w łóżku, oklepywanie, zmiana pozycji,
 6. podawanie basenu, kaczki,
 7. zmiana pampersów,
 8. pomoc przy poruszaniu się po mieszkaniu,
 9. w razie potrzeby zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept.

oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi sąsiedzkie są świadczone na zlecenie MOPS przez osoby fizyczne. Osoba która podejmie się pomocy na rzecz osób zależnych, po podpisaniu umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, otrzyma miesięczne wynagrodzenie finansowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Opiekun świadczący usługi sąsiedzkie:

 1. jest osobą pełnoletnią;
 2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 4. złożył do Ośrodka oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
 5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 6. ukończył szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w sytuacji jeżeli nie ma takiego szkolenia, musi odbyć szkolenie zorganizowane przez MOPS,
 7. został zaakceptowany przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 8. został zaakceptowana przez tutejszy Ośrodek.

III. Dowóz obiadów, w ramach usług opiekuńczych, osobom którym przysługuje obiad przyznany decyzją administracyjną przez MOPS w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, może przysługiwać usługa dowozu dwudniowego obiadu do miejsca, która realizowana jest przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dowożenie posiłków odbywa się codziennie do poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świat w godzinach: od 11:00 do 15:00.

Koszty usług opiekuńczych:

Usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie przysługują nieodpłatnie usługobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% obowiązującego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku osób, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego, odpłatność procentowa za poszczególne formy usług, w tym za 1 godzinę usług jest uzależniona od wysokości tego dochodu.

Od 1 stycznia 2024 r. koszt jednej godziny usług stanowiący podstawę do naliczenia odpłatności procentowej kształtuje się następująco:

 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w dni robocze – w wysokości 34,80 zł.
 2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta w wysokości 34,80 zł.
 3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich świadczonych na zlecenie MOPS przez osoby fizyczne: 27,70 (do 30 czerwca 2024 r.), a 28,10 zł (od 01 lipca 2024 r.)
 4. Cena 1 obiadu wynosi – 21,49 zł (osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej obiad ten mają zapewniony (przyznany) przez MOPS nieodpłatnie – w ramach realizacji rządowego Programu dotyczącego dożywiania.
 5. Koszt dowozu 1 obiadu do miejsca zamieszkania –w wysokości 5,10 zł.
 6. Koszt 1 godziny dowozu usługobiorców do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych:
  • na terenie Gminy – w wysokości 56,40 zł,
  • poza terenem Gminy – 61,20 zł

IV. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i obejmują w szczególności:

Pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia,w tym:

 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,
 7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych beneficjenci mogą także skorzystać z dowozu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych.

Koszty usług:

Od 1 stycznia 2024 r. ogólny koszt specjalistycznych usług, w tym koszt jednej godziny usług stanowiący podstawę do naliczenia odpłatności procentowej kształtuje się następująco:

 1. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze w wysokości 34,80 zł.
 2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta –w wysokości 34,80 zł.
 3. Koszt 1 godziny dowozu usługobiorców do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych:
  • na terenie Gminy – w wysokości 56,40 zł,
  • poza terenem Gminy – 61,20 zł

Podstawą do korzystania z poszczególnych form usług jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przyznająca określone usługi opiekuńcze. Decyzja jest wydawana w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ma charakter miesięczny uiszcza się przelewem na konto MOPS Nr 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372 do 15 – go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Osoby zainteresowane opisanymi usługami opiekuńczymi prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Świętokrzyska 22
pok. nr 3.17 i 3.18 , tel. 41 276 76 50 i 41 276 76 28
lub w pok. 3.22 tel. 41 276 76 57
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 9:00 i od 14:00 – 15:00
email (biuro@mopsostrowiec.pl)


Deinstytucjonalizacja

W ramach procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Usługowej realizowane są działania w poszczególnych obszarach.

1. Tworzenie kręgów wsparcia w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Usługi o charakterze prewencyjno – interwencyjnym oraz wspierającym dla osób, które wrócą z instytucji całodobowych do społeczności lokalnej (tj. byli lub potencjalni mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i innych placówek całodobowych); usługi te świadczone są przez specjalistów z różnych dziedzin (w zależności od indywidualnych potrzeb osób objętych wsparciem);

Koordynator kręgów wsparcia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 3.18 , piętro III, tel. 41 276 76 28

2. Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Usługi w tym obszarze dotyczą pomocy rodzinom w zakresie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; wsparciem z zakresu poradnictwa oraz szkoleń, m.in. na symulatorze starości zostaną objęci opiekunowie faktyczni osób niepełnosprawnych;

Koordynator  ww. obszaru –  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 3.22, piętro III, tel. 41 276 76 57

3. Profesjonalizacja usług opiekuńczych

Szkolenia kadr świadczących usługi w środowisku celem podnoszenia kompetencji;

Koordynator obszaru profesjonalizacji usług opiekuńczych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Św., pokój nr 3.22, piętro III, tel. 41 276 76 57

4. Usługi teleopieki (opieka na odległość).

Zabezpieczenie seniorów w urządzenia bezpieczeństwa – nieodpłatne wypożyczenie opaski bezpieczeństwa, która posiada przycisk- sygnał SOS, umożliwiający komunikację z centrum obsługi, gdzie dyspozytor w zależności od sytuacji może zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencje kogoś z najbliższego otoczenia lub wezwać służby ratunkowe. Urządzenie bezpieczeństwa posiada również funkcję monitorowania podstawowych czynności życiowych (puls, saturacja), detektor upadku, lokalizator GPS. 

Koordynator teleopieki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 3.23, piętro III, tel. 41 276 76 25

5. Rozwój usług prewencyjnych dla osób zagrożonych kryzysem bezdomności

W ramach obszaru prowadzone są działania profilaktyczne i interwencyjne dotyczące osób mających zadłużenie w opłatach za mieszkanie.

Pracownik ds. rozwoju usług prewencyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., pokój nr 3.23, piętro III, tel. 41 276 76 25