Skład i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

 1. Małgorzata Pietruszka – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 2. Monika Orzech – zastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Anna Kwapisz – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 4. Agnieszka Piotrowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 5. Marta Nowak-Niewiadomska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 6. Monika Widerska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowcu Świętokrzyskim
 7. Anna Wasilewska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
 8. Rafał Dobrowolski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
 9. Jan Bernard Malinowski – przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
 10. Antoni Maciejko – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 11. Joanna Kończyk – przedstawiciel Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim
 12. Anna Rola – przedstawiciel “Fundacji Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim
 13. Agnieszka Pastuszka – Rzepka – kurator sądowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dp Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 14. Krystyna Dębicka-Matyjasek – kurator sądowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dp Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 15. Agnieszka Rogalińska – przedstawiciel Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 16. Marcin Gruszka – przedstawiciel Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1249, z 2023 r. poz. 289, 535, 1606), Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających  przemocy domowej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej przez m. in.:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu  przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową (kierowanie osób stosujących przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową);
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań; 
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1249, z 2023 r. poz. 289, 535, 1606) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
 • zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Źródło:

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw