Rządowy Program ,,Dobry Start” 300+

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, jako kolejny komponent kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez Rząd.

Celem tego programu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów, który obejmuje po raz pierwszy uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019 i po raz pierwszy uczniów szkoły dla dorosłych lub szkoły policealnej w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Świadczenie ma stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Komu przysługuje

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinie zastępczej, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz osobom uczącym się, jednorazowo w wysokości 300,00 zł.

  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Ważne!

Świadczenie ,, Dobry Start” przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Ponadto Program nie obejmuje studentów.

 

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zarówno w szkole podstawowej, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego).

W przypadku dziecka przebywającego pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, świadczenie „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry Start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka, czy opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Terminy składania wniosków

  • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą od 1 lipca do 30 listopada danego roku – drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej.
  • Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Ważne! Aby uzyskać prawo do świadczenia, wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Lista banków obsługujących wnioski o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry Start”:

Alior Bank S.A.
Bank Millennium S.A
Bank PEKAO S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze
BNP Paribas  Bank Polska S.A 
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Getin Noble Bank S.A.
ING Bank Śląski S.A.
mBank S.A.
Nest Bank S.A.
PKO Bank Polski S.A.
PKO BP / Inteligo
SGB-Bank S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące rządowego programu Dobry Start można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

ulotka_300+