Opieka Wytchnieniowa 2021

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dofinansowanie 572424,00 zł

Zaproszenie od składania zgłoszeń do udziału w Programie “Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż, w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 572424,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do 31 grudnia 2021 r. będzie realizował dla mieszkańców Ostrowca Św., wsparcie w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane:

 • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach pobytu dziennego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W ramach programu pomocą zostanie objętych 83 środowiska.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

 1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które są niesamodzielne i które stale przebywają w domu,
 2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

 • pocztą tradycyjną,
 • drogą elektroniczną:
  • za pomocą systemu platformy ePUAP,
  • za pomocą portalu Emp@tia
 • osobiście w siedzibie MOPS ul. Świętokrzyska 22.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 41 276-76-57,
 • 41 276 76-28,
 • 41 276-76-50.

Dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (do pobrania).
  (do pobrania .docx)
  (do pobrania .pdf)
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby/dziecka niepełnosprawnej.
 3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
  (do pobrania .docx)
  (do pobrania .pdf)