Fundusz Alimentacyjny

fundusz alimentacyjny

Sprawę załatwia Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek – piątek – w godzinach 10:00 – 14:00
Obsługa interesantów  pokój nr 5.13 (V piętro) tel.  41 276 76 55

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 07 września 2007r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mogą być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467)

Kogo dotyczy pomoc:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 1. do ukończenia 18 roku życia albo,
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
 3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy  zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński;

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 900,00 zł netto, bez względu na to, czy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł

Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

1) w przypadku składania wniosku po raz pierwszy:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów osiągniętych w 2021 r. (w tym stypendia, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, alimenty wyegzekwowane od komornika);
 • zaświadczenie od Komornika Sądowego albo syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika za 2021r. o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
 • aktualne zaświadczenie od Komornika Sądowego albo syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika za 2 miesiące o bezskuteczności egzekucji alimentów (oryginał);
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia Sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia Sądu o zabezpieczeniu powództwa, odpisy protokołu zawierającego treść ugody sądu lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
 • wyrok Sądu o rozwodzie (separacji);
 • zaświadczenie ze szkoły (osoby pełnoletnie);
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności (jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą) (Sąd Okręgowy w Kielcach).

2) w przypadku składania wniosku po raz kolejny

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów osiągniętych w 2021 r. (w tym stypendia, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, alimenty wyegzekwowane od komornika);
 • zaświadczenie od Komornika Sądowego za 2021 r. albo syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
 • aktualne zaświadczenie od Komornika Sądowego albo syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika za 2 miesiące o bezskuteczności egzekucji alimentów (oryginał);
  zaświadczenie ze szkoły (osoby pełnoletnie);
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności (jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą) (Sąd Okręgowy w Kielcach).

USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 poz. 730) (pdf)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. poz. 1467) (pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 73 poz.395) (pdf)

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428) (pdf)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1812) (pdf)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 724) (pdf)