Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne

Jeśli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeśli potrzebujesz pomocy osoby drugiej, a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz ubiegać o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Nasza działalność jest skierowana do mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Polega ona  na realizowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Celem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych jest poprawa jakości życia niesamodzielnych osób starszych, niepełnosprawnych, w szczególności samotnych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje pomoc
w formie usług opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508), uchwały Nr LII/117/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 3948) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. Nr 189, poz.1598 i z 2006 r. Nr 134 poz. 943).

Formy i zakres  usług

I. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,  są świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych,  ich zakres obejmuje:
utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,

 1. przepierki rzeczy osobistych i organizowanie prania bielizny pościelowej,
 2. dokonywanie lub pomoc w realizacji zakupów, prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy,
 3. przygotowywanie posiłków lub dostarczanie gotowych zakupionych przez podopiecznego do domu,
 4. załatwianie spraw urzędowych,
 5. towarzyszenie w czasie spacerów,
 6. słanie łóżka,
 7. zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
 8. karmienie, czesanie, obcinanie paznokci,
 9. pomoc przy myciu, kąpaniu,
 10. zapobieganie powstawaniu odleżyn, odparzeń,
 11. zmiana pampersów,
 12. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
 13. pomoc przy poruszaniu się po mieszkaniu.
 14. wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podopiecznego w środowisku.

II. Pomoc sąsiedzka, jest świadczona w miejscu zamieszkania i obejmuje:

 1. utrzymanie w czystości otoczenia podopieczne,
 2. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży podopiecznego, prasowanie,
 3. dbanie o czystość bielizny pościelowej oraz odzieży wierzchniej podopiecznego (odnoszenie jej i przynoszenie z pralni),
 4. dokonywanie zakupów podstawowych artykułów spożywczych   i niezbędnych dla egzystencji podopiecznego artykułów przemysłowych,
 5. na życzenie podopiecznego  opłacanie należności za czynsz, rachunków za energię, gaz, telefon, abonament rtv, i innych, prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z otrzymanych od podopiecznego pieniędzy,
 6. o drobnych napraw w mieszkaniu podopiecznego,
 7. dostarczanie gotowych posiłków, zakupionych przez podopiecznego do domu, lub pomoc w przygotowaniu przygotowanie posiłków,przynoszenie wody,
 8. przynoszenie opału z miejsca składowania, palenie w piecu,
 9. towarzyszenie w czasie spacerów.
 10. słanie łóżka,
 11. czesanie, ubieranie, obcinanie paznokci,
 12. pomoc przy myciu, kąpaniu,
 13. zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
 14. układanie podopiecznego w łóżku, oklepywanie, zmiana pozycji,
 15. podawanie basenu, kaczki, zmiana pampersów,
 16. pomoc przy poruszaniu się po mieszkaniu,
 17. w razie potrzeby zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept.

III. Dowóz obiadów,  w ramach usług opiekuńczych podopieczni mogą także skorzystać
z dowozu obiadów do miejsca zamieszkania, przygotowanych  w kuchni ” Fundacji Pomocna Dłoń”.

IV. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i obejmują w szczególności:
Pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia, w tym;

 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych
 3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
  W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych podopieczni mogą także skorzystać
  z dowozu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia prowadzonych przez Gminę.

V. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
są skierowane do osób będących pod opieką lekarza psychiatry, i obejmują:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 2. interwencję i pomoc w życiu w rodzinie,
 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 4. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 5. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 6. pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia,
 7. pomoc mieszkaniową.
Realizatorzy usług

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, są realizowane przez Polski Czerwony Krzyż Świętokrzyski Oddział Okręgowy w  Kielcach na podstawie umowy Nr D. 24.76. 2017 z dnia 20 listopada 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22, a Polskim Czerwonym Krzyżem – Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach. Biuro wykonawcy znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Stodolna 30, nr tel. 41/ 266 57 32, lub 505 011 072.
Usługi są realizowane w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00. W wyjątkowych przypadkach z uwagi na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną, osobistą podopiecznych,  usługi są realizowane codziennie (także w soboty, niedziele i święta) w godzinach 7:00- 22:00.

Pomoc sąsiedzka, jest świadczona na zlecenie MOPS przez osoby fizyczne.

Przygotowywanie posiłków, usługa jest realizowana przez „Fundację Pomocna Dłoń” z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 73, na podstawie umowy Nr D.24.81.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Przedmiot umowy obejmuje przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków  dla podopiecznych MOPS.

Dowożenie posiłków, usługa jest realizowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, polega na dowożeniu do miejsca zamieszkania podopiecznych dwudaniowych obiadów przygotowanych przez „Fundację Pomocna Dłoń”. Dowożenie posiłków odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt w godzinach od 11:00 – 15:00.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi w formie dowozu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych oraz ośrodków wsparcia prowadzonych przez Gminę, są realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt w godzinach od 7:00 – 15:00.

Koszty usług

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie usługobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza 100% obowiązującego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o pomocy społecznej.
W przypadku osób, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego, odpłatność procentowa za poszczególne formy usług, w tym za 1 godzinę usług jest uzależniona od wysokości tego dochodu.
Od 1 stycznia 2018 r. ogólne koszty poszczególnych form usług, w tym koszt jednej godziny usług stanowiące podstawę do naliczenia odpłatności procentowej kształtują się następująco:

TABELE:
tabela odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
tabela odpłatności za usługi opiekuńcze
tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w dni robocze – w wysokości 17,35 zł.
 2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta  – w wysokości 23,80 zł.
 3. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze – w wysokości 18,00 zł.
 4. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta – w wysokości 24,00 zł.
 5. Miesięczny koszt usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej – w wysokości 300 zł.
 6. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w wysokości 24,50 zł.
 7. Cena 1 obiadu wynosi –  9,00 zł (osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej obiad ten mają zapewniony (przyznany) przez MOPS nieodpłatnie – w ramach realizacji rządowego Programu dotyczącego dożywiania).
 8. Koszt dowozu 1 obiadu do miejsca zamieszkania – w wysokości 2,70 zł.
 9. Koszt 1 godziny dowozu do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych, oraz ośrodków wsparcia:
  a) na terenie Gminy – w wysokości  7,40 zł,
  b) poza terenem Gminy –  w wysokości  34,30 zł.

Podstawą do korzystania z poszczególnych form usług jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – przyznająca określone usługi opiekuńcze. Decyzja jest wydawana w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ma charakter miesięczny, uiszcza się ją osobiście w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., bądź za pośrednictwem osoby świadczącej te usługi lub przelewem na konto MOPS
Nr 93 1020 2629 0000 9102 0341 0503
do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Osoby zainteresowane opisanymi usługami opiekuńczymi prosimy o kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Świętokrzyska 22
Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
piętro IV pok. nr 4.11
od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00
w piątki w godz. 7:00 – 16:00
tel. 41 276 76 57

Zespół Do Spraw Osób Starszych i Niepełnosprawnych
piętro II pok. nr 2.13 i 2.14
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:00 – 9:00 i 14:00 – 15:00
w piątki  w godz. 7:00 – 10:00 i 14:00 – 16:00
tel. 41 276 76 28  i  41 276 76 50