Kontakt

Adres:kontak MOPS

Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22

Dyrektor:

mgr Magdalena Salwerowicz

Zastępca Dyrektora:

mgr Joanna Gałczyńska

Zastępca Dyrektora:

mgr Ewa Orłowska

 

Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

Godziny pracy MOPS:

od poniedziałku do czwartku: od godz. 7.00 do godz. 15.00
w piątki: od godz. 7.00 do godz. 16.00

adres e-mail biuro@mopsostrowiec.pl

Fax 41 265 22 51

Informacja MOPS

Parter
tel. 41 276 76 02
tel. 41 276 76 67
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00

Udzielanie ogólnych informacji w zakresie terminów wypłat, decyzji itp.

Sekretariat MOPS

Piętro IV
tel. 41 276 76 00
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
41 276 76 00

Kancelaria MOPS

Piętro III
tel. 41 276 76 20
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00

Składnie dokumentów i korespondencji

Dział Finansowo – Księgowy

Piętro III
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
Dział księgowości nie udziela informacji świadczeniobiorcom MOPS

Kasa MOPS:

Parter
Obsługa interesanta:  we wtorki godz. 9.15 – 13.30
przerwa godz. 11.45 – 12.00
W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wpłat prosimy o kontakt z punktem informacyjnym lub pokojem 3.23 na III piętrze.

Numery rachunków bankowych
– rachunek bieżący – 75 1020 2629 0000 9202 0341 0487
– rachunek dochodów – 93 1020 2629 0000 9102 0341 0503

Dział Windykacji

Piętro III
Obsługa interesanta: od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
tel. 41 276 76 70 (nienależnie pobrane świadczenia)
tel. 41 276 76 56 (obsługa dłużnika alimentacyjnego)

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Piętro V
Obsługa interesanta: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start  od poniedziałku do czwartku godz. 7.15 do 14.30 oraz w piątek do 15.30 w pokojach dyżurujących):
ul. Świętokrzyska 22 piętro V,
►pokój 5.18 i 5.7 obsługuje nazwiska A – Koś,
►pokój 5.12 i 5.6 obsługuje nazwiska Kot – Paź,
►pokój 5.15 i 5.16 obsługuje nazwiska Pe – Ż,
►pokój 5.14 obsługuje osoby, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane
►w pokoju 5.13,

►dodatkowo na parterze budynku zostanie uruchomiony punkt przyjmowania tylko wniosków dot. świadczeń Dobry Start.

Koordynatorzy 41 276 76 58

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski w/w można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Fundusz Alimentacyjny

Piętro V
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.15 – 14.30  w pok. 5.13, tel. 41 276 76 55
w piątki do godz. 15.30  w pokojach dyżurujących
►dodatkowo w pok. 5.13 będą przyjmowane wnioski dot. świadczenia Dobry Start.

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Piętro II
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 16.00
Dodatek mieszkaniowy – 41 276 76 43
Dodatek energetyczny – 41 276 76 43
Stypendia szkolne – 41 276 76 17
Karta Dużej Rodziny  – 41 276 76 17

Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

Piętro IV
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 10.00, 13.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 11.00, 14.00 – 16.00
praca w terenie w godz. 10.00 – 13.00
tel. 41 276 76 57

Dział Pomocy Środowiskowej

Piętro I i II
Obsługa interesanta
tel. 41276 76 68
Pracownicy socjalni (spis telefonów w linku poniżej)
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 9.00, 14.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 9.00, 14.00 – 16.00
praca w terenie od poniedziałku do piątku
godz. 9.00 – 14.00

Kontakt do pracowników socjalnych wg ulic

(UWAGA !! w godzinach od 9.00 do 14.00 pracownicy socjalni pracują w terenie i mogą być niedostępni)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 powołał:

Zespół d/s rodziny
tel. 41 2767662
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00-10.00 i 15.00-16.00

Zespół d/s osób starszych i niepełnosprawnych
tel. 41 2767628, 41 2767650
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00 i 15.00-16.00

Zespół d/s osób bezdomnych
tel. 41 2767621
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00 i 15.00-16.00

Zespół d/s pomocy instytucjonalnej
tel. 41 2767625, 41 2767618
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00 i 15.00-16.00

Zespół d/s Asysty Rodzinnej
tel. 41 2767668
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-9.00 i 14.00-15.00, w piątek w godz. 8.00 – 10.00 i 15.00-16.00

 

Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 t.j. z dnia 2015.07.13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź w oparciu o profil zaufany.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Adres elektroniczna skrzynka podawcza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), którego brzmienie jest następujące:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art. 63 § 3a ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:
„§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana na adres poczty elektronicznej ośrodka (e-mail) powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).