Akcja Aktywizacja

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Akcja Aktywizacja dofinansowano 3514873,65 zł całkowita wartość 4135335,65 zł

Projekt AKCJA AKTYWIZACJA realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu:

01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Grupa docelowa:

183 osoby, w tym 102 kobiet i 81 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 102 osoby niepełnosprawne (40 kobiet i 62 mężczyzn), spełniające minimum jedno kryterium.:

Kategorialne:
 • osoby z rodzin z wyzwaniami – 34 osób, w tym 32 kobiet i 2 mężczyzn,
 • osoby z niepełnosprawnością – 68 osób, w tym 29 kobiet i 39 mężczyzn,
 • osoby bezdomne – 32 osób, w tym 4 kobiety i 28 mężczyzn.
Terytorialne:
 • mieszkańcy dzielnicy Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim – 49 osób, w tym 37 kobiety i 12 mężczyzn,
  korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kryteria formalne:

 • osoby, które ukończony 18 rok życia, defaworyzowane na rynku pracy,
 • posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych Projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okresy rekrutacji w 3 naborach:

 • I nabór: w 2019 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu,
 • II nabór: w 2020 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu,
 • III nabór: w 2021 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu.

Celem głównym projektu „Akcja Aktywizacja” jest: reintegracja społeczna i zawodowa 180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, poprzez realizację czterech Programów Aktywności Lokalnej. Programy Aktywności Lokalnej jako narzędzia aktywnej integracji realizowane będą poprzez:

 1. Wykorzystanie środowiskowej metody pracy socjalnej, a w szczególności modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL), partnerstwo lokalne, debaty, wydarzenia społeczne.
 2. System instrumentów aktywnej integracji obejmujący usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.

Cel projektu realizowany będzie w następujący sposób:

 1. Podniesienie poziomu aktywności oraz kompetencji społecznych oraz zwiększenie motywacji do działania i zmiany swojej sytuacji życiowej u uczestników projektu, a także częściowo ich środowisk lokalnych poprzez aktywny udział w działaniach OSL, warsztatach aktywizacji społecznej, zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego obejmującego w razie konieczności terapię uzależnień, a także mediacje, profilaktykę zdrowotną.
 2. Skorzystanie ze wsparcia doradcy zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku na potrzeby rynku pracy – kreator zawodu.
 3. Podniesienie / uzyskanie kwalifikacji i / lub kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w wysokiej jakości kursach zawodowych zgodnych z aktualnymi potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestników projektu.
 4. Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji miękkich przez uczestników projektu poprzez udział w 3-ch lub 6-cio miesięcznych stażach zawodowych oraz zatrudnienia wspomaganego pod okiem Trenera Pracy, a w konsekwencji zdobycie zatrudnienia.

Działania zaplanowane w projekcie stanowią kompletny, spójny pakiet usług z zakresu aktywnej integracji, który w kompleksowy sposób przyczyni się do zniwelowania barier w zakresie postaw, kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22
Piętro III, pokój nr 3.16 i nr 3.19
Godziny pracy od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, w piątki od 7:00 do 16:00
Tel. 41 276 76 32

Miejsce Aktywności Lokalnej
27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Furmańska 5
Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Osoba do kontaktu:
Struska Dorota
Tel.: 883 580 999
e-mail: dstruska@mopsostrowiec.pl


Regulamin uczestnictwa w projekcie “Akcja Aktywizacja”

Formularz zgłoszeniowy uczestnika/uczestniczki do projektu “Akcja aktywizacja”

wersja pdf

wersja MS Word (.docx)

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (.pdf)


Aktualności projektowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 jako jedyny w Województwie Świętokrzyskim otrzymał certyfikat jakości Centrum Aktywności Lokalnej przyznawany przez Centrum Wpierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie za wdrożenie modelu organizowania społeczności lokalnej.


Zaproszenie na seminarium – Działania sąsiedzkie i społecznościowe, usługi społeczne i ekonomia społeczna szansą dalszego rozwoju uczestników projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim serdecznie zaprasza do udziału w seminarium edukacyjnym, którego tematem przewodnim są: Działania sąsiedzkie i społecznościowe, usługi społeczne i ekonomia społeczna szansą dalszego rozwoju uczestników projektu.

Seminarium edukacyjne kończy realizację 3-letnigo projektu „Akcja Aktywizacja”, który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej CAL i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie). Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. W ramach projektu były realizowane 4 programy aktywności lokalnej, jako narzędzie aktywnej integracji z wykorzystaniem środowiskowej metody pracy socjalnej, a w szczególności modelu Organizowania Społeczności Lokalnej oraz system instrumentów o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.

W seminarium wezmą udział uczestnicy projektu, przedstawiciele ich otoczenia oraz sojusznicy wspierający proces OSL i lokalni partnerzy.

Seminarium odbędzie się 10 grudnia 2021 roku w godzinach 10:00 – 16:00 w Ostrowieckim Browarze Kultury.

GodzinyTemat i prowadzący
9:30 – 10:00Rejestracja uczestników seminarium.
10:00 – 10:15Powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę seminarium – Jacek Gralczyk, trener i edukator Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie
10:15 – 10:45Wystąpienia lidera i partnerów projektu:
• Magdalena Salwerowicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim;
• Edyta Solnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kierownik działalności pozaszkolnej jednostki w Ostrowcu Świętokrzyski;
• prof. UW dr hab. Bohdan Skrzypczak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.
10:45 – 11:30Panel dyskusyjny z uczestnikami projektu: Wspomnienia uczestników projektu „Akcja Aktywizacja” – Magdalena Reszczyk, Andrzej Urbanowicz, Robert Ćwik, Robert Skwarliński
11:30 – 12:30Wystąpienie eksperckie: Nowe możliwości aktywności społecznej uczestników projektu (działania sąsiedzkie, społecznościowe, itp.) – Paweł Jordan, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych w Warszawie
12:30 – 12:45Przerwa kawowa
12:45 – 13:30Panel dyskusyjny: Praktyki działań sąsiedzkich i społecznościowych na przykładzie GOPS w Górnie, CUS w Starachowicach, MOPR w Kielcach, MOPS w Stalowej Woli – prowadzenie Jacek Gralczyk.
Uczestnicy: Dorota Matuszewska, kierownik GOPS w Górnie; Piotr Ambroszczyk, dyrektor CUS w Starachowicach; Elżbieta Nobis pracownik socjalny, organizatorka społeczności lokalnej w MOPR w Kielcach; Agnieszka Chruściel, koordynatorka zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej w MOPS w Stalowej Woli
13:30 – 14:30Wystąpienie eksperckie: Rozszerzający się rynek usług społecznych i ekonomia społeczna szansą pracy dla uczestników projektu, dr Joanna Lizut, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
14:30 – 15:30Panel warsztatowy „Jak wspierać i rozwijać działania sąsiedzkie i społecznościowe” – prowadzenie: Anna Górak, lider ds. partnerstwa w projekcie „Akcja Aktywizacja”.
Uczestnicy: Magdalena Salwerowicz, dyrektor MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim; Katarzyna Kozińska, animatorka w projekcie „Akcja Aktywizacja”; Jarosław Kuba, prezes LGD „Krzemienny Krąg”; Paulina Wabik, Prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia „Pozytywnie Zakręceni”; Izabela Malicka, Prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Głuchych nad Kamienną
15:30 – 15:45Podpisanie porozumienia i prezentacja planowanej aktywności Partnerstwa na Rzecz Społeczności Lokalnej – Anna Górak, lider ds. partnerstwa w projekcie „Akcja Aktywizacja”
15:45 – 16:00Podsumowanie seminarium – Jacek Gralczyk
16:00 – 16:30Lunch

Informacja dotycząca seminarium

W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią Covid-19, celem zachowania zasad bezpieczeństwa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. informuje, iż Seminarium Edukacyjne w dniu 10.12.2021 r. odbędzie się w systemie hybrydowym.

W związku z powyższym możliwy będzie udział w ww. seminarium w formie zdalnej w godzinach trwania konferencji. Poniżej zamieszczamy link do udziału:

Dołącz Zoom do spotkania

https://us02web.zoom.us/j/88564088692?pwd=RzI4MkZGTkgwUVZBVDFKMHgzd0J4UT09

Identyfikator spotkania: 885 6408 8692
Kod dostępu: 517316


Zaproszenie na seminarium – Gesty solidarności codziennie w pracy społecznościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim serdecznie zaprasza do udziału w seminarium edukacyjnym pod nazwą: Gesty solidarności codziennie w pracy społecznościowej.

Seminarium edukacyjne odbędzie się w ramach projektu Akcja Aktywizacja, który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie). Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. W ramach projektu zrealizowano 4 programy aktywności lokalnej, jako narzędzie aktywnej integracji z wykorzystaniem środowiskowej metody pracy socjalnej, a w szczególności modelu Organizowania Społeczności Lokalnej oraz system instrumentów o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.

W seminarium wezmą udział uczestnicy projektu, przedstawiciele ich otoczenia oraz sojusznicy wspierający proces OSL i lokalni partnerzy.

Seminarium odbędzie się 19 listopada 2021 roku w Ostrowieckim Browarze Kultury w godzinach 10:00 – 16:00.

Program seminarium.

Seminarium edukacyjne realizowane w ramach projektu „Akcja Aktywizacja”
Temat przewodni: „Gesty solidarności codziennie w pracy społecznościowej”
Miejsce: Ostrowiecki Browar Kultury, ul. Siennieńska 54, Ostrowiec Świętokrzyski
Data: 19.11.2021 r.

Godziny Temat i prowadzący
9:30 – 10:00Rejestracja uczestników seminarium
10:00 – 10:10Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki seminarium – Jacek Gralczyk
10:10 – 10:25Prezentacja projektu „Akcja Aktywizacja” – Magdalena Salwerowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
10:25 – 10:35Rola i zadania Zakładu Doskonalenia Zawodowego w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” – Edyta Solnica, kierownik działalności pozaszkolnej ZDZ
10:35 – 10:50Pobudzenie i rozwój aktywności sąsiedzkiej oraz społecznej uczestników projektu – Krzysztof Polewski, ekspert ds. społeczności lokalnej w projekcie „Akcja Aktywizacja”
10:50 – 11:40Gesty solidarności codziennie „Współpraca” i „Sprawczość” – Filmy i wystąpienia uczestników projektu – prowadzenie Jacek Gralczyk
11:40 – 11:55Przerwa kawowa
11:55 – 12:55Model ABCD w pracy społecznościowej – Paweł Jordan, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
12:55 – 13:45Gesty solidarności codziennie „Kalejdoskop pasji” i „Siła Kobiecości” – Filmy i wystąpienia uczestników projektu – prowadzenie Jacek Gralczyk
13:45 – 14:45Meandry pracy społecznościowej, największe wyzwania i rekomendacje – dr Maria Gagacka, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
14:45 – 15:15Prezentacja Partnerstwa na Rzecz Społeczności Lokalnej – Anna Górak, lider ds. partnerstwa w projekcie „Akcja Aktywizacja”
15:15 – 15:30Podsumowanie seminarium – Jacek Gralczyk
15:30 – 16:00Lunch

Regulamin Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich 2021 realizowanych w ramach projektu “Akcja Aktywizacja”

Protokół rozstrzygnięcia Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich

Protokół rozstrzygnięcia Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich – edycja 2021


Działania grup projektowych w ramach Organizowania Społeczności Lokalnych Inicjatywy Sąsiedzkie

 1. Inicjatywa- „ W kobiecie siła i moc”- 11.09.-09.10.2021 r.
Lp.Nazwa warsztatówDataMiejsce
1.„Metamorfoza – jak piękną być- warsztaty z kosmetyczką11.09.2021 r.ZDZ ul. Furmańska
2.„Nie zadzieraj z babami”- warsztat samoobrony18.09.2021 r.Szkoła w Częstocicach
3.„W trosce o wewnętrzną równowagę” – warsztaty jogi, aromaterapii i relaksacji02.10.2021r.Szkoła w Częstocicach
4.„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – spotkanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej25.10.2021 r.Szkoła w Częstocicach
 1. Inicjatywa – „Eko torby ręcznie malowane” – 13.10-16.10.2021 r.
Lp.Nazwa warsztatówDataMiejsce
1.Pierwszy warsztat eko-toreb09.10.2021 r.Szkoła w Częstocicach
2.Drugi warsztat zdobienia eko-toreb13.10.2021 r.Szkoła w Częstocicach
3.Rozdawanie eko-toreb mieszkańcom16.10.2021 r.Okolice przy Delikatesach Uniwersal ul. Żeromskiego,
okolice sklepu Biedronka ul. Staszica
 1. Inicjatywa „ Bezpieczny jeż- budowa domków dla jeży”- 09-15.10.2021 r.
Lp. Nazwa warsztatów DataMiejsce
1.Warsztat stolarski18.10.2021 r.ul. Tomaszów 36, Ostrowiec Św.
2.Miejsca ustawiania domków20.10.2021 – 22.10.2021 r.Teren miasta Ostrowca Św.
 1. Inicjatywa – „Siła w słowach”- 20.09-05.10.2021 r.
Lp.Nazwa warsztatówDataMiejsce
1.Spotkanie przyjaciół literatury – prezentacja cytatów05.10.2021 r.MAL, ul. Furmańska 5, Ostrowiec Św.
2.Nanoszenie cytatów w wyznaczonych miejscach19.10.2021 – 21.10.2021 r.Teren miasta Ostrowca Św.
3.Rozdanie mieszkańcom Ostrowca Św. map cytatów25.10.2021 r.Park Miejski w Ostrowcu Św.
 1. Inicjatywa – „Nasi greccy sąsiedzi” – 10.09-11.09.2021 r.
Lp.Nazwa warsztatówDataMiejsce
1.Warsztat – spotkanie z grecką rodziną oraz warsztat kulinarny potraw greckich10.09.2021 – 17.09.2021 r.MAL, ul. Furmańska 5 Ostrowiec Św.
ZDZ, ul .Kilińskiego 49, Ostrowiec Św.
 1. Inicjatywa – „Sąsiedzkie malowanie” – 13.09-07.10.2021 r.
Lp.Nazwa warsztatówDataMiejsce
1.Malowanie klatki schodowej przy mieszkaniach chronionych pod adresem ul. Świętokrzyska 2613.09.2021 – 07.10.2021 r.Mieszkanie chronione,
ul. Świętokrzyska 26 Ostrowiec Św.
 1. Inicjatywa – „Stop klatka” – 01.10- 29.10.2021 r.
Lp.Nazwa warsztatówDataMiejsce
1.Warsztat filmowy 107.10.2021 r.MAL, ul. Furmańska 5, Ostrowiec Św.
2.Warsztat filmowy 214.10.2021 r.MAL, ul. Furmańska 5, Ostrowiec Św.
3.Warsztat filmowy 321.10.2021 r.MAL, ul. Furmańska 5, Ostrowiec Św.
 1. Inicjatywa – „Mobilny Namiot zabaw Nieoczywistych” – 15.09-16.09.20201 r.
Lp.Nazwa warsztatówDataMiejsce
1.Namiot z nieoczywistymi zabawami dla dzieci w dzielnicy
przy ul. Rzeczki
16.09.2021 r.ul. Rzeczki,
Ostrowiec Św.
2.Namiot z nieoczywistymi zabawami dla dzieci w dzielnicy
przy ul. Siennieńskiej 42
28.09.2021 r.ul. Siennieńska 42,
Ostrowiec Św.
 1. Inicjatywa- „Łączmy się w tańcu – Jerusalema” – 15.09-13.10.2021 r.
Lp.Nazwa warsztatówDataMiejsce
1.Warsztaty taneczne – nauka tańca Jerusalema w grupach15.10.2021 r.
godzina 10:00
Sala gimnastyczne w szkołach podstawowych
na terenie miasta Ostrowca Św.
2.Warsztaty taneczne – nauka tańca Jerusalema w grupach 18.10.2021 r. godzina 15:30Sala – ZDZ, ul Furmańska 5,
Ostrowiec Św.
3.Warsztaty taneczne – nauka tańca Jerusalema w grupach 24.10.2021 r. godzina 9:00Ośrodek Wypoczynkowy Gutwin
4.Taniec „Jerusalema” w wykonaniu wszystkich środowisk lokalnych Ostrowca Św.24.10.2021 r. godzina 9:30Rynek miasta Ostrowca Św./Ośrodek Wypoczynkowy Gutwin

Harmonogram wydarzeń sąsiedzkich 2021 r.

Lp.Nazwa wydarzeniaTermin realizacjiMiejsce realizacji
1.Giełda Przydasiów08.07.2021 r.Plac przy ul. Świętokrzyskiej
2.Być Motylem16.07.2021 r.Plac przy muszli koncertowej os. Gutwin
3.Covidowy zawrót głowy02.08.2021 r.OBK – kino
4.Piknik rodzinny – Bezpiecznie nad wodą04.08.2021 r.osiedle Gutwin
5.Pożegnanie wakacji25.08.2021 r.Plac przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczym
w Denkowie
6.Ogrody w słoiku11.09.2021 r.MAL, ul. Furmańska 5, Ostrowiec Św.
7.Wiła wianki25.09.2021 r.Łąki, tereny zielone na terenie miasta Ostrowca Św.
8.Dobry Przykład30.09.2021 r. MAL, ul. Furmańska 5, Ostrowiec Św.

Regulamin Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich 2020 realizowanych w ramach projektu “Akcja Aktywizacja”


plakat Giełda Przydasiów

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego do wzięcia udziału w festynie charytatywnym pn. „Giełda Przydasiów”, który odbędzie się na terenie rewitalizowanego placu przy
ul. Świętokrzyskiej w dniu 12.09.2020 roku, godz. 15.00.


wycieczka uczestników projektu Akcja Aktywizacja rowerowa na Romanów

W dniu 17.07.2020r. odbyła się wycieczka rowerowa, zorganizowana przez uczestników projektu „Akcja Aktywizacja” z grupy osób z niepełnosprawnościami przy współpracy z Organizatorami Społeczności Lokalnej MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Podczas kilkugodzinnej wycieczki uczestnicy wspominali czasy, w których Romanów był miejscem wypoczynku mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz wypracowali pomysły w jaki sposób ożywić ten teren, obecnie zapomniany.

wycieczka uczestników projektu Akcja Aktywizacja rowerowa na Romanów

uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja” wraz z Organizatorami Społeczności Lokalnej i Radą Osiedla Częstocice zorganizowali akcję sprzątania terenu osiedla Częstocice

W dniu 24.07.2020 r. uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja” wraz z Organizatorami Społeczności Lokalnej i Radą Osiedla Częstocice zorganizowali akcję sprzątania terenu osiedla Częstocice. Podczas prac porządkowych do uczestników dołączyli mieszkańcy osiedla, który chcą wspierać takie wydarzenia. Na zakończenie projektu „Czysty przykład” zorganizowano ognisko integracyjne.


zajęcia ruchowe w ramach projektu Akcja Aktywizacja

“W zdrowym ciele, zdrowy duch”

to hasło, które towarzyszy uczestnikom projektu „Akcja Aktywizacja” podczas zajęć ruchowych, które obywają się w okresie od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.
Wykorzystując uroki nowej siłowni na rewitalizowanym terenie osiedla Częstocice, pod bacznym okiem instruktorów z Fitness Centrum, zażywaliśmy ruchu na świeżym powietrzu.

zajęcia ruchowe w ramach projektu Akcja Aktywizacja

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w związku z pojawiającymi się uwagami dotyczącymi zbyt krótkiego terminu składania wniosków, wprowadza zmiany w Regulaminie konkursu inicjatyw sąsiedzkich 2019 w części VI dotyczącej harmonogramu konkursu:

 1. Ogłoszenie konkursu: 23 wrzesień 2019 roku,
 2. Termin przesłania wniosków: upływa w dniu 25 października 2019 roku o godzinie 15.00.
  Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Termin oceny formalnej: 26 – 27 października 2019 roku.
 4. Termin oceny merytorycznej: 28 – 30 października 2019 roku.
 5. Ogłoszenie listy ratingowej wybranych inicjatyw i poinformowanie grup, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji: 4 listopad 2019 roku.
 6. Termin złożenia zwycięskich wniosków w wersji papierowej: 5 listopad 2019 roku do godziny 15.00.
 7. Termin realizacji inicjatyw: od 6 listopada do 10 grudnia 2019 roku.
 8. Termin złożenia sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z realizacji inicjatywy, wg załącznika 6 i 7: do 16 grudnia 2019 roku.
Konkurs na Inicjatywy sąsiedzkie