Zespół ds. Rodzin

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Środowiskowej od 2004 r. funkcjonuje Zespół ds. Rodzin w skład którego wchodzi czterech pracowników socjalnych.

Do zadań Zespołu d/s Rodzin należy, w szczególności:
  • prowadzenie pracy socjalnej, skierowanej na pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  • motywowanie rodzin do współpracy z asystentem rodziny oraz monitorowanie ich sytuacji w trakcie i po zakończeniu współpracy,
  • ścisła współpraca z placówkami oświatowymi, Sądem, Policją oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny,
  • ścisła współpraca z Zespołem ds. Asysty Rodzinnej.
Współpracę z każdą rodziną poprzedza rzetelna diagnoza jej sytuacji, w oparciu o którą opracowywany jest plan pomocy dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziny.

Pracownicy socjalni Zespołu ds. Rodzin przyjmują w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,
pok. 1.14 ( I piętro),
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 9.00 lub 14.00 – 15.00
w piątki w godz. 7.00 – 10. 00 lub 15.00 – 16.00

informacja telefoniczna pod numerem 41/2767662