Środowiskowy Dom Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na terenie gminy funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – jednostka budżetowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zorganizowana w celu wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, określonego w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Adres: ul. Iłżecka 31 i os. Pułanki 10.

KONTAKT

Adres: Ostrowiec Świętokrzyski Osiedle Pułanki 10
Kontakt: tel.41 263 21 57 wew.22,   534 857 979
fax. 41 263 21 57
Adres e-mail: sds@mopsostrowiec.pl

Godziny funkcjonowania:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00- 16.00 ,
z tym że zajęcia z uczestnikami odbywają się  w godzinach. 8.30 – 16.00.

ZAJĘCIA I TRENINGI PROWADZONE W ŚDS

Praca z Uczestnikami w placówce przebiega z podziałem na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Zajęcia i treningi realizowane są w formie indywidualnej i grupowej,  dostosowywane do istniejących potrzeb i deficytów oraz aktualnego stanu zdrowia poszczególnych Uczestników. Usługi ŚDS obejmuję w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu tj.:
  – trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
  – trening nauki higieny,
  – trening kulinarny,
  – trening umiejętności praktycznych,
  – trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. poradnictwo i terapię psychologiczną,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych i niezbędną opiekę,
 7. terapię ruchową,
 8. posiłki w ramach treningu kulinarnego,
 9. edukację zdrowotną wraz z treningiem aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
 10. konsultacje i opiekę lekarza psychiatry,
 11. monitorowanie stanu zdrowia psychicznego,
 12. terapię zajęciową,
 13. arteterapię w tym:
  – muzykoterapia,
  – poezja,
  – rękodzieło,
  – zajęcia plastyczne,
  – zajęcia teatralne,
 14. zajęcia z obsługi komputera,
 15. zajęcia kulturalno-rekreacyjne i oświatowe,
 16. pracę z rodzinami,
 17. zajęcia dla osób z podwójną diagnozą.

INFORMACJE DLA OSÓB CHĘTNYCH

Przebieg  przyjęcia do Ośrodka:

Uczestnik przyjmowany jest do ŚDS na podstawie decyzji  administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22.

 • Przed przyjęciem do ŚDS, osoba zainteresowana przychodzi do ośrodka, celem zapoznania się z placówką jak również z zasadami pobytu. Pracownik Ośrodka  przekazuje osobie zainteresowanej informacje o zasadach funkcjonowania Domu, zakresie usług jak i ewentualnej odpłatności za ośrodek, zależnej od wysokości dochodu.
  Po wyrażeniu zgody  przez osobę zainteresowaną na korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS ustala się termin rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego oraz informuje  o niezbędnych dokumentach.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach  ŚDS. Uczestnicy niepełnosprawni ruchowo  powinni na zaświadczeniu posiadać informację o sprawności w zakresie samodzielnego poruszania się,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS  i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/ jeżeli osoba takie posiada,
 • dokumenty na podstawie których ustalona zostanie sytuacja materialna,
 • dokumenty dotyczące przebiegu leczenia inne niż zaświadczenie od lekarza psychiatry ( o ile takie posiada).

W wyznaczonym terminie pracownik socjalny MOPS przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy oraz ustala aktualną sytuację socjalno – bytową osoby w jej miejscu zamieszkania. Podczas wywiadu osoba zainteresowana  składa  wniosek  o korzystanie  ze  specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OŚRODEK

Odpłatność za usługi w ośrodku wynosi 5% kwoty dochodu uczestnika samotnie gospodarującego lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, ale tylko w sytuacji jeżeli dochód uczestnika samotnie gospodarującego lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego,

INFORMACJE O WYDARZENIACH KULTURALNO – REKREACYJNYCH

W ŚDS organizowane są również imprezy okolicznościowe z czynnym udziałem uczestników tj., Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Grill majowy, obchody imienin i urodzin uczestników, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc itp. Ponadto przynajmniej raz w roku organizowana jest wycieczka dla uczestników ŚDS i Klubu „Trzykrotka”. Organizowane są również wyjścia do lokalnych Ośrodków kulturalnych tj., Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum w Częstocicach, itp.

KLUB TRZYKROTKA

Przy placówce funkcjonuje Środowiskowy Klub „Trzykrotka” przeznaczony dla byłych Uczestników ŚDS. Jest on kolejnym ogniwem wsparcia, którego celem jest podtrzymywanie efektów rehabilitacji psychospołecznej prowadzonej w ŚDS i zapobieganie marginalizacji i stygmatyzacji osób chorych i członków ich rodzin. Klub  przeznaczony jest dla 15 osób, niezależnie od statusu materialnego, pozostających pod stałą kontrolą psychiatryczną, z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Klub „ Trzykrotka” funkcjonuje pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-16.00.

Przynależność do Klubu jest dobrowolna. Korzystanie z Klubu jest nieodpłatne i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Klub nie posiada odrębnych pomieszczeń, wszystkie zadania realizowane są na bazie pomieszczeń i sprzętu ŚDS.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN

Kierowana jest do rodzin Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu „Trzykrotka”. Dodatkowo członkowie rodzin mogą uczestniczyć  w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez placówkę. Spotkania Grupy Wsparcia mają charakter cykliczny. W ramach spotkań organizowane są zajęcia psychoedukacyjne. Działania te dają: możliwość wspólnych spotkań, wsparcie w pokonywaniu trudności oraz wymiany doświadczeń na temat radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby.

Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 14.30.

 

KADRA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Św. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą:

 • kierownik,
 • starsza pielęgniarka,
 • psycholog,
 • muzykoterapeuta,
 • rehabilitant,
 • terapeuta zajęciowy,
 • terapeuta,
 • opiekunowie,
 • pracownik gospodarczy.