Świadczenia Wychowawcze 500+

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500+ ” 

500+Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1851 z późn. zm.) to systemowe wsparcie polskich rodzin, w ramach którego rodzice (opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka) będą otrzymywać na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wnioski te należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

W skład rodziny wchodzą rodzice dzieci (opiekun prawny, opiekun faktyczny) oraz zamieszkujące z nimi, będące na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci które ukończyły 25 lat, legitymujący się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje:

 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenie/oświadczenie o dochodach.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Rodziny, w których członek rodziny przebywa poza granicami RP, składają wniosek w MOPS a organ przekaże dokumentację według właściwości do wojewody, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia. Nie dotyczy to członków rodzin wyjeżdżających lub przebywających poza granice RP z powodu: pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia.

W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze należy przedłożyć:

 • prawomocny wyrok Sądu w zakresie płatności alimentów, rozwodu, separacji,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2017,
 • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłacanych alimentach w roku 2017,
 • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2017, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ponadto zmiany dochodowe po roku 2017 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio:

  • umowę o: pracę, zlecenie, dzieło,
  • oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36 aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych,
  • renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • zasiłku chorobowego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniu świadczenia rodzicielskiego wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2017, przedkładają:

 • świadectwo pracy, umowę zlecenie oraz PIT 11/40 lub inny dokument za rok 2017. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym za względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
Do wniosku dołącza się odpowiednio:
 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r. poz.2032, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
 2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dokumentujące dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  – formie opłacanego podatku,
  – wysokości przychodu,
  – stawce podatku,
  – wysokości opłacanego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

WAŻNE

Organ właściwy oraz wojewoda prowadzący postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, w tym rejestru PESEL, o których mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;
 2. danych, o których mowa w art.14 ust.2 pkt 1 lit.a, b, d, f, g oraz k (tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, dochody i płeć);
 3. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy informacji lub zaświadczenia, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego, organ właściwy wzywa osobę do dołączenia wskazanych informacji lub zaświadczeń.

Wnioski do programu „Rodzina 500 plus” można pobrać osobiście w siedzibie MOPS ul. Świętokrzyska 22 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Ponadto wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, (zakładka eWnioski na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/)
 • udostępnionego przez ZUS,
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
 • oraz ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • jak również listownie.

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U. poz.1465).

 

Informacje o warunkach uzyskania świadczenia można również uzyskać z infolinii uruchomionej przez Urząd Wojewódzki w Kielcach pod numerem: (41)342 14 15. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Informator RODZINA 500+ Link otwiera się w nowym oknie 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Link otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze Link otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Link otwiera się w nowym oknie

500 plus – krok po kroku – wniosek do pobrania Link otwiera się w nowym oknie

Informator „Rodzina 500 plus” Link otwiera się w nowym oknie

Pytania i odpowiedzi Link otwiera się w nowym oknie