Razem raźniej

projekt banner
Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 "Razem raźniej" dofimamsownie 3430206,17 zł, całkowita wartość 3729678,17 zł

Projekt realizowany przez trzech Partnerów: Powiat Ostrowiecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, jako Partner Wiodący, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, jako Partner oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, jako Partner spoza sektora finansów publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Czas realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r.

Działania w projekcie:

  1. Wsparcie na rzecz prawidłowego wspierania rodziny „Szkoła Rodziny”
  2. Punkt Interwencji Kryzysowej
  3. Mieszkania treningowe dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą
  4. Edukacja na rzecz rodzinnych form pieczy zastępczej, szkolenia dla kandydatów i rodzin zastępczych; poradnictwo na rzecz rodzin i wychowanków w pieczy
  5. Aktywna integracja społeczna i zawodowa dla dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
  6. Asystenci osobisty osób niepełnosprawnych i pomoc sąsiedzka

Realizowane zadnia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

I. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny – „Szkoła Rodziny”

• Zajęcia dla rodziców (w tym grupy wsparcia)
• Zajęcia dla całych rodzin
• Zajęcia dla dzieci, w tym podczas zajęć rodziców
• Zajęcia socjoterapeutyczne dla trudnych dzieci i młodzieży
Grupą docelową będą rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, pozostające pod opieką MOPS.

II. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest zewnętrznym wsparciem udzielanym osobie zależnej. Umożliwia ono osobie niepełnosprawnej samodzielne, niezależne życie, pomagając pokonywać te problemy, które uniemożliwiają jej aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym lub edukacyjnym. Praca Asystenta polega na wykonaniu ściśle określonych zadań, przy czym nie są to zadania typowo opiekuńcze. Grupą docelową będą osoby niepełnosprawne, pozostające pod opieką MOPS.

III. Pomoc sąsiedzka

Celem głównym tej formy pomocy jest zapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania poprzez organizację usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby blisko zamieszkujące. Grupą docelową będą osoby niesamodzielne zamieszkujące w Gminie Ostrowiec Św.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22
w godzinach pracy od 7:00 do 15:00

piętro I, pokój 1.14 – w zakresie Szkoła Rodziny
Osoby do kontaktu – Katarzyna Łasak, Agnieszka Piotrowska,
tel. 41 2767662

piętro II, pokój 2.15 – w zakresie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i pomocy sąsiedzkiej
Osoba do kontaktu – Joanna Basińska, tel. 41 2767661


Regulamin uczestnictwa w projekcie “Razem Raźniej”

Formularz zgłoszeniowy uczestnika/uczestniczki do projektu “Razem Raźniej”

wersja pdf
wersja MS Word (docx)

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu

Formularz zgłoszeniowy dla osób korzystających z usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej