Skład i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

 1. Magdalena Salwerowicz – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
 2. Monika Orzech – zastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
 3. Stanisława Danuta Barańska – przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa medycznego i Transportu Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 4. Małgorzata Kraus – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowcu Św.
 5. Anna Wasilewska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 6. Damian Łasak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 7. Jan Bernard Malinowski – przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.
 8. Anna Kara – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
 9. Halina Tomczyk – przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św.
 10. Agnieszka Pastuszka – Rzepka- przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.
 11. Marta Nowak-Niewiadomska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
 12. Katarzyna Sobczyk – przedstawiciel Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. Z o.o. w Ostrowcu Św.
 13. Michał Sitarski – przedstawiciel Straży Miejskiej w Ostrowcu Św.
 14. Antoni Maciejko – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
 15. Małgorzata Pietruszka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
 16. Agnieszka Piotrowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390):

– tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w tym:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
 • w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.