Akcja Aktywizacja

Projekt AKCJA AKTYWIZACJA realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu:

01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Grupa docelowa:

180 osób, w tym 81 kobiet i 99 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym minimum 60 osób niepełnosprawnych spełniających minimum jedno kryterium.:

KATEGORIALNE:

 • osoby z rodzin z wyzwaniami – 30 osób, w tym 26 kobiet i 4 mężczyzn,
 • osoby z niepełnosprawnością – 60 osób, w tym 19 kobiet i 41 mężczyzn,
 • osoby bezdomne – 30 osób, w tym 2 kobiety i 28 mężczyzn.

TERYTORIALNE:

 • mieszkańcy dzielnicy Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim – 60 osób, w tym 34 kobiety i 26 mężczyzn,
  korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kryteria formalne:

 • osoby, które ukończony 18 rok życia, defaworyzowane na rynku pracy,
 • posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych Projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okresy rekrutacji w 3 naborach:

 • I nabór: w 2019 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu,
 • II nabór: w 2020 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu,
 • III nabór: w 2021 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu.

Celem głównym projektu „Akcja Aktywizacja” jest: reintegracja społeczna i zawodowa 180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, poprzez realizację czterech Programów Aktywności Lokalnej. Programy Aktywności Lokalnej jako narzędzia aktywnej integracji realizowane będą poprzez:

 1. Wykorzystanie środowiskowej metody pracy socjalnej, a w szczególności modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL), partnerstwo lokalne, debaty, wydarzenia społeczne.
 2. System instrumentów aktywnej integracji obejmujący usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.

Cel projektu realizowany będzie w następujący sposób:

 1. Podniesienie poziomu aktywności oraz kompetencji społecznych oraz zwiększenie motywacji do działania i zmiany swojej sytuacji życiowej u uczestników projektu, a także częściowo ich środowisk lokalnych poprzez aktywny udział w działaniach OSL, warsztatach aktywizacji społecznej, zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego obejmującego w razie konieczności terapię uzależnień, a także mediacje, profilaktykę zdrowotną.
 2. Skorzystanie ze wsparcia doradcy zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku na potrzeby rynku pracy – kreator zawodu.
 3. Podniesienie / uzyskanie kwalifikacji i / lub kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w wysokiej jakości kursach zawodowych zgodnych z aktualnymi potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestników projektu.
 4. Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji miękkich przez uczestników projektu poprzez udział w 3-ch lub 6-cio miesięcznych stażach zawodowych oraz zatrudnienia wspomaganego pod okiem Trenera Pracy, a w konsekwencji zdobycie zatrudnienia.

Działania zaplanowane w projekcie stanowią kompletny, spójny pakiet usług z zakresu aktywnej integracji, który w kompleksowy sposób przyczyni się do zniwelowania barier w zakresie postaw, kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22
Piętro III, pokój nr 3.16 i nr 3.19
Godziny pracy 7:00 – 15:00 (pon – czw), w piątki 7:00 – 16:00
Tel. (41)276 76 32

Miejsce Aktywności Lokalnej
27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Furmańska 5
Godziny pracy 8:00 – 16:00 (pon – pt)
Osoba do kontaktu:
Struska Dorota
Tel.: 883 580 999
e-mail: dstruska@mopsostrowiec.pl


Regulamin uczestnictwa w projekcie “Akcja Aktywizacja”

Formularz zgłoszeniowy uczestnika/uczestniczki do projektu “Akcja aktywizacja”

wersja pdf

wersja MS Word (docx)

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu


Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w związku z pojawiającymi się uwagami dotyczącymi zbyt krótkiego terminu składania wniosków, wprowadza zmiany w Regulaminie konkursu inicjatyw sąsiedzkich 2019 w części VI dotyczącej harmonogramu konkursu:

 1. Ogłoszenie konkursu: 23 wrzesień 2019 roku,
 2. Termin przesłania wniosków: upływa w dniu 25 października 2019 roku o godzinie 15.00.
  Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Termin oceny formalnej: 26 – 27 października 2019 roku.
 4. Termin oceny merytorycznej: 28 – 30 października 2019 roku.
 5. Ogłoszenie listy ratingowej wybranych inicjatyw i poinformowanie grup, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji: 4 listopad 2019 roku.
 6. Termin złożenia zwycięskich wniosków w wersji papierowej: 5 listopad 2019 roku do godziny 15.00.
 7. Termin realizacji inicjatyw: od 6 listopada do 10 grudnia 2019 roku.
 8. Termin złożenia sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z realizacji inicjatywy, wg załącznika 6 i 7: do 16 grudnia 2019 roku.
Konkurs na Inicjatywy sąsiedzkie