Zespół ds. Rodzin

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Środowiskowej funkcjonuje Zespół ds. Rodzin, do którego zadań należy w szczególności:

  • prowadzenie pracy socjalnej, skierowanej na pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  • motywowanie rodzin do współpracy z asystentem rodziny oraz monitorowanie ich sytuacji w trakcie i po zakończeniu współpracy,
  • ścisła współpraca z placówkami oświatowymi, Sądem, Policją oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny,
  • ścisła współpraca z Zespołem ds. Asysty Rodzinnej.

Współpracę z każdą rodziną poprzedza rzetelna diagnoza jej sytuacji, w oparciu o którą opracowywany jest plan pomocy dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziny.

Pracownicy socjalni Zespołu ds. Rodzin przyjmują w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,
pokój 1.16 i 1.17 (I piętro),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14:00 do 15:00
informacja telefoniczna pod numerem 41 276 76 62