Pomoc dla obywateli Ukrainy

Допомога громадянам України

baner informacje dla obywateli ukrainy

Informacja z dnia 05.07.2022 roku skierowana do podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż z dniem 1 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z art. 8 w/w ustawy do 15 lipca 2022 r. włącznie, podmioty które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 1 pkt 9 w/w ustawy, wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 1 lipca 2022 r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Z kolei w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom, będzie miał zastosowanie przepis mówiący, że wniosek składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym udzielano zakwaterowania i wyżywienia.

Wnioski złożone po przekroczeniu terminu będą pozostawione bez rozpatrzenia.


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy / Психологічна допомога громадянам України

Муніципальний центр соціальної допомоги в Островці Свентокшиському повідомляє, що в місцевому центрі є можливість скористатися психологічною підтримкою. Громадяни України, які потребують психологічної допомоги через складну життєву ситуацію, можуть отримати безкоштовну допомогу спеціаліста.

Якщо ви зацікавлені, зв’яжіться з нами за телефонами: + 48 41 276 76 48 або +48 41 276 76 00, щоб домовитися про зручну дату зустрічі з психологом.

Разом з тим повідомляємо, що можна скористатися дистанційною психологічною допомогою, яку надають, зокрема:

 • Фундація «Обличчя депресії» здійснює дистанційну психолого-психіатричну допомогу громадянам України – дітям та дорослим, які проживають у Польщі, а також тим, хто щойно приїхав до Польщі чи залишився вдома в Україні. Реєстрація на програму допомоги відбувається на сайті: https://twarzedepresja.pl/ukraina/. Фахівці консультують та підтримують дорослих та дітей українською та російською мовами.
 • Безкоштовний кризовий телефон Польського міграційного форуму, тел. +48 22 255 22 02, більше інформації на www.forummigracyjne.org

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w tutejszym Ośrodku istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego. Obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pomocy psychologicznej w związku z trudną sytuacją życiową mogą otrzymać bezpłatną pomoc specjalisty.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu + 48 41 276 76 48 lub +48 41 276 76 00 w celu umówienia dogodnego terminu spotkania z psychologiem.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze zdalnej pomocy psychologicznej świadczonej przez m.in.:

 • Fundacja „Twarze depresji” zdalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla obywateli Ukrainy – dla dzieci i osób dorosłych, mieszkających w Polsce, a także tych, którzy dopiero do Polski przyjechali lub zostali w swoich domach na Ukrainie. Zapisy do programu pomocy odbywają się na stronie internetowej: https://twarzedepresji.pl/ukraina/. Specjaliści konsultują i wspierają dorosłych oraz dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim.
 • Bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego tel. +48 22 255 22 02, więcej informacji na stronie www.forummigracyjne.org

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór kandydatów na opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 r. Nr 583, z późniejszymi zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ogłasza nabór na kandydatów na opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór ma charakter ciągły.

Zakres podstawowych zadań:

 1. Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad małoletnim obywatelem Ukrainy i jego majątkiem (może zapisać małoletniego do szkoły, pójść z nim do lekarza lub pobrać świadczenia przysługujące dziecku). Opiekun tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.
 2. Sąd może zobowiązać opiekuna tymczasowego do składania sprawozdań.

Dodatkowe uwagi:

 1. Ośrodek zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa będzie sprawował nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego. Wsparcie przy sprawowaniu nadzoru zapewnia powiatowe centrum pomocy rodzinie.
 2. Zgodnie z art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, powiatowe centrum pomocy rodzinie zapewnia pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

Kandydat na opiekuna tymczasowego powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych (być osobą pełnoletnią, nie ubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo), korzystać z pełni praw publicznych.
Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna.

Osoba taka nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 2. Podanie/list motywacyjny.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna tymczasowego.
 4. Oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w art. 148 § 1 i 1a ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów tymczasowych należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie (4 piętro, pokój 4.15) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna tymczasowego”.

W wyniku pozytywnej rekrutacji tut. Ośrodek prześle pisemną zgodę kandydata do właściwego Sądu, w celu ustanowienia opieki tymczasowej nad małoletnim obywatelem Ukrainy – zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Informacje o świadczeniach dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z 2022r. poz. 605).

Najważniejsze pytania i odpowiedzi!

Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy posiadającym numer PESEL (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przekroczenia granicy. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest z dołu.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne wraz z załącznikami (do pobrania poniżej) można składać na parterze w budynku MOPS przy ul. Świętokrzyskiej 22.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 276 76 49.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga!! Nowe wzory wniosków.


Załączniki:

 1. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (pdf, 141 KB)
 2. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (pdf, 81 KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (pdf, 136 KB)

“Nie ufaj bezgranicznie”. Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

W związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej osoby uciekające przed agresją militarną i katastrofą humanitarną mogą stać się ofiarami różnego rodzaju grup przestępczych.
Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowało ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.
Więcej informacji na stronie:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/21188,Komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-Ukrainie.html

https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/nie-ufaj-bezgranicznie.html


Wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Заявка на одноразову грошову допомогу в розмірі 300,00 злотих на одну особу, призначену для утримання, зокрема для покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори


Ważne informacje dla uchodźców z Ukrainy

Powiat ostrowiecki informuje o działaniach podjętych w ramach pomocy osobom przybywającym z terytorium Ukrainy.

W zakresie pomocy medycznej informujemy, że:

 • wszystkie podmioty lecznicze Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu ostrowieckiego zgodnie z komunikatem NFZ mają obowiązek udzielić pomocy medycznej osobom, które przybyły zza wschodniej granicy. Tak więc wszystkie POZ w swoich godzinach pracy tj. od 8:00 do 18:00 przyjmują pacjentów z Ukrainy.
 • po godzinach pracy POZ tj. po 18:00 oraz w soboty i niedziele osoby zainteresowane będą przyjmowane w przyszpitalnej Poradni Świątecznej i Nocnej Opieki Lekarskiej, ul. Szymanowskiego 11, Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie w razie konieczności podczas wizyty będzie dostępna osoba tłumacząca. W przypadkach zagrożenia życia osoby mogą zgłaszać się na SOR.
 • wykaz podmiotów leczniczych (POZ) znajduje się w materiałach poniżej.

W zakresie pomocy administracyjnej uruchomiono:

Punkt informacyjny:

 • Starostwo Powiatowe, ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski czynny w godzinach od 7:30do15:30 (pokój nr 15 parter) tel. 730 911 922
 • w punkcie osoby będą rejestrowane, a formularze będą przesyłane do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach,
 • po rejestracji osoby będą kwaterowane w wyznaczonych miejscach,
 • w punkcie osoby otrzymają informację na temat zabezpieczenia w środki ochrony i żywność,
 • w punkcie będzie osoba, ze znajomością języka ukraińskiego i angielskiego,
 • po godzinie 15.30 telefon 730 911 922 pozostaje jako infolinia pod którą można uzyskać pomoc.

Pomoc psychologiczną:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Żeromskiego 5, Ostrowiec Świętokrzyski (tel. 730 744 244 w godzinach od 9:00 do 15:00)

Pomoc prawną:

 • punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym, ul. Iłżecka 37, (tel. 664 990 364 w godzinach od 7:30 do 15:30)

Jesteś obywatelem Ukrainy i potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Jesteś obywatelem Polski i chcesz pomóc uchodźcom?

Pod adresem https://pomagamukrainie.gov.pl/ dostępny jest oficjalny rządowy portal, na którym można znaleźć informacje o dostępnej pomocy dla obywateli Ukrainy.


baner informacje dla obywateli ukrainy
Informacje dla obywateli Ukrainy na temat pomocy można znaleźć pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1

Якщо Ви біженець з України? Ось можлива допомога Вам і Вашій родині у пошуку роботи

Informacje na temat pomocy w znalezieniu pracy dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-w-Polsce


logo Polskiego Czerwonego KrzyżaPolski Czerwony Krzyż ogłasza zbiórkę darów rzeczowych pod hasłem #napomocUkrainie

Zbieramy:

 • Żywność długoterminowa: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.
 • Kosmetyki i chemia: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.
 • Środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

Zbieramy także NOWE koce i śpiwory!

UWAGA! Nie zbieramy odzieży.

Rzeczy można przynosić do budynku PCK:

ul. Stodolna 30, Ostrowiec Świętokrzyski

źródło: https://pck.pl/zbiorka-darow-rzeczowych-dla-uchodzcow-z-ukrainy/


Komunikat w sprawie pomocy medycznej dla uchodźców

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat potrzeby skorzystania przez uchodźców z pomocy medycznej informujemy, że obywatele ukraińscy, którzy są zarejestrowani w punkcie recepcyjnym na granicy polsko-ukraińskiej lub w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a przybyli na teren powiatu ostrowieckiego, mogą w dniu dzisiejszym skorzystać z pomocy przyszpitalnej poradni Świątecznej i Nocnej Opieki Lekarskiej. Od dnia jutrzejszego (poniedziałek 28 lutego) osoby z dolegliwościami chorobowymi mogą również uzyskać pomoc w Poradni Internistyczno-Pediatrycznej „Lekarz” przy ul. 11-Listopada 3 F w Ostrowcu Świętokrzyskim (tel. 41 247 07 28 od godzinach od 8:00 do 16:00).

Osoby niezarejestrowane w punktach recepcyjnych lub w WCZK prosimy o kontakt pod numerami telefonów Starostwa Powiatowego 41 247 69 33; 606 849 602, gdzie uzyskają Państwo niezbędne informacje w zakresie pomocy medycznej na terenie powiatu ostrowieckiego.

Ponadto informujemy, że od poniedziałku 28 lutego będą działać:

 • w Starostwie Powiatowym punkt informacyjny dla zainteresowanych uzyskaniem informacji w zakresie pomocy uchodźcom,
 • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pomoc psychologiczna (tel. 730 744 244 w godzinach od 9:00 do 15:00)
 • w Starostwie Powiatowym punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla obywateli ukraińskich (tel. 664 990 364 w godzinach od 7:30 do 15:30)

Informujemy również, że w zakresie pomocy medycznej będziemy na bieżąco przekazywać komunikaty o miejscach, gdzie mogą uzyskać pomoc osoby przybywające na teren powiatu ostrowieckiego.

źródło: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-ostrowiecki/komunikat-w-sprawie-pomocy-medycznej-dla-uchodzcow