Świadczenia Wychowawcze 500+

Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.


Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500+ ” 

500+

Program Rodzina 500 + obejmuje wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (jednolity tekst Dz.U. z 2019r, poz. 2407 ), w ramach którego rodzice pierwszego, jak i jedynego dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia bez kryterium dochodowego będą otrzymywali świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która – ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • matki, ojca,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka,
 • albo dyrektora domu pomocy społecznej.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze dołącza się odpowiednie (w nielicznych, indywidualnych przypadkach, w których dodatkowe dane/dokumenty w tym oświadczenia są niezbędne) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Składanie wniosków

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą zostać złożone w siedzibie organu lub przesłane do organu właściwego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ustawa przewiduje także możliwość składania powyższego wniosku drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. Emp@tii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

Ponadto ustawa przewiduje również możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z załącznikami, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

 1. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej,
  Lista banków obsługujących wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:
  Alior Bank S.A.
  Bank Millennium S.A
  Bank PEKAO S.A.
  Bank Pocztowy S.A.
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze
  BNP Paribas  Bank Polska S.A 
  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  Euro Bank S.A.
  Getin Noble Bank S.A.
  ING Bank Śląski S.A.
  mBank S.A.
  Nest Bank S.A.
  PKO Bank Polski S.A.
  PKO BP / Inteligo
  Raiffeisen Bank Polska S.A.
  Santander Bank Polska S.A. (wcześniej WBK)
  SGB-Bank S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze
 2. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej .
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewidują istotne zmiany:
 • w zakresie okresu, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.

 • jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze,
 • jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka,przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

UWAGA!

W związku z nowelizacją ustawy wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Ważne: Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2019 r., dodanym ustawą zmieniającą, art. 13a ustawy , przyznanie przez organ właściwy (lub wojewodę w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Wniosek o Świadczenie Wychowawcze 500+ do pobrania pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pdf)

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz.1177) (pdf)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (pdf)

Aktualne informacje o programie “Rodzina 500+” dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2