Akcja Aktywizacja

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Akcja Aktywizacja dofinansowano 3514873,65 zł całkowita wartość 4135335,65 zł

Projekt AKCJA AKTYWIZACJA realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu:

01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Grupa docelowa:

183 osoby, w tym 102 kobiet i 81 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 102 osoby niepełnosprawne (40 kobiet i 62 mężczyzn), spełniające minimum jedno kryterium.:

Kategorialne:
 • osoby z rodzin z wyzwaniami – 34 osób, w tym 32 kobiet i 2 mężczyzn,
 • osoby z niepełnosprawnością – 68 osób, w tym 29 kobiet i 39 mężczyzn,
 • osoby bezdomne – 32 osób, w tym 4 kobiety i 28 mężczyzn.
Terytorialne:
 • mieszkańcy dzielnicy Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim – 49 osób, w tym 37 kobiety i 12 mężczyzn,
  korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kryteria formalne:

 • osoby, które ukończony 18 rok życia, defaworyzowane na rynku pracy,
 • posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych Projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okresy rekrutacji w 3 naborach:

 • I nabór: w 2019 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu,
 • II nabór: w 2020 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu,
 • III nabór: w 2021 roku – rekrutacja 60 uczestników projektu.

Celem głównym projektu „Akcja Aktywizacja” jest: reintegracja społeczna i zawodowa 180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, poprzez realizację czterech Programów Aktywności Lokalnej. Programy Aktywności Lokalnej jako narzędzia aktywnej integracji realizowane będą poprzez:

 1. Wykorzystanie środowiskowej metody pracy socjalnej, a w szczególności modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL), partnerstwo lokalne, debaty, wydarzenia społeczne.
 2. System instrumentów aktywnej integracji obejmujący usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.

Cel projektu realizowany będzie w następujący sposób:

 1. Podniesienie poziomu aktywności oraz kompetencji społecznych oraz zwiększenie motywacji do działania i zmiany swojej sytuacji życiowej u uczestników projektu, a także częściowo ich środowisk lokalnych poprzez aktywny udział w działaniach OSL, warsztatach aktywizacji społecznej, zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego obejmującego w razie konieczności terapię uzależnień, a także mediacje, profilaktykę zdrowotną.
 2. Skorzystanie ze wsparcia doradcy zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku na potrzeby rynku pracy – kreator zawodu.
 3. Podniesienie / uzyskanie kwalifikacji i / lub kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w wysokiej jakości kursach zawodowych zgodnych z aktualnymi potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestników projektu.
 4. Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji miękkich przez uczestników projektu poprzez udział w 3-ch lub 6-cio miesięcznych stażach zawodowych oraz zatrudnienia wspomaganego pod okiem Trenera Pracy, a w konsekwencji zdobycie zatrudnienia.

Działania zaplanowane w projekcie stanowią kompletny, spójny pakiet usług z zakresu aktywnej integracji, który w kompleksowy sposób przyczyni się do zniwelowania barier w zakresie postaw, kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22
Piętro III, pokój nr 3.16 i nr 3.19
Godziny pracy od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:00, w piątki od 7:00 do 16:00
Tel. 41 276 76 32

Miejsce Aktywności Lokalnej
27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Furmańska 5
Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Osoba do kontaktu:
Struska Dorota
Tel.: 883 580 999
e-mail: dstruska@mopsostrowiec.pl


Regulamin uczestnictwa w projekcie “Akcja Aktywizacja”

Formularz zgłoszeniowy uczestnika/uczestniczki do projektu “Akcja aktywizacja”

wersja pdf

wersja MS Word (.docx)

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (.pdf)


Aktualności projektowe


Regulamin Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich 2021 realizowanych w ramach projektu “Akcja Aktywizacja”

Protokół rozstrzygnięcia Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich

Protokół rozstrzygnięcia Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich – edycja 2021


Regulamin Konkursu Inicjatyw Sąsiedzkich 2020 realizowanych w ramach projektu “Akcja Aktywizacja”


plakat Giełda Przydasiów

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego do wzięcia udziału w festynie charytatywnym pn. „Giełda Przydasiów”, który odbędzie się na terenie rewitalizowanego placu przy
ul. Świętokrzyskiej w dniu 12.09.2020 roku, godz. 15.00.


wycieczka uczestników projektu Akcja Aktywizacja rowerowa na Romanów

W dniu 17.07.2020r. odbyła się wycieczka rowerowa, zorganizowana przez uczestników projektu „Akcja Aktywizacja” z grupy osób z niepełnosprawnościami przy współpracy z Organizatorami Społeczności Lokalnej MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Podczas kilkugodzinnej wycieczki uczestnicy wspominali czasy, w których Romanów był miejscem wypoczynku mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz wypracowali pomysły w jaki sposób ożywić ten teren, obecnie zapomniany.

wycieczka uczestników projektu Akcja Aktywizacja rowerowa na Romanów

uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja” wraz z Organizatorami Społeczności Lokalnej i Radą Osiedla Częstocice zorganizowali akcję sprzątania terenu osiedla Częstocice

W dniu 24.07.2020 r. uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja” wraz z Organizatorami Społeczności Lokalnej i Radą Osiedla Częstocice zorganizowali akcję sprzątania terenu osiedla Częstocice. Podczas prac porządkowych do uczestników dołączyli mieszkańcy osiedla, który chcą wspierać takie wydarzenia. Na zakończenie projektu „Czysty przykład” zorganizowano ognisko integracyjne.


zajęcia ruchowe w ramach projektu Akcja Aktywizacja

“W zdrowym ciele, zdrowy duch”

to hasło, które towarzyszy uczestnikom projektu „Akcja Aktywizacja” podczas zajęć ruchowych, które obywają się w okresie od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.
Wykorzystując uroki nowej siłowni na rewitalizowanym terenie osiedla Częstocice, pod bacznym okiem instruktorów z Fitness Centrum, zażywaliśmy ruchu na świeżym powietrzu.

zajęcia ruchowe w ramach projektu Akcja Aktywizacja

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w związku z pojawiającymi się uwagami dotyczącymi zbyt krótkiego terminu składania wniosków, wprowadza zmiany w Regulaminie konkursu inicjatyw sąsiedzkich 2019 w części VI dotyczącej harmonogramu konkursu:

 1. Ogłoszenie konkursu: 23 wrzesień 2019 roku,
 2. Termin przesłania wniosków: upływa w dniu 25 października 2019 roku o godzinie 15.00.
  Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Termin oceny formalnej: 26 – 27 października 2019 roku.
 4. Termin oceny merytorycznej: 28 – 30 października 2019 roku.
 5. Ogłoszenie listy ratingowej wybranych inicjatyw i poinformowanie grup, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji: 4 listopad 2019 roku.
 6. Termin złożenia zwycięskich wniosków w wersji papierowej: 5 listopad 2019 roku do godziny 15.00.
 7. Termin realizacji inicjatyw: od 6 listopada do 10 grudnia 2019 roku.
 8. Termin złożenia sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z realizacji inicjatywy, wg załącznika 6 i 7: do 16 grudnia 2019 roku.
Konkurs na Inicjatywy sąsiedzkie