Mieszkanie chronione, treningowe

Powiększ obraz
Od grudnia 2017 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi mieszkanie chronione przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku lub osób przewlekle chorych.

Zgodnie z art.53 ust.2 Ustawy o pomocy społecznej „mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu”.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób.
Osoby, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym przebywają tam czasowo i funkcjonują w oparciu o opracowany Regulamin Mieszkania Chronionego.

Mieszkańcy ściśle współpracują z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie pokonać sami. Duży nacisk przywiązuje się do prawidłowego funkcjonowania wspieranych osób w środowisku i o ile to możliwe powrót na rynek pracy.

Skierowanie do mieszkania chronionego następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Podstawą do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – przyznająca tę formę pomocy.
Decyzję wydaje się w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny – uzależniony od wysokości dochodu i określony w Uchwale Nr XLIX/97/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r.

Osoby zainteresowane dokładniejszymi informacjami w powyższym temacie prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,
piętro I, pokój numer 1.15, tel. 41 276 76 21