Zespół ds. Spraw Osób Starszych i Niepełnosprawnych

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Środowiskowej od 2014 r. funkcjonuje Zespół ds. Osób Starszych  i Niepełnosprawnych w skład którego wchodzi pięciu pracowników socjalnych.

Do zadań w/w  zespołu należy , w szczególności:

  • prowadzenie pracy socjalnej , skierowanej na pomoc osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
  • ścisła współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
  • podejmowanie pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami , zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
  • przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania , oraz dowóz obiadów do domu klienta.

Udzielenie pomocy poprzedza rzetelna diagnoza zaistniałej  sytuacji osoby i rodziny, w oparciu o którą opracowywany jest plan pomocy dostosowany indywidualnych potrzeb osób i rodzin .

Pracownicy socjalni przyjmują:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 7.00 do 15.00

w piątek w godzinach od 7.00 do 16.00

informacja telefoniczna pod numerami 41 2767628 i 41 2767650