Dzienny Dom Pomocy Społecznej SENIOR-WIGOR

senior - wigorDzienny Dom „Senior – WIGOR” jest placówką dziennego pobytu, położoną przy ulicy Sienkiewicza 70, w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 4.

Placówka jest przeznaczona dla seniorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowo – bytowej. Placówka jest przeznaczona zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, mieszkających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Dom podczas pobytu zapewnia seniorom wsparcie oraz pomoc wynikającą z ich wieku, potrzeb i stanu zdrowia. Dom jest zadaniem realizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, a jego prowadzenie, drogą konkursu ofert, zostało zlecone organizacji pozarządowej – Fundacji Pomocna Dłoń.

Zakres świadczonych usług w ramach Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR”:

  1. Pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami pielęgnacyjno – higienicznymi (zapewnienie wyżywienia – ciepły obiad dwudaniowy, udostępnienie urządzeń do higieny osobistej);
  2. Podstawowa pomoc przedmedyczna (stała opieka fizjoterapeuty/pielęgniarski/opiekuna medycznego);
  3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np. wypełnianie dokumentów i formularzy, organizowanie wizyt lekarskich);
  4. Zapewnienie usług w zakresie aktywności ruchowej i organizacja czasu, praca nad samodzielnością i sprawnością fizyczną, uświadamianiem roli prowadzenia zdrowego stylu życia (spacery na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, gimnastyka podstawowa, kinezyterapia uwzględniające możliwości i stan zdrowia – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań);
  5. Animowanie zajęć aktywizacyjno – społecznych, polegających na realizacji zainteresowań i przyjemnego spędzenia czasu („wieczorków” z muzyką i sztuką, zajęć rękodzielniczych, spotkania okolicznościowe);
  6. Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, której celem jest integracja międzypokoleniowa i zmniejszanie poczucia wykluczenia z życia społecznego (poprzez organizację spotkań i występów aktywnych grup seniorów, dzieci i młodzieży, kręgów dyskusyjnych o pasjach, zainteresowaniach czy bieżącej sytuacji, poznawanie obsługi komputera i Internetu – dla chętnych);
  7. Wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z obecną trudną sytuacją życiową i akceptacją siebie (poradnictwo specjalistyczne);

Skierowanie do Dziennego Domu „Senior – WIGOR” następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego.
Podstawą do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior – WIGOR” jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – przyznająca tę formę pomocy. Decyzję wydaje się w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.

Koszt pobytu uzależniony jest od wysokości dochodu.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych) w godzinach od 7:00 do 15:00

Osoby zainteresowane dokładniejszymi informacjami w powyższym temacie prosimy o kontakt:

Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 70,
tel. 41 200 30 13

lub

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22,
tel. 41 276 76 18 lub 41 276 76 28