Aktualności


Od 1 lipca program Rodzina 500 + będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) (…)

czytaj dalej…


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce

czytaj dalej

Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju zaprasza osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP i niezarejestrowane), które mają ukończone 30 lat z terenu woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenia ze stypendium i stażami.

czytaj dalej


Opieka wytchnieniowa – edycja 2019

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 MODUŁ I”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., informuje iż z dniem 01 lipca 2019 r., realizuje usługę opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnienowa” – edycja 2019.

Usługa, ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na realizację zadania w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12 2019 r., przewidziano środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 230400,00 zł.


W dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.30 dzięki współpracy pracowników socjalnych zespołu ds. Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z Radą Osiedla Częstocice…

czytaj dalej…


Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” Moduł I.

flaga i godło RP
Logo Ministerstwa Rodziny i Polity Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udział w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który to pod warunkiem przyznania dotacji zamierza realizować.

W/w Program będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka, w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług:
    1. w miejscu zamieszkania,
    2. w ośrodku wsparcia, w domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do „Opieki wytchnieniowej”.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie dokumentów: podania, orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób dorosłych w siedzibie Ośrodka do pracowników socjalnych:
II piętro, pok. 2.13, 2.14. 2.18

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
41 276-76-57, 41 276 76-28, 41 276-76-50.


Ustawa „Mama 4+”

W dniu 18.02.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019r. poz. 303).
Wskazane świadczenie może być przyznane na wniosek:

  1. matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  2. ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Wniosek jest składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to wniosek składany jest w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wspomniany na wstępie obowiązek wychowania określonej liczby dzieci dotyczy dziecka własnego lub współmałżonka lub dziecka przysposobionego lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Świadczenie wychowawcze może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, jednak pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Świadczenia wychowawcze może zostać nie przyznane w przypadku gdy:

  1. osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;
  2. w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Świadczenie to nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.

ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym