Aktualności


plakat 500+
plakat 500+

Od 1 lipca program Rodzina 500 + będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) (…)

czytaj dalej…


Program “Dobry Start”

Dobry Start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z wejściem rządowego programu „Dobry start” – 300 zł na wyprawkę, wnioski w sprawie ustalenia prawa do tego świadczenia będą przyjmowane od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną (za pomocą Portalu Informacyjno Usługowego Emp@tia oraz za pomocą systemów teleinformatycznych banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych), a drogą tradycyjną od 1 sierpnia do 30 listopada 2019 r.

„Dobry start” – 300 zł na wyprawkę, to świadczenie, które rodzice będą raz w roku otrzymywać na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 lat lub do 24 r.ż.,  jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 20 urodzinami, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie będzie przyznawane bez względu na dochód rodziny.

Złożenie wniosku elektronicznie znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie i pozwoli zaoszczędzić czas !

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22, V piętro, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Szczegółowe informacje dotyczące rządowego programu Dobry Start można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce

czytaj dalej

Projekt GraduatON

Szanowni Państwo,

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.

Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej


Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

czytaj dalej


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Opiekun medyczny

Oferta kształcenia skierowana jest do osób bezrobotnych i pracujących.

patrz dalej


W dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.30 dzięki współpracy pracowników socjalnych zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z Radą Osiedla Częstocice…

czytaj dalej…


Ustawa „Mama 4+”

W dniu 18.02.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019r. poz. 303).
Wskazane świadczenie może być przyznane na wniosek:

  1. matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  2. ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Wniosek jest składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to wniosek składany jest w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wspomniany na wstępie obowiązek wychowania określonej liczby dzieci dotyczy dziecka własnego lub współmałżonka lub dziecka przysposobionego lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Świadczenie wychowawcze może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, jednak pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Świadczenia wychowawcze może zostać nie przyznane w przypadku gdy:

  1. osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;
  2. w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Świadczenie to nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.

ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym