Deinstytucjonalizacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku z realizacją działań na rzecz rozwoju usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji, świadczy następujące formy wsparcia:

– dla osób w kryzysie bezdomności, potrzebujących wsparcia  i schronienia:

1. Pomoc w formie Metody „jednego okienka” – indywidualne konsultacje dotyczące:

 • planu wychodzenia z bezdomności,
 • aktywizacji społecznej,
 • aktywizacji zawodowej,
 • ośrodków wsparcia,
 • schronienia.

Kontakt:
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim-  ul. Świętokrzyska 22, I piętro, pok. 1.14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-9:00 i 14:00-15:00
– Centrum Aktywności Obywatelskiej – ul. Sienkiewicza 70, II piętro, sala nr 23 przy Ostrowieckim Stowarzyszeniu „Pozytywnie Zakręceni”, w każdy czwartek w godzinach 15:00-18:00.

2. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności  – Streetworker:

 • monitoring miejsc, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności,
 • pomoc  osobom w kryzysie bezdomności pozostającym poza systemem pomocy społecznej w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu dokumentów, docieraniu do placówek służby zdrowia,
 • wsparcie w wychodzeniu z bezdomności poprzez edukowanie oraz motywowanie do zmiany sytuacji życiowej,
 • prowadzenie działań informacyjnych na terenie miasta, współpraca z służbami: Strażą Miejską, Policją.

Kontakt – tel. 883 104 999

3. Prowadzenie mieszkań treningowych przeznaczonych w szczególności dla osób z niepełnosprawnością, osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, osób w kryzysie bezdomności.

Realizacja koszyka usług w ww. mieszkaniach poprzez pomoc świadczoną przez specjalistów, min.: psychologa, pielęgniarkę, opiekunkę, asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeutę (w zależności od indywidualnych potrzeb).

Kontakt – tel. 41 276 76 57, pokój 3.22 (III piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:00, lub pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój 1.14, tel. 41 276 76 21

– dla osób, które posiadają zadłużenie w opłatach za czynsz i tym samym są osobami zagrożonymi bezdomnością

Działania o charakterze profilaktycznym oraz interwencyjnym, w szczególności dla osób mających zadłużenie w opłatach za mieszkanie, tym samym zagrożonych bezdomnością.

Kontakt – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój nr 3.23,  tel. 41 276 76 25

– dla osób i rodzin, które chcą uzyskać pomoc i wiedzę dotyczącą prawidłowego wywiązywania się z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych oraz wypełniania funkcji rodzicielskich

Zajęcia dla rodziców oraz  całych rodzin  w ramach „Szkoły rodziny”. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Gry rodzinne, dyskusje, a przede wszystkim ćwiczenia i warsztaty z  właściwej komunikacji, budowanie poczucia własnej wartości, wzajemny szacunek i zaufanie, wymiana doświadczeń rodzicielskich.

W ramach ww. zajęć prowadzone są:

 • Zajęcia animacyjne z młodszymi dziećmi,
 • Zajęcia  socjoterapeutyczne z młodzieżą,
 • Zajęcia  profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców,
 • Konsultacje logopedyczne,
 • Pomoc psychologiczna,
 • Zajęcia z profilaktyki uzależnień,
 • Inne zajęcia, w zależności od potrzeb i oczekiwań osób biorących udział.

Zajęcia odbywają się:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22, w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00
 • przy ul. Rzeczki 1B/1-  w Miejscu Aktywności Lokalnej od poniedziałku do piątku.

– oferta współpracy na rzecz rozwoju usług społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim dla osób, instytucji lub podmiotów działających na lokalnym rynku, które chciałyby włączyć się w rozwiązywanie problemów osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych bezdomnością, osób starszych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób zależnych, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Kontakt – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pokój nr 5.14, tel. 883 580 999

Do pobrania

Plan deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2028 przyjęty uchwałą nr LXXXII/95/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (.pdf)