Centrum Seniora

senior - wigorW 2024 roku „Fundacja Pomocna Dłoń” realizuje zadanie publiczne: Rozwiązywanie problemów społecznych pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania publicznego zakłada się prowadzenie „Centrum Seniora” jako placówki dla seniorów z terenu Ostrowca Św. czynnej codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych).

Miejsce realizacji działań: „Centrum Seniora”, znajdujące się w lokalu przy ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zapewniającym dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności osobom z niepełnosprawnościami (brak barier architektonicznych!).

Adresatami zadania (grupą docelową) jest grupa min. 30 seniorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, zamieszkujących teren Ostrowca Świętokrzyskiego.

Uwaga! Osoby zainteresowane pobytem w Centrum muszą złożyć formularz zgłoszeniowy w siedzibie/biurze Centrum!

Rekrutacją i kwalifikowaniem do Centrum zajmuje się „Fundacja Pomocna Dłoń”.

Przed przyjęciem do Centrum każda nowa osoba zobowiązana zostaje do:

 • zapoznania się z Regulaminem „Centrum Seniora” i potwierdzenia tego na odrębnym oświadczeniu;
 • podpisania wymaganych oświadczeń dot. uczestnictwa;
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowo – rehabilitacyjnych (w przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach ruchowych).

W czasie pobytu w Centrum uczestnicy każdorazowo potwierdzać będą swoją obecność na liście obecności. Do swojej dyspozycji będą mieli: salę spotkań/jadalnię, aneks kuchenny, świetlicę wypoczynkową z kącikiem telewizyjnym i komputerem (kafejka internetowa) oraz dostępem do radia i telewizji satelitarnej, pokój odpoczynku (z miejscami leżącymi), salę do ćwiczeń i rehabilitacji, pokój do doradztwa specjalistycznego, szatnię, łazienkę – wszystkie pomieszczenia jak i wejście do budynku – przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami! Przy placówce zlokalizowany jest też teren zielony na spacery i wypoczynek na świeżym powietrzu.

W ramach działalności Centrum organizowane będą liczne zajęcia aktywizacyjno-społeczno-terapeutyczne i edukacyjno-integracyjne dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów. Przeszkolony personel w sposób elastyczny i otwarty będzie prowadził i organizował zajęcia aktywizujące, stymulując i motywując podopiecznych do angażowania się w życie Centrum.

Zakres działań realizowanych przez „Fundację Pomocna Dłoń” w ramach realizacji
zadania publicznego pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”:

 1. Podstawowa pomoc przedmedyczna (stała opieka fizjoterapeuty /opiekuna medycznego);
 2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np. wypełnianie różnych dokumentów i formularzy);
 3. Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych uwzględniające możliwości i stan zdrowia – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, praca nad samodzielnością i sprawnością fizyczną, uświadamianiem roli prowadzenia zdrowego stylu życia; zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, w tym m.in.:
  • zajęcia ruchowe,
  • gimnastyka podstawowa,
  • kinezyterapia,
  • spacery na świeżym powietrzu (w tym nordic walking),
  • poradnictwo fizjoterapeutyczne
 4. Zajęcia terapeutyczno-aktywizacyjno-społeczne, polegające na realizacji zainteresowań i przyjemnego spędzenia czasu, w tym np.:
  • spotkania kulturalne / teatralne, zabawy, konkursy itp.
  • zajęcia rękodzielnicze,
  • muzykoterapia,
  • choreoterapia,
  • poradnictwo psychologiczne – wg potrzeb konsultacje indywidualne/warsztaty grupowe,
  • spotkania/imprezy okolicznościowe i taneczne,
  • kafejka internetowa – możliwość korzystania z komputera i Internetu (dla chętnych).

Szczegółowe informacje:

„Centrum Seniora”
ul. Sienkiewicza 70
27-400 Ostrowiec Św.
Tel: 532-006-612