Skład i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

 1. Małgorzata Pietruszka – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 2. Magdalena Salwerowicz – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Agnieszka Piotrowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 4. Monika Orzech – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 5. Katarzyna Piziorska – przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 6. Małgorzata Kraus – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowcu Świętokrzyskim
 7. Anna Wasilewska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
 8. Rafał Dobrowolski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
 9. Jan Bernard Malinowski – przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
 10. Anna Kara – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 11. Halina Tomczyk – przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim
 12. Agnieszka Pastuszka – Rzepka – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
 13. Marta Nowak-Niewiadomska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
 14. Agnieszka Rogalińska – przedstawiciel Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 15. Michał Sitarski – przedstawiciel Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 16. Antoni Maciejko – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390):

– tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w tym:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
 • w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.