Aktualności

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://mopsostrowiec.pl/posilek-w-szkole-i-w-domu/


W 2022 roku „Fundacja Pomocna Dłoń” realizuje zadanie publiczne: Rozwiązywanie problemów społecznych pn. Prowadzenie „Centrum Seniora”.

więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/centrum-seniora/


Od 01.03.2022 r. działa „Szkoły Rodziny”.

Zespół ds. rodzin prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w ramach „Szkoły Rodziny”.

więcej informacji na stronie: https://mopsostrowiec.pl/szkola-rodziny/


Zakończenie projektu „Razem raźniej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Razem raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, uprzejmie informuje, iż liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu pn. „Razem raźniej” wynosi 5.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 24.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. zapewni trwałość utworzonych, nowych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych po zakończeniu realizacji ww. Projektu przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2021 r.

Utworzone nowe miejsca świadczenia usług społecznych świadczonych niestacjonarnie w ramach ww. Projektu (w miejscu zamieszkania UP) zostaną utrzymane w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi tj. 33 miesiące.

MOPS deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach ww. Projektu przez okres 33 miesięcy.

Źródłem finansowania usług społecznych będą środki własne oraz inne środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę.


Informacja o przystąpieniu do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 440 640,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wsparcie w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
(więcej na stronie: https://mopsostrowiec.pl/opieka-wytchnieniowa-2022)


Informacja o przystąpieniu do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 1 493 280,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wsparcie w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

(więcej na stronie: https://mopsostrowiec.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2022/)


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że w związku z panującą pandemią prosimy Państwa o wrzucanie wniosków o świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, dodatek mieszkaniowy oraz brakujących dokumentów do wniosków do urn, które znajdują się przed budynkiem.

Ponadto informujemy, że na parterze budynku w punkcie informacyjnym od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 do Państwa dyspozycji będą pracownicy działu, którzy udzielą informacji dotyczących dodatku osłonowego oraz pomogą w wypełnieniu wniosku.


Informacja dotycząca Dodatku Osłonowego

 1. Wypłata dodatku osłonowego zostanie wypłacona w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu 2022 r. Osoby składające je od lutego do końca października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę.
 2. MOPS informuje, że osoba ubiegająca się o dodatek osłonowy w wyższej kwocie powinna zgłosić główne źródło ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) w gminie.
  • Jeśli tego wpisu jeszcze nie ma, dostanie podstawową kwotę dodatku.
  • Jeśli wnioskodawca nie dysponuje teraz wpisem do ewidencji, a zależy mu na wyższym świadczeniu, może poczekać ze złożeniem wniosku do tego czasu (do 31.10.2022 r.).
  • Rodziny, które do tej pory nie złożyły deklaracji do CEEB, mają czas do końca czerwca 2022 r.

Jak można złożyć deklarację do CEEB:

 • w formie elektronicznej online – samodzielnie bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl w zakładce złóż deklarację,
  UWAGA, aby złożyć deklarację online należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny,
 • w formie papierowej – wypełniając deklarację w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub wysyłając ją listownie na adres: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział Infrastruktury Komunalnej, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

więcej informacji na stronie https://mopsostrowiec.pl/dodatek-oslonowy/


Dodatek osłonowy – wniosek do pobrania