Mieszkania chronione, treningowe

Powiększ obraz

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi mieszkania chronione przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku lub osób przewlekle chorych.

Zgodnie z art. 53 ust.2 Ustawy o pomocy społecznej „mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu”.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób. Osoby, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym przebywają tam czasowo i funkcjonują w oparciu o opracowany Regulamin mieszkań chronionych treningowych.

Mieszkańcy ściśle współpracują z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie pokonać sami. Duży nacisk przywiązuje się do prawidłowego funkcjonowania wspieranych osób w środowisku i o ile to możliwe powrót na rynek pracy.

Kwalifikacji do mieszkania chronionego treningowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej. Podstawą do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – przyznająca tę formę pomocy.
Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy osobą ubiegającą się o takie świadczenie, a pracownikiem socjalnym oraz w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny – uzależniony od wysokości dochodu i określony w Uchwale Nr XXII/136/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych.

Osoby zainteresowane dokładniejszymi informacjami w powyższym temacie prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,
piętro I, pokój numer 1.15, tel. 41 276 76 21